دانلود پایان نامه حقوق درباره آیین دادرسی مدنی

هزینه اجراء را توقیف نموده باشد؛ در این صورت مسئولیّت جبران آن بر عهده کیست؟ ما آن را در عنوان ذیل بررسی می کنیم:الف) مسئولیّت و قصور دادورز در مقدار توقیف؛ اگر قصور از سوی دادورز باشد و مال معرفی شده برای وصول محکوم به کافی باشد مسئولیّت پرداخت آن بر عهده دادورز است؛ خواه […]

دانلود پایان نامه حقوق درباره اجرای احکام مدنی

مال معرفی شده را اعلام کند. دادورز باید در صورت برداری مطابق ماده 106اقدام کند چنانچه مأمور اجرای ثبت صورت برداری می کند مبنای کار وی منطوق ماده 92 الی 102آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء ثبت مصوب 1355 است، با این تفاوت که دربند «ه» ماده 92 آیین نامه، به مأمور اجراء […]

دانلود پایان نامه حقوق درباره دیوان عدالت اداری

شرکتها 5 نفر است.مدیران دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند.مشروط به اینکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد.محدود کردن اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث باطل است امّا؛ در مقابل صاحبان سهام و روابط بین مدیران معتبر است. هیئت مدیره این شرکت ها می توانند نمایندگان دیگری تعیین […]

دانلود پایان نامه حقوق درباره اجرای احکام مدنی

قضایی و مورد حکم دادگاه قرار گرفته اند، یا اینکه در محکمه و در حضور مقام قضایی مورد قبول و تنفیذ و تصدیق مدعی یا مدعی علیه واقع شود اعتبار آن در ردیف سند رسمی است.فرض کنید؛ در محاکم حقوقی شخصی به استناد یک فقره قولنامه عادی دعوای اثبات مالکیّت مطرح کرده و پس از […]

دانلود پایان نامه حقوق درباره اموال غیر منقول

است.نکته مهمتر اینکه؛ کشور ما مالکیّت فکری را در دنیا به رسمیّت نمی شناسند، تاکنون عضویّت کنوانسیونهای بین الملی را در این خصوص نپذیرفته اند، در هر کجای دنیا هر کتابی و به هر زبانی و به هر طریقی به چنگ بیاوریم بدون توجّه به قوانین بین المللی آن را ترجمه و مورد استفاده قرار […]

دانلود پایان نامه حقوق درباره اجرای احکام مدنی

اسم می برند، شیوه وصول، هزینه و هدف از آن در کشورهای مختلف متفاوت است.در فقه عامه و امامیّه در مسائل فقهی و حکومتی، در نظام مالیّه عمومی مورد توجّه قرار گرفته است؛ قرآن کریم در آیه یکصدو سوّم سوره توبه می فرمایند؛ «از اموال موُمنان زکات بگیر…» در حال حاضر اداره امور مالیاتی در […]

دانلود پایان نامه حقوق درباره شرکتهای تعاونی

متوجّه عجز و ناتوانی خود شده و چگونگی ترتیب اجراء را به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع نموده و این امر ناخواسته را باید از مزیّت های این مصوبه دانست. از نظر شکلی و ماهیتّی دو ایراد براین شیوه اجرایی وارد است:نخست اینکه؛ محکوم له به خودی خود و بدون معرفی از سوی هیأت تشخیص […]

دانلود پایان نامه حقوق درباره دیوان عدالت اداری

خوانده دعوی ( اعم از تقابل و…) صادر و بعد از تأیید رئیس حوزه قضائی به مرحله اجراء در خواهد آمد. موضوع دستور موقت توقیف اموال، الزام به انجام و یا منع از انجام امری توسط خوانده است.» در تعریف نخست، حقوقدانان ما، از رسیدگی اجمالی به مرافعات با تشریفات رسیدگی سبک اشاره فرمودند؛ صدور […]

دانلود پایان نامه حقوق درباره دیوان عالی کشور

منابعو دکترین بیان خواهم نموده؛ مبحث چهارم؛ از این فصل با ذکر اوصاف مال، شرایط توقیف و چگونگی توقیف سخن را به پایان خواهیم رسانید. مبحث اوّل: مفهوم، ماهیّت و اقسام توقیف گفتار اوّل: معناوماهیّت توقیفبند اوّل: معنای توقیفتوقیف معانی مختلفی دارد، بخصوص در حقوق و رویه قضایی ما ممکن است در در جاهای مختلف […]

پایان نامه رایگان درباره حقوق بشر

از سویی دیگر از حضور آنها در کشور خود بهره بسیاری می برند. دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با روی کار آمدن نیکلا سارکوزی به عنوان رئیس جمهور در فرانسه، سیاست خارجی این کشور فراز و نشیب‌های فراوانی را طی 3 سال اخیر تجربه کرده است. یکی از موضوعاتی که با […]