میدهد. (Sunger و Gunggoren،2009) در مطالعهای نشان دادند که ادراک از محیط کلاس با مولفههای شناختی و انگیزشی خودگردانی یادگیری رابطۀ مثبت و معناداری دارد. علاوه بر آن به این نتیجه رسیدند که ادراک از محیط کلاس میتواند بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیرگذار باشد.
Tomas) و focos، 2009) در تحقیقی به اندازهگیری تاثیر فعالیت‌های بدنی بر پیشرفت تحصیلی و عملکرد شناختی کودکان پرداختند. آنها در این مقاله با یک رویکرد سیستمی به مطالعه و تجزیه و تحلیل مقالات منتشر شده تا اوایل سال 2009 پرداختند. در مجموع 18 مطالعه، که شش مطالعه نیمه‌تجربی و یازده مطالعه همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعات نشان داد که بین هر دو فعالیت بدنی و تناسب اندام و عناصر عملکرد شناختی ارتباط وجود دارد. همچنین می توان نتیجه‌گیری کرد که افزایش زمان درس تربیتبدنی موجب افزایش پیشرفت تحصیلی خواهد شد اما هیچ شاهد و دلیلی بر زیان بار بودن فعالیت‌های جسمانی بر پیشرفت تحصیلی و عملکرد شناختی کودکان وجود ندارد.
Wang) و Holcombe، 2010) در پژوهش خود با عنوان ادراک نوجوانان از محیط مدرسه و تعامل آن با پیشرفت تحصیلی در مدارس متوسطه دور اول به این نتیجه رسیدند که ادراک دانشآموزان از ابعاد متفاوت محیط مدرسه در کلاس هفتم کمکهای گوناگونی به تعامل آنها در پایه هشتم و بالاتر خواهد داشت. در نهایت پژوهشگران دریافتند که ادراکات دانشآموزان از محیط مدرسه به طور مستقیم و غیر مستقیم بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیر دارد. و به طور خاص پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پایه هشتم به خاطر ادراکات آنها از مدرسه در کلاس هفتم بوده که دانشآموزان را تحت تأثیر قرار دادهاست.
(Catherineو همکاران،2011) در پژوهش خود با عنوان ارتباط فعالیت‌های مبتنی بر فعالیت فیزیکی مدرسه، ازجمله تربیتبدنی و عملکرد تحصیلی به این نتیجه رسیدند که به طور کلی بین فعالیت فیزیکی و عملکرد شناختی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ارتباط معنی‌داری وجود دارد. Valterz)،2012) در پژوهش خود به این نتیجه رسید که با استفاده از هیچ یک از اهداف تسلط و اجتنابی آموزشی نمیتوان پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را پیشبینی کرد و فقط درصورتی که عملکرد گرایشی به صورت مثبت و معنی‌دار باشد، میتوان از طریق آن پیشرفت تحصیلی را پیشبینی کرد.
2-14 جمعبندی پیشینه
جامعه آموزشی موظف است که در محیط رقابت جهانی که دائماً در حال پیشرفت و تغییر میباشد، آینده دانش‌آموزان را که وابستگی زیادی به شیوه‌های آموزشی علوم مختلف در نظام تعلیم و تربیت را دارد، بهبود ببخشد. از اینرو لازم است همواره در کنکاشهای صورت گرفته به این مسئله پیبرده شود که چه چیزی سبب ارتقاء پیشرفت تحصیلی این قشر آیندهساز میشود. تحقیقات زیادی از باب اهمیت این موضوع در عرصههای علمی صورت گرفتهاست که در این تحقیق نیز به تعدادی چند از آنها البته با وصف این که بیشترین ارتباط را با زمینه تحقیق داشتهباشند، اشاره شدهاست(باقری و عظمتی، 1390؛ طبائیان و همکاران، 1391؛ Coe)و همکاران، 2006) ؛ Tomas) و focos،2009). علاوه بر آن مشخص شدهاست که عوامل درونی و بیرونی بسیاری در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیر دارند از جمله آنها محیط مدرسه استFerguson) و همکاران،2002)، )مهدوی نژاد و همکاران، 1392). با این اوصاف همانطور که در قسمت پیشینه بدان اشاره شد به طور ضمنی تحقیقات مستقیمی که به این نوع رابطهسنجی بپردازد شکل نگرفتهاست، هر چند که زمینه اصلی این تحقیق نیز دانشآموزان تربیتبدنی هستند که کمتر در حوزههای حتی تخصصی خود به آنها توجه شدهاست. بنابراین تحقیق حاضر درصدد است با توجه به اهم موارد فوق نقش محیط مدرسه را در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان از دیدگاه دبیران تربیتبدنی بررسی کند. امید است نتایج این تحقیق راهگشای بسیاری از مسائل مربوط به دانشآموزان رشته تربیتبدنی باشد.
فصل سوم
روش تحقیق
3-1 مقدمه
در این فصل از تحقیق حاضر به بیان روش تحقیق، جامعه آماری، معرفی متغیرهای تحقیق، مقیاس‌های اندازهگیری متغیرها و روش‌های آماری به کار رفته در تحلیل داده‌ها به همراه روش جمع‌آوری اطلاعات پرداخته میشود.
3-2 روش تحقیق
از آنجاییکه هدف تحقیق بررسی رابطه بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت‌بدنی هنرستان‌های تندرستی از دیدگاه دبیران تربیت‌بدنی استان کردستان میباشد، روش انجام تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ جمعآوری اطلاعات میدانی تلقی میگردد.
3-3 جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق را کلیه دبیران تربیتبدنی شاغل در هنرستان‌های تندرستی استان کردستان تشکیل میدادند. که بر طبق آخرین آمار اداره کل آموزش و پرورش استان، تعداد این افراد حدود 110 نفر و در شهرستان‌های سنندج، مریوان، سقز، دهگلان، قروه و بیجار مشغول به ارائه خدمت بودند.
3-4روش، حجم و نحوه گزینش نمونه
از آنجایی که جامعه تحقیق مورد نظر محدود بود، جهت رعایت پیشفرضهای آزمون ارتباطسنجی از تعیین حجم نمونه امتناع شد و تمام دبیران تربیتبدنی شاغل درهنرستان‌های تندرستی استان کردستان به صورت تمام شمار در فرایند تحقیق شرکت نمودند و به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند.
3-5 تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
محیط مدرسه: منظور از محیط مدرسه در این تحقیق مجموعه نمره‌ای است که توسط دبیران به پرسش‌نامه 21 سؤالیJohanson) و Stivens، 2007)، که شامل ابعاد منابع مدرسه، رابطه دانشآموزان، تصمیمگیری، نوآوری و همکاری می‌باشد، تعلق میگیرد.
پیشرفت تحصیلی: منظور از پیشرفت تحصیلی در این تحقیق معدل کل امتحانات نهایی دانش‌آموزان سال سوم هنرستانهای تربیتبدنی میباشد که حد فاصل صفر تا 20 میباشد.
3- 6 ابزار گردآوری دادهها
در این تحقیق از دو پرسش‌نامه استفاده شد.
الف. پرسشنامه محقق ساخته ویژگی‌های جمعیت شناختی
درراستای اهداف تعیین‌شده تحقیق، پرسش‌نامه‌ی جمعیت شناختی توسط خود محقق طراحی شد که شامل متغیرهای عینی مانند، سن، جنس، میزان تحصیلات و سابقه خدمت می‌باشد.
ب. پرسشنامه محیط مدرسه
این پرسش‌نامه شامل 21 سؤال است که 5 بعد(منابع مدرسه، رابطه دانشآموزان، تصمیمگیری، نوآوری و همکاری) را در بر میگیرد(جدول 3 -1). پرسش‌نامه مذکور توسط جانسون و استیونس(2007) طراحی و استاندارد شدهاست که توسط مسعود شاهمرادی ترجمه شدهاست، مقیاس اندازه‌گیری این پرسش‌نامه فاصله‌ای از نوع پنج ارزشی لیکرت است که هر پاسخ، امتیازی بین 1 تا 5 را به خود اختصاص می‌دهد(از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم).
(جدول 3-1): مؤلفه‌ها و تعداد سؤالات پرسش‌نامه محیط مدرسه
مؤلفه
تعداد سؤالات
شماره گویهها
منابع مدرسه
4
1-2-3-4
رابطه دانش‌آموزان
3
5-6-7
تصمیمگیری
5
8-9-10-11-12
نوآوری
6
13-14-15-16-17-18
همکاری
3
19-20-21
3-7روایی و پایایی پرسشنامه‌ها
پرسشنامهای که در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفت، یکی از معتبرترین ابزارهای سنجش محیط مدرسه میباشد که در سال 2007 طراحی و در تحقیقات داخلی به تعداد زیادی مورد استفاده قرار گرفته است و ضریب پایایی آن توسط آلفای کرونباخ 0.869محاسبه شد. از اینرو با پیشفرض اعتماد به صحت اطلاعات گزارش شده نسبت به روایی و پایایی این ابزار، تحقیق حاضر از این پرسشنامه بهره گرفت.
3-8 روش جمع آوری دادهها
به طور کلی تمام دادههای مندرج در فصل اول و دوم پایاننامه و مستندات سایر فصول با استفاده از روش کتابخانهای گردآوری شد. علاوه بر استفاده از کتب مربوطه، به نشریات داخلی و خارجی مراجعه گردید و از آن مطالب استفاده گردید، همچنین برای دستیابی به منابع و دادههای جدیدتر و بیشتر از جستجوی اینترنتی استفاده شد و مقالات منتشر در نشریات خارجی و رسالههای لاتین از منابع اطلاع رسانی دریافت و مورد مطالعه و استفاده قرار گرفت.
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
جهت تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از دو روش آمار توصیفی و استنباطی، استفاده گردید، از آمار توصیفی برای بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیها استفاده شد. در بخش آمار استنباطی، ابتدا آزمون کولموگروف_اسمیرنف جهت تعیین توزیع نرمال داده‌ها اجرا و با تایید این پیشفرض(توزیع نرمال داده‌ها) از آمار پارامتریک شامل ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین ارتباط بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیتبدنی استفاده گردید. همچنین جهت تبیین و پیش‌بینی متغیر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تربیتبدنی از طریق محیط مدرسه و ابعاد آن، از روش رگرسیون خطی ساده و چند متغیره به کمک نرم افزارSPSS 11 نسخه 21 بهره گرفته شد.
فصل چهارم
یافتهها
4-1 مقدمه
در توصیف داده‌ها به بررسی چگونگی وتوزیع فراوانی متغیرها در جمعیت نمونه پرداخته میشود و برای این کار از جداول توصیفی و شاخصهای آمار مرکزی استفاده میشود. در بخش تبیین داده‌ها ابتدا به بررسی نرمال بودن دادهها پرداخته میشود سپس از ضریب همبستگی برای بررسی ارتباط بین متغیرها و از رگرسیون برای قابلیت پیش‌بینی بر اساس متغیرهای پیش‌بین استفاده میشود، و فرضیههای تحقیق مورد آزمون قرار میگیرد. نرم افزار مورد استفاده برای این تحلیل نیز 21spss میباشد.
4-2 آمار توصیفی: بررسی متغیرهای جمعیت شناختی
1- سن
جدول(4-1) وضعیت سن پاسخ‌دهندگان
نام متغیر
فراوانی
درصد فراوانی
درصد معتبر
درصد تجمعی
سن
زیر 25
6
5.5
5.5
5.5
26-30
7
6.4
6.4
11.8
31-40
59
53.6
53.6
65.5
بالای 40
38
34.5
34.5
100
جمع
110
100
100
بر اساس جدول(4-1) سن 5.5 درصد از پاسخ‌دهندگان زیر 25 سال ، 6.4 درصد بین 26-30، 53.6درصد بین 31-40 و 34.5 درصد بالای 40 سال میباشد.
2- جنسیت
جدول (4-2) وضعیت جنسیت پاسخ‌دهندگان
نام متغیر
فراوانی
درصد فراوانی
درصد معتبر
درصد تجمعی
جنسیت
زن
50
45.5
45.5
45.5
مرد
60
54.5
54.5
100
جمع
110
100
100
براساس جدول(4-2) جنسیت 45.5 درصد از پاسخ‌دهندگان زن و 54.5 درصد نیز مرد بودهاست.
3-تحصیلات
نام متغیر
فراوانی
درصد فراوانی
درصد معتبر
درصد تجمعی
تحصیلات
فوق دیپلم
9
8.2
8.2
8.2
لیسانس
52
47.3
47.3
55.5
فوق لیسانس
49
44.5
44.5
100
دکتری
100
جمع
110
100
100
جدول(4-3) میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان
بر اساس جدول(4-3) دبیران تربیت بدنی دارای تحصیلات فوق دیپلم 8.2، تحصیلات لیسانس 47.3، فوق لیسانس 44.5 و تحصیلات دکتری صفر درصد میباشد.
4-سابقه خدمت
جدول(4-4) سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان
نام متغیر
فراوانی
درصد فراوانی
درصد معتبر
درصد تجمعی
سابقه خدمت
کمتر از 5 سال
8
7.3
7.3
7.3
6-10سال
26
23.6
23.6
30.9
11-15 سال
31
28.2
28.2
59.1
16-20 سال
26
23.6
23.6
82.7
21-25 سال
12
10.9
10.9
93.6
26-30 سال
7
6.4
6.4
100
جمع
110
100
100
بر اساس جدول(4-4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *