رسانی به رسمیت شناخت و دیگر خبرگزاری منبع خبرشان فقط خبرنگارانشان نبودند، این شبکه ها عامل اتحاد مردم و مرگ سانسور شدند در این میان دولت هایی که خود را با نتایج فناوری های جدید تطبیق ندادن ضعیف شدن زیرا ابزارهای خود را یک به یک به رقیب واگذار کردند. مردم این منطقه احتیاج به آزادی های سیاسی و اصلاحات جدی داشتند و روند جهانی شدن و پیرو آن گسترش شبکه های مجازی به آنها کمک نمود که از کاستی های دولت خود با خبر شده و عامل بسیج آنان شوند این تاثیر به حدی بود که برخی از صاحب نظران به نقش کلیدی شبکه های اجتماعی مجازی اشاره کردند.
نقش و اهمییت رسانه ها و شبکه های اجتماعی در تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا ثابت کرد که همین وسایل ارتباطی امروز به عنوان مهمترین عامل و محرک در تحولات جهانی نقشی انکارناپذیر دارند. شبکه هایی که با پوشش دادن ثانیه به ثانیه تحولات و جهت دادن به نگاه مخاطب نقشی مهم در به ثمر نشاندن انقلابات مصر و تونس داشته اند. هر چند که خواست و اراده مردمی در به ثمر رساندن انقلابات واقعیتی است انکارناپذیر و نباید نادیده گرفت. اما اغراق نیست اگر شبکه های اجتماعی و به طور کلی فضای سایبر را یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در به ثمر رساندن انقلابات مصر و تونس بدانیم. جهان و خاورمیانه با توجه به تحولاتی که در طی سال های 2012 – 2010د ر منطقه رخ داده و خیزش های عربی صورت گرفته، در جریانی قرار گرفته است که دیگر بازگشتی در آن نیست.حرکت دومینووار این تحولات لرزه ای بر پیکره ی دیکتاتوری های منطقه وارد ساخته که از آن گریزی نیست .حکومت های منطقه خواه نا خواه برای حفظ و حراست از دیکتاتوری های خویش باید تن به تحولات روز دهند.انقلاب های تونس و مصر به عنوان الگویی برای دیکتاتوری های منطقه است در عصر هزاره ی سوم.
کتابنامه
کتاب ها
ابراهیمی،نبی الله، تأثیر شبکه های اجتماعی و کانال های ماهواره ای در وقوع و تکوین انقلا ب های عربی، فصلنامه مطالعات راهبردی،سال 14،تابستان 1390،شماره 56، صص52.
استانفورد کوهن ،آلوین،1388،تئوری های انقلاب،علیرضا طیب، تهران،نشر قومس
بشیریه،حسین،1374،انقلاب و بسیج سیاسسی ،تهران،دانشگاه تهران
بیلیس،جان،استیو اسمیت،1388،جهانی شدن سیاست؛روابط بین الملل در عصر نوین،
ترجمه:ابوالقاسم راه چمنی،موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین الملل ابرار اجتماعی
دادگران،سید محمد،1384،مبانی ارتباط جمعی،تهران،نشر مروارید فیروزه،چاپ هشتم.
کاستلز،امانوئل،1380،عصر اطلاعات،ترجمه:احمد علیقلیان،افشین خاکباز،تهران،جلد 1،طرح نو
دلاپور،دوناتلا،ماریو دیانی، 1383مقدمه ای بر جنبش های اجتماعی،ترجمه:محمد تقی دلفروز،تهران،کویر
رابرت گر،تد،چرا انسانها شورش می کنند،علی مرشدی زاده،پژوهشکده مطالعات راهبردی
روزنا،جیمز1390.انقلاب اطلاعات امنیت و فناوری های جدید،ترجمه:علیرضا طیب،تهران:انتشارات راهبردی.
عاملی،سعیدرضا،1385،فردگرایی جدید و تلفن همراه:تکنولوژی فردگرایی وهویت،تهران،انتشارات آگاه.
