پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درباره امام صادق، حضرت آدم (ع)، امام زمان

به شمار میرود، گرچه از جنس آنان نباشد. در سخن خدای تعالی”وَ بَلَغْنا أَجَلَنَا الَّذِی أَجَّلْتَ لَنا” مراد، قیامت است. در میان معناهایی که در کتب لغت در ذیل این واژه ذکر شده معنای قیامت بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درباره امام صادق، رسول خدا (ص)

دخترکان سینه برآمده معنا شده است که در لغت نیز بامراجعه به هر یک از این دو کلمه همین معنا فهمیده میشود: “کُعُوباً و کُعُوبهً و کِعابهً و کَعَّبَت: نَهَدَ ثَدْیُها [نهد: نَهَدَ الثدْیُ یَنْهُد، بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

منبع تحقیق درمورد فرسودگی شغلی، تعهد سازمانی، سابقه خدمت

نظر پاسخ دهندگان معادل 1 و بیشترین امتیاز معادل 43/4 می باشد. توصیف متغیر فرسودگی شغلی جدول4-7) توصیف متغیر فرسودگی شغلی تعدادکمترینبیشترینمیانگینانحراف معیارواریانسفرسودگی شغلی182173/43397/281903/0671/0 نمودار4-7) هیستوگرام متغیر فرسودگی شغلی مطابق جدول و نمودار 4-7 میانگین بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

منبع تحقیق درمورد فرسودگی شغلی، تعهد سازمانی، تعهد عاطفی

آسیب های آن مصون بمانند، به طوری که برخی از افراد به واسطه ی عدم تحمل عوامل فشارزا یا نداشتند قدرت و توانایی مقابله کافی، دایما احساس تنش می کنند. فرسودگی شغلی درحقیقت، حالتی از بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

منبع تحقیق درمورد تعهد سازمانی، تعهد هنجاری، تعهد اخلاقی

دیگر، تحقیقات کمتری صورت گرفته است. علاوه بر الن و می یر، رندال و کوته اریلی، چاتمن و کالول از جمله محققانی هستند که تلاش کرده اند تا این بعد از تعهد سازمانی را از بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل