ی کند. در آمار توصیفی که معمولا به توصیف داده ها می پردازد از شاخص های تمایل مرکزی و شاخص های پراکندگی برای بیان داده های جمع آوری شده استفاده می شود. برای نمایش و نشان دادن نتایج کار معمولا از جداول توزیع فراوانی – بر اساس تعداد موارد مطلق و نسبی، درصد – و نیز نمودار های مختلف هیستوگرام، ستونی یا دایره ای استفاده می شود. همچنین در این زمینه استفاده از شاخص های پراکندگی مانند واریانس، انحراف معیار، انحراف استاندارد و. . . نیز قابل ذکر است.
محقق با استفاده از روش های آمار استنباطی، عملکرد یا ارتباط بین دو یا چند متغیر و یا رابطه علت و معلولی آنها را مورد بررسی قرار می دهد و یا پیش بینی می کند.
به عبارت دیگر، محقق به کمک آمار استنباطی، نه فقط به آنچه که هست پی میبرد بلکه در می یابد که در صورت تغییر یک متغیر، در متغیر دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد. همچنین براساس داده های جمع آوری شده درباره یک گروه کوچک، استنتاج ها و تعمیم هایی درباره گروه های مشابه و یا بزرگتر به عمل می آورد.
در آمار استنباطی به آزمون فرضیه های مورد بررسی در تحقیق پرداخته می شود. آزمون ها ی مختلفی همچون کای اسکوئر، تی- دانشجوئی، رگرسیون، آنالیز واریانس و. . . در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرد.
برای تحلیل کلیت الگوی رگرسیونی از آماره F و برای معناداری ضرایب پارامترهای الگوی رگرسیون از آماره T استفاده می شود. برای انجام تحقیق ابتدا داده های جمع آوری شده در صفحه گسترده اکسل وارد می شوند و محاسبات اولیه مورد نیاز انجام خواهد گرفت. سپس تجزیه و تحلیل نهایی با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره و به شکل مقطعی و با استفاده از نرم افزار Eviewsانجام می شود.
نتیجه گیری
در این فصل در مورد کلیات تحقیق صحبت شد. اهداف تحقیق به تفکیک و به سه صورت اهداف علمی ،کاربردی و ضرورت های خاص تحقیق بیان شد. سپس فرضیه پژوهش آورده شد. این پژوهش شامل یک فرضیه می باشد. در ادامه این فصل مدل آزمون فرضیه بیان شد. در مورد متغیرهای مستقل ، وابسته و کنترلی و نحوه اندازه گیری آنها صحبت شد. متغیر های این پژوهش شامل یک متغیر مستقل ، یک متغیر وابسته و پنج متغیر کنترلی است.
در ادامه فصل یک پایان نامه نحوه جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای تحقیق که شامل روش کتابخانه ای و روش میدانی است ، توضیح داده شد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و نرم افزار های مورد استفاده برای انجام این پژوهش نیز در پایان این فصل از پایان نامه آورده شد.

مقدمه
از آنجایی که موضوع تحقیق حاضر به بررسی رابطه ساختار بازار و هزینه سرمایه می باشد، لذا در ابتدا باید بیان کنیم که منظور از این دو مفهوم چیست؟که برای این منظور به تعریف بازار و سپس عناصر تشکیل دهنده بازار و از آن طریق به تعریف ساختار بازار که یکی از عناصر تشکیل بازار است می پردازیم. در این تحقیق ساختار بازار با استفاده از شاخص هرفیندال – هرشمن طی یک دوره 5 ساله اندازه گیری گردید. در ادامه به تعریف هزینه سرمایه، اهمیت آن و کاربردهای هزینه سرمایه خواهیم پرداخت. هزینه سرمایه نیز با استفاده از روش CAPM بدست آمده است.
در نهایت پیشینه های داخلی و خارجی مرتبط با تحقیق حاضر بیان می شود.
تعریف بازار
مبادله، یکی از اصلی ترین نیازهای بشر بوده و هست. بازار نهادی است که امکان مبادله را فراهم می کند. با وجود این که مسائل مطرح شده در اقتصاد خیلی گسترده هستند، مسائل مربوط به بازار ویژگی خاصّی دارند و تمام قسمت ها را تحت تاثیر قرار می دهند. در بازار، عرضه و تقاضا در برابر هم قرار می گیرند و با تعیین قیمت، نحوه ی تخصیص منابع و چگونگی توزیع را معیّن می کنند. امروزه بازارها اعم از بازار کالاها و خدمات، بازار عوامل و بازار منابع خیلی گسترده شده اند. این بازارها در بیش تر کشورها تحت تاثیر نظریات اقتصاد سرمایه داری عمل می کنند و نقش بازار در نظام مزبور به قدری بالا است که از آن به «اقتصاد بازار» نیز یاد می کنند.
وقتی از بازار سخن به میان می آید، عامه مردم به مفهوم جغرافیایی بازار توجه می کنند و یک منطقه ی پر رفت و آمد از شهر را به خاطر می آورند که دارای مغازه ها، حجره ها و سراهای بسیار است. این برداشت از بازار درست ولی ناقص است و اگر برای بازارهای گذشته مناسب بود، برای بازارهای کنونی مناسب نیست. زیرا امروزه توسعه ی حمل ونقل، ارتباطات، فعالیت های بانکی و. . .، تماس بین خریداران و فروشندگان را از مسافت های بسیار دور امکان پذیر ساخته است. بنابراین می توان بازار را به یکی از دو بیان زیر که در عین حال مکمل هم دیگرند، تعریف کرد:
الف – هر واحد بازرگانی یا تولیدی، در فضای اقتصادی جامعه خود فعالیت می کند. این فضای اقتصادی را که شامل خریداران، فروشندگان، واسطه های معاملات بازرگانی، بنگاه های پولی و مالی، بنگاه های کاریابی، بنگاه های حمل و نقل و. . . است، می توان از نظر آن واحد بازرگانی یا تولیدی “بازار” به حساب آورد.
ب- بازار یک کالا یا خدمت شامل قلمرو مشخصی است که در درون مرزهای آن خریداران و فروشندگان آن کالا یا خدمت با یکدیگر تماس می گیرند و در رفع نیازهای خود می کوشند و سرانجام براساس عرضه وتقاضای آنان، قیمت یکسانی برای آن کالا یا خدمت پدید می آید و تمامی مبادلات آن کالا یا قیمت با این قیمت صورت می گیرد. گاهی این قلمرو به وسعت یک شهر، گاهی به وسعت یک
ا
ستان، گاهی به وسعت یک کشور، گاهی به وسعت یک منطقه از جهان و گاهی هم به وسعت تمام جهان است.
بنابراین می توان گفت هرگاه شرایط مساعد برای مبادله کالا و خدمات بین خریدار و فروشنده فراهم شود، درواقع یک بازار تشکیل شده است. خواه خریدار و فروشنده دربازار حضور فیزیکی داشته باشندیا بدون حضور فیزیکی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
امروزه به دلیل تخصصی ترشدن بازارها حجم وسیعی ازمبادلات بدون دیدن تمامی کالاو فقط با مشاهده ی نمونه و از راه تماس غیر مستقیم صورت می گیرد.
برای بازار تعاریف فراوانی در متون اقتصادی به چشم می خورد که می توان گفت یکی از علل تفاوت آن ها تلقی گوناگون گویندگان این تعاریف از مفهوم بازار است. این جا چند نمونه از این تعاریف را با توضیح مختصری باز می گوییم:
بازار مکان و یا موقعیتی است که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات و منابع را خرید و فروش می کنند. برای هر کالا، خدمت یا منبعی که در اقتصاد خرید و فروش می شود، بازاری وجود دارد (سالواتوره، ۱۳۷۲: ص۱۰).
این تعریف دو ویژگی دارد:
الف) بازار را به مکان یا موقعیت تعریف کرده است. این تعریف هم با بازارهای امروزی سازگار است و هم با بازارهای اولیه در زمانهای قدیم که اقتصاد بسیار ساده بود و مردم برای مبادله ی کالاها در مکان های خاصی گرد هم جمع می شدند.
ب) عام است و شامل بازار کالاها و خدمات و منابع می شود.
بازار عبارت از شبکه ی روابط بین مبادله کنندگان یا تمرکز سازمان یافته ی برخورد عرضه و تقاضای مربوط به کالاها و خدمات معیّن است (منتظر ظهور، ۱۳۶۹: ص۱۲۹).
این تعریف بازار را به مکان و موقعیت منحصر نکرده؛ بلکه در عین این که شامل بازارها در زمان های گذشته می شود، با وضعیت فعلی نیز که با گسترش امکانات ارتباطی، مبادلات از مکان و موقعیت خاص فراتر رفته نیز سازگار است. ویژگی دوم این تعریف این است که فقط شامل بازار کالاها و خدمات می شود.
بازار فرایندی است که در آن، رویارویی خریداران و فروشندگان یک کالا با یک دیگر، قیمت و مقدار کالا را تعیین می کند (موئلسن، بی تا: ص۸۰).
این تعریف نیز محدویت زمان و مکان را حذف کرده است. پس با وضعیت بازارهای امروزی سازگارتر است. همچنین فقط بازار کالاها و خدمات را مدنظر قرار داده است. امّا نکته ی بسیار مهم این است که کاربردهای اصطلاح «بازار» امروزه از آن چه در این تعاریف آمده نیز فراتر می رود. در متون اقتصادی، اصطلاح «اقتصاد بازار» به اقتصادهایی اطلاق می شود که گرچه دولت، دخالت های فراوانی در اقتصاد دارد، قسمت بیشتر ثروت ها و وسائل تولید در دست بخش خصوصی است و مکانیزم بازار عمده ی فعالیت ها را هماهنگ می کند. در این صورت، مقصود از اقتصاد بازاراقتصادی است که پارامترهای اصلی آن از قبیل تولید، توزیع و مصرف به وسیله ی سازوکار عرضه و تقاضا معیّن می شود. در این اقتصادها سؤالات اصلی کارگزاران اقتصادی به وسیله ی سازوکار عرضه و تقاضا پاسخ داده می شود. این سؤالات عبارتند از: چه باید تولید کرد؟ چگونه باید تولید کرد؟ توزیع باید به چه نحو باشد؟ منابع موجود در اقتصاد چگونه باید به بخش های گوناگون تخصیص یابد؟ حفظ موقعیت اقتصادی جامعه به چه نحو امکان پذیر است؟ (لفت ویچ، ۱۳۵۴: ص۲۰). در اقتصاد بازار، قیمتی را که در اثر تعامل عرضه و تقاضا تعیین می شود، تعیین کننده ی جواب سؤالات مذکور می دانند.
بازار به مجموعه‌ای از خریداران بالقوه و بالفعل یک کالا یا خدمت اطلاق می‌شود. از نظر تاریخی، بازار به محلی اطلاق می‌شود که خریداران و فروشندگان برای مبادله کالا یا خدمات به آن مراجعه می‌کنند. اما اقتصاددانان به مجموعه خریداران و فروشندگانی که به خرید و فروش کالا یا خدمات خاصی مبادرت می‌کنند، بازار می‌گویند. از دیدگاه بازاریابی، مجموعه خریداران، بازار را تشکیل می‌دهند. در عین حال، کلمه بازار بعضاً به مجموعه‌هایی غیر از مشتریان یا خریداران نیز اطلاق می‌شود مانند بازار نیروی کار یا بازار رای.
هرشبکه ای که خرید و فروش کالاها و خدمات در آن انجام پذیرد بازار نامیده می شود. بازار نباید لزوماً وجود مادی داشته و فضای مشخصی را در بر گرفته باشد. به عنوان مثال بازار معاملات سهام در سطح جهانی بازاری است که عملیات آن صرفاً از طریق شبکه مخابرات بین المللی انجام می گیرد و در مجموع جای معینی ندارد. در اغلب رشته های اقتصاد عصر حاضر بازار نقش اساسی دارد، زیرا در اقتصاد بازار آزاد تخصیص منابع از طریق بازار انجام می گیرد. در اقتصاد سنتی ایران بازار معمولاً مکانی مسقف بوده که در آن صنف های مختلف در راسته های خاص خود به داد و ستد اشتغال داشته اند. بدین ترتیب بازار سنتی به دلیل مرکزیتی که در امور اقتصادی و تجاری داشت خود به خود به مرکز زندگی سیاسی نیز تبدیل می شد.
به هر حال به کوتاه ترین بیان می توان گفت بازار به مکانی گفته می شود که خریداران و فروشندگان برای خرید و فروش گرد هم می آیند.
بازار دارای دو بعد کالایی و جغرافیایی است. یعنی می توان مرزهای بازار را بر حسب کالایی که در آن به فروش می رود مشخص نمود و یا اینکه بر حسب ناحیه جغرافیایی که یک کالای معین در آن به فروش می رسد، بازار را تعریف کرد.
اجزاء اصلی یک بازارچه در سطح خرد و چه در سطح کلان عبارتنداز:
الف – عرضه کنندگان کالاها یا خدمات، که با انگیزه حـــداکثر کردن سود در بازار فعالیت می نمایند.
ب- تقاضاکنندگان کالاها یا خدمات، که با انگیزه حداکثرکردن رف
اه سعی می کنند باتوجه به محدودیتهای بودجه ای که پیش روی دارند، بهترین کالاها و خدمات را برای افزایش سطح رفاه خود خریداری نمایند.
ج – مدیریت بازار، درحالت آرمانی که بازار کامل است این مدیر بازار به تعبیر اقتصاددانان نوعی «دست نامرئی» می باشد. در اقتصادهایی که بازارها کامل نیستند ممکن است ترکیبی از این «دست نامرئی»، همراه با دستورات ومقررات دولتی و یا انحصارگران غیردولتی درنهایت بازار را مدیریت نمایند. درواقعیت غالباً بازارها کامل نیستند و مدیریت بازار به تعبیر فوق نوعی مدیریت مشاع بین آن دست نامرئی و دولت است.
در مباحث اقتصادی وقتی از بازار یک کالای خاص سخن می گوییم، منظور ارتباط خریداران و فروشندگان آن کالا و نحوه ی رفتار و عکس العمل آنها نسبت به تغییر عوامل اقتصادی است و نه ضرورتا، مکان خاصی که به اصطلاح بازار نامیده می شود. از این رو وقتی، برای مثال، بازار کالایی مثل روغن نباتی را مطالعه می کنیم، در واقع، وضعیت خریداران و فروشندگان این کالا و نیز منطقی را که بر رفتارشان حاکم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *