محیط مدارس همواره مشکلاتی را برای دانش آموز ایجاد کردهاست. (Jomezو Palmez،1990) و Sakes) و همکاران، (1998 علل تلافات و آسیبهای ناشی از حوادث در زمینهای مدارس را مورد مطالعه قرار داده و عوامل زیر را به عنوان عوامل مهم شناسایی کردهاند:
1- بلندی بیش از حد وسائل
2- ناکافی بودن پوشش سطح فعالیت
3- نبود نردههای محافظ
4- بیرون زدن لبه تیز
5- فضاها و یا شکافهایی که سر و یا پای کودکان در آن گیر میکند
6- وسایلی که به طور نادرست نصب شدهاند، کفهای لغزنده، حصار و یا دیوارهای سست، طنابها، سیمها و کابلهای رها شده در زمین بازی و غیره(سیاح و همکاران، 1385).
2- 13 مرور تحقیق
2-13-1 مرور تحقیقات داخلی
نتیجه پژوهشی مشابه که در ایران توسط مرتضوی و کاظمی(1380) انجام شد، نشان داد که دانشآموزان موفقتر و دانشآموزانی که نگرش مثبتتری نسبت به محیط آموزشی خود دارند، فضاهای آموزشی را مطلوبتر مییابند و ارزیابی میکنند. در این پژوهش رابطه مستقیم یا همبستگی مثبت بین مردود نشدن و نگرش به مدرسه نیز مشاهده شد.
کرمی(1384) در تحقیقی به مطالعه عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دبیرستانی پرداخت. نتایج تحقیق وی حاکی از آن بود که بین اضطراب و سبک اسناد بیرونی با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطه معنادار ولی معکوس وجود دارد. همچنین بین نگرش دانشآموز به معلم و درکدانش آموز از اهمیت تحصیلات در جامعه با پیشرفت تحصیلی ارتباط معناداری وجود دارد.
حجازی(1387) در تحقیقی با عنوان الگوی ساختاری رابطه ادارک از ساختار کلاس، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی و خود نظمدهی در درس ریاضی ارتباط معناداری را بین محیط کلاس و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان گزارش کرد.
قدیری و همکاران(1390) در تحقیق خود با عنوان بررسی رابطه ادراک از محیط کلاس و جهتگیری هدف با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پایه سوم ارتباط معناداری را بین ادراک از محیط کلاس و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان گزارش داد. همچنین وی رابطه معناداری بین جهتگیری هدف و پیشرفت ریاضی دانشآموزان پیدا کرد. در نهایت نتایج رگرسیون تحقیق وی حاکی از آن بود که ادراک از محیط کلاس میتواند پیشبینی کننده پیشرفت تحصیلی در درس ریاضیات باشد.
باقری و عظمتی(1390) تحقیقی را با هدف ارائه اصول و معیارهای برای پرورش خلاقیتهای محیطی کودکان به کمک طراحی و معماری و منظر مدارس انجام دادند. در این راستا از روش تحقیق تحلیل محتوی استفاده شد، یافتههای این تحقیق تأکید بر نگرش آموزش خلاق به عنوان هدف بنیادین، دسترس پذیری و نظم، جذابیت و شگفتانگیزی، شایستگی و پاسخگویی، آسایش و ایمنی، طبیعتگرایی و منظرهپردازی، سادگی و خوانایی را برای طراحی مدارس و مناظر بیرونی آن مطرح میسازد. به طور کلی این نتیجه حاصل شد، طرح محوطه سازی حیاط، معماری و جزئیات کفها، جداره‌ها و دیوارههای کلاسها، راهروها، سالنها، مبلمان داخلی و بهرهگیری از عناصر کمک آموزشی به صورت متنوع، انعطافپذیر و نظارت پذیر میتوانند جشنوارهای از کنجکاوی، تخلیل تجسم، بازی سازی و در نهایت بروز خلاقیت را در کودکان پدید آورد. همچنین مشارکت مستقیم کودکان در خلق و بهرهبرداری از یک فضای جمعی چند عملکردی و مجهز به فناوریهای نوین دیجیتالی، علاوه بر بستر سازی حضور و تعامل فعال در محیط مدرسه، امکان رشد جسمی، ذهنی، اجتماعی و پرورش خلاقیتهای محیطی آنان را تقویت مینمایند.
طبائیان و همکاران(1390) دیدگاه دانش‌آموزان دبیرستانهای مطلوب و نامطلوب نسبت به رنگ فضای آموزشی و راههای بهبود کیفیت فضای تحصیلی را مورد سنجش قرار دادند. کلیه دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان (اعم از مطلوب با نامطلوب) جامعه آماری آنان بود. نتیجه این که بین میانگین نمرات نحوه استفاده از رنگ در کلاسهای درس مدرسه از دیدگاه دانش‌آموزان دو گروه مدارس مطلوب و نامطلوب تفاوت معناداری وجود داشت. بدین صورت که دانشآموزان مدارس مطلوب به لحاظ استفاده از رنگآمیزی متناسب با ویژگیهای روان شناختی دانش- آموزان، نگرش و دیدگاه مثبتی به فضای مدرسه و کلاس‌ها داشتند.
فراهانی(1390) در پژوهش خود با عناون تأثیر ورزش صبحگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر راهنمایی سبزوار، با ارائه ورزش‌های صبحگاهی به دانشآموزان پیشرفت تحصیلی آنها را در 5 درس اندازهگیری کردند که نتایج پژوهش نشان داد که ورزش کردن نه تنها موجب افت تحصیلی نمیشود بلکه بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر نیز تأثیر معنی‌داری دارد.
علیلو و همکاران(1391) به مطالعه پژوهشی با عنوان ارتباط بین جو مدرسه و ساختار هدف کلاس با عملکرد تحصیلی دانشآموزان متوسطه پرداختند . نتایج این پژوهش همبستگی معنیداری را بینمتغیرهای پژوهش نشان داد. نتیجه همبستگی نشان دادکه جو مدرسه و ساختار هدف کلاس با پیشرفت تحصیلی ارتباط معناداری دارند، بهگونه‌ای که 24/0 تغییرات پیشرفت تحصیلی توسط آنها قابل تبیین است.
سنایی نسب و همکاران(1391) در پژوهش خود با عنوان عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان به این نتیجه دست یافتند که متغیرهای جنسیت، گروه سنی، مقطع تحصیلی علاقه به رشته تحصیلی و همچنین رضایت از محیط آموزشیبا پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارتباط معنی‌داری دارد.
محمدی مصیری و همکاران (1391) در تحقیقی با عنوان نقش خودمهارگری، کیفیت رابطه با والدین و محیط مدرسه در سلامت روانی و رفتارهای ضداجتماعی نوجوانان به این نتیجه دست نائل شدند که بین خودمهارگری، کیفیت رابطه با والدین و فضای مدرسه با رفتارهای ضد اجتماعی و عدم سلامت روانی رابطه منفی وجود دارد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که از طریق متغیرهای خودمهارگری، کیفیت رابطه مادر، جنس و فضای مدرسه میتوان 33درصد از واریانس سلامت روانی و از طریق متغیرهای کیفیت رابطه با مادر، خودمهارگری و کیفیت رابطه با پدر میتوان 14درصد از واریانس رفتارهای ضداجتماعی نوجوانان را تبیین کرد. در مجموع به این نتیجه کلی میرسند که متغیرهای فردی، خانوادگی و مدرسه نقش مهمی در افزایش سلامت روانی و کاهش رفتارهای ضد اجتماعی نوجوانان ایفا میکنند.
چماله و لطیفیان(1391) به بررسی نقش واسطهای باورهای انگیزشی در ارتباط بین ویژگیهای محیط یادگیری فراشناختی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پرداختند. بدین منظور روش تحقیقشان را از نوع پسرویدادی و جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشآموزان مقطع اول دبیرستان شیراز لحاظ کردند. یافتههای حاکی از آن بود که ویژگیهای فراشناختی محیط یادگیری پیشبینیکننده مستقیم پیشرفت تحصیلی است، علاوه بر این از میان ویژگیهای فراشناختی محیط یادگیری، عامل تعامل درون کلاسی، تشویق و حمایت معلم و حمایت عاطفی بر باورهای انگیزشی تأثیر داشتند. در پایان یک نتیجهگیری کلی ارائه میدهند، از آن‌جا که باورهای انگیزشی نقش واسطهای را بین ویژگیهای فراشناختی محیط یادگیری و پیشرفت تحصیلی ایفا میکند، میتوان با تقویت آن پیشرفت تحصیلی را افزایش داد. برزیده و همکاران(1392) مدل معادلات ساختاری تأثیر فضای مدرسه بر خودکار آمدی معلمان مقطع ابتدایی را در استان فارس مورد سنجش قرار دادند. بدین منظور براساس روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای 223 پرسشنامه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. رگرسیون چند متغیره نشان داد که از بین متغیرهای فضای مدرسه، نوآوری، همکاری و تصمیمگیری به ترتیب بیشترین تأثیر را در خودکارآمدی معلمان دارا هستند و پیشبینیکنندگی قویتری دارا هستند. مدل معادلات ساختاری نشان داد که فضای مدرسه بر خودکارآمدی معلمان تأثیر مثبت و معناداری دارد. در مجموع تمام شاخصهای مدل پیشنهادی پژوهش را تأیید کردند.
مهدوی نژاد و همکاران(1392) تأثیر محیط هنری بر خلاقیت دانشآموزان را بررسی کردند. به اعتقاد آنها مدرسه محیطی برای یادگیری و تربیت نسل آینده است. اگر محیط مدرسه تشویقکنندۀ خلاقیت باشد، نسل آینده انسانهای خلاق خواهند بود، حتی ویژگیهای معماری بنای مدرسه، در کنار دیگر ویژگیهای مدیریتی، میتواند به ایجاد یک مدرسه تشویق کنندۀ خلاقیت بینجامد. از اینرو یک مدرسه به تصادف از میان مدارس راهنمایی تحصیلی در منطقۀ یازده شهر تهران انتخاب و از میان کلاسهای آن سه کلاس دوم راهنمایی به تصادف از میان آنها انتخاب شد. بدین منظور به استفاده از روش تحقیق نیمه تجربی، ارتباط میان فضای هنری و خلاقیت دانش‌آموزان سنجیده شد. دستاوردهای این پژوهش مبین آن بود که محیط هنری بر خلاقیت دانش آموزان تأثیرگذار است، هر چند این تأثیر خطی نیست و در برخی موارد ناسازگاریهایی را نیز نشان میدهد.
2-13-2 مرور تحقیقات خارجی
(Kuperminc و همکاران، 2001) در تحقیقی بیان داشتند بین محیط و محرکهای بیرونی ارتباط معناداری وجود دارد. علاوه بر آن به این نتیجه دست یافتند که محیط کلاس نقش حیاتی و نیرومندی در عملکرد تحصیلی و روانشناختی و رفتاری دانشآموزان به عهده دارد. (Junbeke،2002) در تحقیق خود با عنوان رابطۀ ادراک دانشآموزان از محیط کلاس و پیشرفت تحصیلی در کره، به این نتیجه رسید که محیط کلاس پیشبینیکننده‌ی خوبی برای پیشرفت تحصیلی دانشآموزان میباشد.
Ferguson) و همکاران، 2002) در یک مرور سیستماتیکی که انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که عملکرد تحصیلی قبلی دانشجو میتواند تا حدود 23% واریانس عملکرد تحصیلی وی در تحصیلات دانشگاهی را تبیین نماید، لیکن متغیرهای جمعیت شناختی و غیرتحصیلی نظیر سن، جنس، قومیت، عناصر شخصیتی و محیط نیز میتوانند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی بر جای بگذارند.
) Ramirez، 2003) در مطالعه خود بر روی دانشآموزان شیلی دریافت که برنامه درسی مدارس و نحوه اجرای آن توسط معلم در کلاس درس، تأثیر زیادی برعملکرد دانشآموزان دارد. نتایج تحقیقات ویگویای آن بود که منابع آموزشی و ویژگیهای معلم تأثیر معناداری بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارد.
Coe) و همکاران، 2006) در تحقیقی با عنوان تاثیر فعالیت حرکتی و تربیتبدنی در سطوح پیشرفت تحصیلی دانشآموزان کلاس پایه ششم بر این باور بودند که دانشآموزانی که در کلاس تربیتبدنی شرکت کرده‌اند به دلیل افزایش فعالیت بدنی پیشرفت تحصیلی بهتری خواهند داشت.تحلیل آماری این تحقیق نیز نشان دهنده همین امر بود. نتایج نشان داد که شرکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های ورزشی منجر به بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان می‌شود. این یافته‌ها نشان میدهد که شرکت در کلاسهای تربیتبدنی میتواند نقش بالقوه‌ای را در بهره‌مند شدن مطلوب از فعالیتهای فیزیکی در تناسب اندام و پیشرفت تحصیلی داشته باشد. Sukraquldenbrke)،(2006 در تحقیق خود با عنوان ارتباط بین محیط کلاس و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مقطع متوسطه ارتباط مثبت و معناداری را بین محیط کلاس و پیشرفتتحصیلیدانشآموزان یافتند. (vining،2006) مطالعهای را در مدارس غرب فیلادلفیلا، در راستای بررسی اثر محیط داخلی و طراحی فضای مدرسه بر پیشرفت و نگرش دانشآموزان انجام داد. حوزه متمرکز در این مطالعه رنگ، نور و مصالح به کار رفته در طراحی بود که به عنوان اجزاء و عناصر اصلی داخلی یک مدرسه و در عین حال عناصر غیر ساختاری آن به شمار میرود و میتوان بدون نوسازی و تغییرات عمده، این موارد را بهبود بخشید. نتایج پژوهش نشان داد این عوامل تأثیر آشکاری بر روح، ذهن و نگرش دانشآموزان دارد مبنی بر اینکه طراحی داخلی فضاها هم حالت فیزیولوژیک و هم حالت روانی فرد استفاده کننده را تحت تأثیر قرار

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *