–284- قسمت 7

الادعا علمی پیش فرضهای تئوریک خود را در باب ماهیت حقیقت،به طور ضمنی بر معرفت شناسی ماتریالیستی استوار می سازند.براساس معرفت شناسی ماتریالیستی معرفت ما تنها از واقعیت عینی اخذ می شود که مستقل از هنجارهای ذهنی و فرهنگی است"(میرسپاسی، 29:1384).
2-3-2-2- هستی شناسی :
میرسپاسی معتقد است:"مدرنیته یک هستی ذاتی و بیرونی از تجربه ها و مبارزات و آرزوها ما انسان ها ندارد و هر نوع تعریفی از آن،به عنوان آنچه در مکان یا زمان دیگر---------------------------

–284- قسمت 7

الادعا علمی پیش فرضهای تئوریک خود را در باب ماهیت حقیقت،به طور ضمنی بر معرفت شناسی ماتریالیستی استوار می سازند.براساس معرفت شناسی ماتریالیستی معرفت ما تنها از واقعیت عینی اخذ می شود که مستقل از هنجارهای ذهنی و فرهنگی است"(میرسپاسی، 29:1384).
2-3-2-2- هستی شناسی :
میرسپاسی معتقد است:"مدرنیته یک هستی ذاتی و بیرونی از تجربه ها و مبارزات و آرزوها ما انسان ها ندارد و هر نوع تعریفی از آن،به عنوان آنچه در مکان یا زمان دیگر---------------------------