فوران،جان،1382،نظریه پردازی انقلاب ها،نشر نی،ترجمه ی فرهنگ ارشاد
قزوینی حائری،یاسر،1390،سونامی در جهان عرب،انتشارات امیر کبیر
کاستلز،امانوئل،1384،کاستلز،امانوئل و مارتین اینس(گفت و گوهایی با امانوئل کاستلز)،ترجمه ی لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان،تهران،نشر نی
کاستلز،امانوئل،1385،عصر اطلاعات:اقتصاد،جامعه و فرهنگ، ،ترجمه ی احد علیقلیان،افشین خاکباز،حسن چاوشیان،تهران،طرح نو،چاپ پنجم، جلد 3،پایان هزاره
کین،جان1383،رسانه ها و دموکراسی، ترجمه:نازنین شاه رکنی،نشر طرح نو،تهران
نش،کیت،اسکات،آلن،1388،راهنمای جامعه شناسی،تهران،انتشارات راهبردی
واعظی، محمود(1390). بحران های سیاسی و جنبش های اجتماعی، تهران:انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
ونت،الکساندر،1386،نظریه اجتماعی سیاست بین الملل، ترجمه:حمیرا مشیرزاده،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،تهران
مقالات
ابراهیم آبادی،مریم،1388،جامعه اطلاعاتی و تحول الگوی آموزش،موسسه آموزش و پرورش همشهری.
احمدیان،حسن،1390،چشم انداز تغییر رژیم در یمن:چشم اندازها و پیامدها،سایت فصلنامه روابط خارجی
انصاری،محمد مهدی،ویژگی ها و الزامات عصر مدیا کراسی،وب گاه رسانه،1390
برومند اعلم،عباس،1390،بن علی:صحنه گردانی ناموفق، ماهنامه پژوهشی،تحلیلی،اجتماعی آیین،شماره 34و35
پویا،حسن،1390،مصر در کلام امام خمینی(ره)، ماهنامه پژوهشی،تحلیلی،اجتماعی آیین،شماره 34و35
جهانشاهی،امید،1390،خبرنگاری شبکه ای،موسسه آموزش و پژوهش همشهری
دهقان،علیرضا،1378،بررسی تاثیر رسانه ها بر افکار عمومی،نامه علوم اجتماعی
رشکیانی،مهدی،1389،رسانه های شخصی،مرکز پژوهش های همشهری-فناوری نو
زکریا،فرید(1390).خاورمیانه عقب گرد نمی کند،ویژه نامه علوم انسانی(مهرنامه)، ش10
زیزی پاپا چاریسی،1390،ژورنالیسم و شهروندی،ترجمه حسین حسنی،مرکز آموزش و پژوهش همشهری
ساعی،منصور،1389،نقش رسانه ها در انتقال ارزش ها و پدیده شکاف هنجاری ارزش نسل ها،موسسه آموزش و پرورش همشهری
سلطانی فر،محمد،1390،انقلاب توییتری،مرکز پژوهش های همشهری
شحاته دینا و مریم وحید،1390،”عوامل دگرگونی در جهان عرب”،فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام،سال دوازدهم،بهار
ضیایی پرور،حمید1388،جنگ نرم سایبری در فضای شبکه های اجتماعی،رسانه،سال بیستم،شماره 2.
شفیعی،حسن،ابراهیم نیا،حسین،عروجی،منیره،1391،شبکه های مجازی در عصر جهانی شدن:بررسی تحولات اخیر خاورمیانه عربی،همایش جهانی شدن،جهانی گرایی و هویت دینی
قربان اوغلو،جاوید،1390،چیستی و ماهیت جنبش های خاورمیانه،ماهنامه پژوهشی،تحلیلی،اجتماعی آیین،شماره 34و35
کلانتری،مریم،1389،جامعه اطلاعاتی و هویت،موسسه آموزش و پرورش همشهری
کیا،علی اصغر،نقش شبکه های اجتماعی در انقلاب تونس،فصلنامه سیاسی-اقتصادی،1390،شماره 283
مرکز الجزیره الدراسات ( 2011 )؛ “حول استعمال التوتیر فی تونس”، یوم 14 ینایر /کانون الثانی
نیاکوئی،امیر،تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا:ریشه ها و پیامدهای متفاوت،فصلنامه روابط خارجی،زمستان 1390،شماره چهارم
Books
alexander,Christopher,2010,Tunisia:stability and Reform in the Modern Maghreb,Routledge.
Anderson,Lisa.2011.Demystifying The Arabs spring, Foreign affairs.
Blaydes,Lisa.2011.Elections and Distributive Politics in Mubarak’s Egypt, Cambridge university press.
Comninos,Alex,2011,Twitter revolutions and cyber crackdo wns:user-generated content and social networking in the Arab spring and beyond
Freedom House ,freedom in the world -Tunisia(2010)accssed in Jan,23-20
Gause,F.Gregory. 2011.Why Middle East Studies Missed The Arabs Spring, Foreign Affairs, July/Augest.
Goldestone,JackA.2011.UnderstandingTheRevolution2011,ForeignAffairs,May/June:http://foreignaffair.com/articles/67694/Jack-a-
Harvey,d.1989:the condition of postmodernity.Blackwell:Oxford
Hellyer,H.A,2011,cario:A Tale of Three Protests,May,16,Foreign policy
Osman,tarek.2010.Egypt on the brink from Nasser to Mubarak, Yale university Press.
Revolution 2.0,Wael Ghonim,Publish : Houghton Miffin Har Y Court(January17,2012)
The Arab Revolution:Ten Lessons From The Democratic Uprising,Jean-Pierre Filiu,Oxford University Press,Usa(Novamber 23,2011)
The Arab Uprisings :What Everyone Needs To Know Publishe oxfordUniversity Press,Usa(March 6,2012 )
The New Arab Revolution In The Arab,Foreign Policy 4-
.
Web sites
http://www.africantelecomsnews.com/resources/AfricaOpp_Tunisia.shtml#Figure1
http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/
http://alizamanian.blogfa.com/post-392.aspx
http://anjoman.mcstudies.ir/2011/05/social-networks-report.html
http://banki.ir/danestaniha/214-general/2498-neweconomy-http://mobileegypt.net/news/71-million-mobile-phone-subscribers-in-egypt.html
http://koucheneshin.blogfa.com/post-45.aspx
http://www.communicationage.blogfa.com/post-28.aspx
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=105&c=ts&l=en
http://www.jangnarm.com/index.aspx?siteid=51&pageid=3129&newsview=27238
http://www.khabaronline.ir/news-69315.aspx
http://www.siasatema.ir/NSite/FullStory/News/?Id=33561
http://www.mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=135701
http://historicalstudies.parsiblog.com/Posts/HYPERLINK “http://historicalstudies.parsiblog.com/Posts/30/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%88++%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/”30HYPERLINK “http://historicalstudies.parsiblog.com/Posts/30/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%88++%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/”/
http://www.parsine.com/fa/print/36792
http: // Alijazeera. Net
Abstract:
The technological developments in telecommunication in the past decade have influenced the Human life deeply in every aspect and has risen personal, national, regional and international reactions in its own way. Today, there is no aspect of human life that is untouched by cyberspace in a time that most of the concepts are becoming international and alongside with that, advancements in telecommunication technology are happening more day after day. This, has influenced the destiny of the societies and individuals, therefore, the 21st century could truly be named as the “Cyber century”, a time when now news could be hidden. For this, the historical facts can’t be manipulated or distorted because the time for these things is far gone.
The developments that started in 2011 in middle east and still being continued, caused the writer to apply “descriptive analytical” approach in studying the influences of the cyber societies in these developments in the middle east. This study is about to find the answer to this question that how the emergence of a cyber-society and the appearance of the political culture of resistance have caused the revolutionary moves in Egypt and Tunisia. The Hypothesis which is raised by the writer is that the emergence of the cyber societies and the political culture of resistance have lead the revolution in Egypt and Tunisia to Win. The data in this study have been gathered through Library, Documents and Internet and they claim that the appearance of the Virtual societies and Social networks in Tunisia and Egypt have paved the way for the revolutionary moves in these countries. Although these networks had pre- and post-roles in the Tunisia, and Egypt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *