ه کرد:
Y=F(A.L,S_KE )=[ξ ̃_(S_i ) (A.L)^(σ ̃_(S_KLE ) )+ξ ̃_(S_KE ) S_KE^(σ ̃_(S_KLE ) ) ]^(1/σ ̃_(S_KLE ) ) ; (3-17)

with S_KE (S_A,S_B ) =[∑_(i=A,B)▒〖ξ ̃_(S_i ) S_i^(σ ̃_(S_KE ) ) 〗 ]^(1/σ ̃_(S_KE ) ) ; (2-18)
with S_i (K_i^M,E_ij )=[ξ ̃_(K,i),〖K^M〗_i^(〖σ ̃_S〗_i )+∑_(j=1,2)▒〖ξ ̃_(E,ij) E_ij^(σ ̃_(S_i ) ) ]^(1/σ ̃_(S_i ) ) , for i=A,B 〗(3-19)
در معادلات بالا ξ و σ ̃ به ترتیب نشان دهنده پارامترهایی برای توزیع و جانشینی هستند، همانطور که آنها در توابع تولید با کشش جانشینی ثابت مشترک می‌باشند. تعریف σ=(σ ̃-1)^(-1) بصورت مشترک برای کشش جانشینی استفاده شده است پارامتر A عاملی است که نشان دهنده میزان کارآی نیروی کار است و این پارامتر با زمان افزایش می‌یابد.
برای هر دو نوع استفاده نهایی انرژی Ej معادلات تعادلی زیر باید تامین شود:
E_j=∑_(i=A,B)▒〖E_ij, for j=1,2〗 (3-20)
مدل هنوز کامل نیست. این فقدان ارتباط نقشه مسیرهای زمانی E_j,with j=1,2 ، با مسیرهای زمانی EE است. این ارتباط به روش اتصالی که با الگو سیستم انرژی ارتباط دارد، بستگی دارد. موجودی‌های سرمایه غیر‌قابل‌جمع‌پذیر بکار‌رفته در شاخه تابع تولید با کشش جانشینی ثابت در این الگو استفاده شده در این زمینه جدید هستند. اگرچه موجودی‌های سرمایه با واحدهای یکسانی اندازه‌گیر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *