دانلود پایان نامه ارشد درمورد رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، مدیران مدارس، تعهد سازمانی

رابطه بین تعهد مستمر با رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس ناحیه 1 شهر کرمانشاه 6- تعیین رابطه بین تعهد هنجاری با رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس ناحیه 1 شهر کرمانشاه 7- تعین رابطه بین تعهد عاطفی با رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس ناحیه 1 شهر کرمانشاه1-5- فرضیه های تحقیق 1-5-1- فرضیه های اصلی (کلی) – […]

منبع تحقیق درمورد اولویت‌بندی

را که خوانده، انتخاب و اولویت‌بندی می‌کند (رست، 1985 به نقل از کمایی، 1376). پس از اولویت‌بندی چهار عبارت مهم از دوازده عبارت مربوط به هر داستان توسط آزمودنی طبق جدول زیر، سطوح مراحل اخلاقی متناظر با هر عبارتی را می‌یابیم. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 عبارات دوازدهگانه […]

منبع تحقیق درمورد فیزیولوژی، روان شناسی، عزت نفس، عوامل محیطی

پیامدهای نسبت دادن های علمی در رابطه با منابع کنترل درونی و بیرونی، رابطه آن با یکی از عوامل شادکامی یعنی عزت نفس است . اگر پیامدهای مثبت رفتار به علل درونی مانند توانایی و تلاش نسبت داده شوند، باعث افزایش عزت نفس خواهد بود (یزدانی، 1382). به طور خلاصه اسنادها، هیجان های متفاوتی را […]

منبع تحقیق درمورد اصول اخلاقی، رفتار اخلاقی، نظم اجتماعی، معیارهای اخلاقی

م نمی‌دهد، تنها به دلیل ترس از تنبیه یا تسلیم شدن در برابر قدرت بالاتر است. در این مرحله او به راحتی به مراجع قدرت تسلیم می شود تا از تنبیه فرار کند. بنابراین مقررات اخلاقی به خودی خود برای او ارزشی ندارند بلکه تنها نشان دهنده این نکته است که کدام رفتار، علت تنبیه […]

پایان نامه رایگان درمورد تسهیم دانش، مدیریت دانش، تعهد سازمانی، مدیریت منابع انسانی

کند )پورسراجیان و همکاران، 1392). تسهیم دانش انتشار داوطلبانه مهارتها و تجربیات اکتسابی به سایر افراد است (لا و نگای59، 2008). تسهیم دانش را می توان فعالیتی نظام مند به منظور انتقال و مبادله دانش و تجربه میان اعضای یک گروه یا سازمان با یک هدف مشترک تعریف نمود. به عبارت دیگر، تسهیم دانش به […]

پایان نامه رایگان درمورد تسهیم دانش، هیأت علمی، دانشگاه شیراز، اعضای هیأت علمی

سپاسگزاری سپاس مخصوص خداوند مهربان که به انسان توانایی و دانایی بخشید تا به بندگانش شفقت ورزد، مهربانی کند و در حل مشکلاتشان یاری شان نماید. از راحت خویش بگذرد و آسایش همنوعان را مقدم دارد، با او معامله کند و در این خلوص انباز نگیرد و خوش باشد که پروردگار سمیع و بصیر است. […]

تحقیق رایگان با موضوع حمایت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده، اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی

ای غیر مستقیم با اعتماد سازمانی دارد اما عدالت رویهای با اعتماد سازمانی رابطه مستقیم دارد. استون ، بنانت و لیدن206(2011)، پیامد حمایت سازمانی را مورد بررسی قرار داد و نشان داد که حمایت سازمانی پیشبینیکننده تعهد سازمانی میباشد. کاسپر و همکاران207 (2011) در تحقیقی عنوان کردند که حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی […]

تحقیق رایگان با موضوع حمایت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده، تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی

نگهداری آنان تاثیر بگذارند، ایفا می‌کند. گرچه به نظر میرسد، حمایت سازمانی ادراک شده مفهومی است که با تعهد سازمانی ارتباطی تنگاتنگ دارد ولی با این حال نسبت به مفاهیم تعهد سازمانی سنتی دارای رویکرد جدیدی است. به علاوه، حمایت سازمانی ادراک شده میزان تعهدی که سازمان در قبال کارکنان دارد را در مقابل تعهدی […]

منابع پایان نامه با موضوع تامین مالی، سود تقسیمی، دارایی ها، اندازه شرکت

منافع مالی نیز بیشتر در دارایی های مولد سرمایه گذاری شده، شرکت از انعطاف پذیری بیشتری در شاخص های نقدینگی برخوردار است. نسبت سود تقسیمی در این طیف از این شرکت ها معمولا بین 10 درصد و 50 درصد در نوسان است. نرخ بازده داخلی نیز در اغلب موارد بر نرخ هزینه تامین مالی فزونی […]

منابع پایان نامه با موضوع ساختار سرمایه، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، تامین مالی

شرکت های صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 80- 89 1- 5 – سوالات تحقیق1- 5 – 1- سوال اصلی آیا بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودروی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 80-89 رابطه وجود دارد؟1- 5 – 2- سوالات فرعی […]