دانلود پایان نامه حقوق درباره اجرای احکام مدنی

صادر می شود باید به تأیید رئیس حوزه قضایی برسد.امّا؛ می دانیم که بعد مسافت از شهرستان تا مرکز استان برای یک امضاء کار دشوار و غیر قابل قبولی است که هم روند رسیدگی در دادرسی فوری را طولانی تر می کند، هم برای خواهان دستور موقت و دادگاهها مشکل ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه حقوق درباره دیوان عدالت اداری

شکایت اثر تعلیقی بر اجرای رأی ندارد.اعتراض شخص ثالث اگرقبل از اجرای حکم باشد، ممکن است هنگام رسیدگی در دادگاههای بدوی، تجدید نظر یا فرجامخواهی در دیوان عالی کشور باشد.در این مرحله به دلالت ماده 418ق.آ.د.د.ع.ا.م. شخص ثالث حق دارد به رأی صادره از هریک از دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه حقوق درباره آیین دادرسی مدنی

هزینه اجراء را توقیف نموده باشد؛ در این صورت مسئولیّت جبران آن بر عهده کیست؟ ما آن را در عنوان ذیل بررسی می کنیم:الف) مسئولیّت و قصور دادورز در مقدار توقیف؛ اگر قصور از سوی دادورز باشد و مال معرفی شده برای وصول محکوم به کافی باشد مسئولیّت پرداخت آن ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه حقوق درباره دیوان عدالت اداری

شرکتها 5 نفر است.مدیران دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند.مشروط به اینکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد.محدود کردن اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث باطل است امّا؛ در مقابل صاحبان سهام و روابط بین مدیران معتبر است. هیئت مدیره این شرکت ها ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه حقوق درباره اجرای احکام مدنی

مال معرفی شده را اعلام کند. دادورز باید در صورت برداری مطابق ماده 106اقدام کند چنانچه مأمور اجرای ثبت صورت برداری می کند مبنای کار وی منطوق ماده 92 الی 102آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء ثبت مصوب 1355 است، با این تفاوت که دربند «ه» ماده 92 ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه حقوق درباره اجرای احکام مدنی

قضایی و مورد حکم دادگاه قرار گرفته اند، یا اینکه در محکمه و در حضور مقام قضایی مورد قبول و تنفیذ و تصدیق مدعی یا مدعی علیه واقع شود اعتبار آن در ردیف سند رسمی است.فرض کنید؛ در محاکم حقوقی شخصی به استناد یک فقره قولنامه عادی دعوای اثبات مالکیّت ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه حقوق درباره اموال غیر منقول

است.نکته مهمتر اینکه؛ کشور ما مالکیّت فکری را در دنیا به رسمیّت نمی شناسند، تاکنون عضویّت کنوانسیونهای بین الملی را در این خصوص نپذیرفته اند، در هر کجای دنیا هر کتابی و به هر زبانی و به هر طریقی به چنگ بیاوریم بدون توجّه به قوانین بین المللی آن را ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه حقوق درباره اموال غیر منقول

زبان عرب فعل ماضی از؛( مالَ-یَمیلُ- میلا) شمرده اند ؛ معنی لغوی این کلمه: خواهش و میل است، در زبان فارسی به معنی خواسته است. از این جهت است که معنی اصطلاحی و کاربردی آن در حقوق مدنی و آیین دادرسی، «خواسته» نامیده می شود.اهمیّیت تعریف مال در روند رسیدگی ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه حقوق درباره اجرای احکام مدنی

اسم می برند، شیوه وصول، هزینه و هدف از آن در کشورهای مختلف متفاوت است.در فقه عامه و امامیّه در مسائل فقهی و حکومتی، در نظام مالیّه عمومی مورد توجّه قرار گرفته است؛ قرآن کریم در آیه یکصدو سوّم سوره توبه می فرمایند؛ «از اموال موُمنان زکات بگیر…» در حال ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه حقوق درباره شرکتهای تعاونی

متوجّه عجز و ناتوانی خود شده و چگونگی ترتیب اجراء را به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع نموده و این امر ناخواسته را باید از مزیّت های این مصوبه دانست. از نظر شکلی و ماهیتّی دو ایراد براین شیوه اجرایی وارد است:نخست اینکه؛ محکوم له به خودی خود و بدون ادامه مطلب…