سابقه خدمت 7.3 درصد از دبیران تربیتبدنی کمتر از 5 سال، 23.6درصد بین 6 تا 10 سال، 28.2درصد بین 11تا 15 سال، 23.6 درصد بین 16 تا 20 سال، 10.9 درصد بین 21 تا 25 سال و 6.4 درصد بین 26 تا 30 سال میباشد.
4-3 بررسی متغیرهای تحقیق
جدول (4-5) بررسی متغیرهای تحقیق
متغیرهای تحقیق
میانگین
انحراف استاندارد
محیط مدرسه
2.98
0.24
پیشرفت تحصیلی
14.07
2.66
همانطور که در جدول(4-5) نشان داده شدهاست، میانگین محیط مدرسه 2.98 و انحراف استاندارد آن 0.24، میانگین پیشرفت تحصیلی 14.07 وانحراف استاندارد آن2.66 میباشد.
4-4 بررسی مولفه‌های تحقیق
مولفه‌های تحقیق
میانگین
انحراف استاندارد
منابع مدرسه
2.91
0.59
رابطه دانش‌آموزان
3.08
0.62
تصمیم‌گیری
2.91
0.51
نوآوری
2.99
0.38
همکاری
3.08
0.64
جدول(4-6) بررسی مولفه‌های متغیر محیط مدرسه
بر اساس نتایج به دستآمده از جدول(4-6) میانگین و انحراف استاندارد به ترتیب برای منابع مدرسه 2.91و0.59،رابطه دانشآموزان 3.08 و 0.62، تصمیم‌گیری 2.91 و 0.51، نوآوری 2.99 و 0.38، همکاری 3.08 و 0.64 میباشد.
4-5 یافته‌های تحلیل
4-5-1 بررسی نرمال بودن دادهها
ابتدا قبل از بررسی فرضیههای پژوهش لازم است برای بررسی نرمال بودن متغیرها و مولفه‌های تحقیق از آزمون کولموگروف – اسمیرنف استفاده کرد.
جدول شماره(4-7) بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرها
متغیر
مقدار آزمون
کولموگروف – اسمیرنوف
سطح معناداری
محیط مدرسه
0.639
809/0
پیشرفت تحصیلی
0.815 519/0
براساس جدول(4-7) سطح معناداری متغیرهای محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی در
آزمون کولموگروف-اسمیرنف بیشتر از0.05 میباشد و در نتیجه توزیع داده‌ها نرمال میباشند.
جدول شماره(4-8) بررسی وضعیت نرمال بودن مولفه‌های محیط مدرسه
مولفه‌های تحقیق
کلموگروف اسمیرنوف
سطح معنی داری
منابع مدرسه
0.79
0.05
رابطه دانش‌آموزان
0.68
0.74
تصمیم‌گیری
1.134
0.15
نوآوری
0.67
0.75
همکاری
0.703
0.7
براساس نتایج به دستآمده از جدول(4-8) چون سطح معنیداری مولفه‌های منابع مدرسه، رابطه دانش‌آموزان، تصمیم‌گیری، نوآوری و همکاری بیشتر از0.05 می باشد در نتیجه توزیع داده‌ها نرمال میباشند.
4-6 آزمون فرضیه‌های پژوهش
1- فرضیه اول:
بین محیط مدرسه و ابعاد آن با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رشته تربیت بدنی رابطه وجود ندارد.
چون متغیرهای پیشرفت تحصیلی و محیط مدرسه هر دو نرمال بودهاند لذا برای آزمون ارتباط دو متغیر با یکدیگر از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شدهاست. تمام مولفه‌های محیط مدرسه دارای توزیع نرمال بوده‌اند از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شدهاست.
جدول( 4-9) جدول همبستگی بین مولفه‌های محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی
پیشرفت تحصیلی
همبستگی پیرسون سطح معنی داری
منابع مدرسه
0.103 0.284
رابطه دانش‌آموزان
0.048 0.616
تصمیم‌گیری
0.072 0.456
نوآوری
0.254 0.007
همکاری
0.199 0.037
بر اساس نتایج به دستآمده از جدول(4-9) در سطح معنی داری 0.05 مولفه‌های منابع مدرسه، رابطه دانش‌آموزان و تصمیم‌گیری چون مقدار سطح معناداری آن‌ها بیشتر از 0.05 میباشد با پیشرفت تحصیلی رابطه ندارند ولی مولفه‌های نوآوری و همکاری چون مقدار سطح معنی‌داری آنها کوچکتر از 0.05 میباشد با پیشرفت تحصیلی رابطه دارند.
4-7 برازش مدل رگرسیونی
2-فرضیه دوم
مولفههای محیط مدرسه قابلیت پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت‌بدنی را ندارند.
به منظور تعیین اینکه محیط مدرسه و ابعاد آن تا چه اندازه می تواند متغیر ملاک(پیشرفت تحصیلی) را پیشبینی کند از ضریب بتا استفاده شدهاست که نتایج آن در جدول(4-10)، (4-11) تحلیل شدهاست:
جدول(4- 10) خلاصه مدل رگرسیونی
ضریب تعیین
R2
R2 تعدیل یافته
دوربین-واتسون
مدل رگرسیونی
365/0
133/0
092/0
41/2
بر اساس نتایج بدست آمده از جدول(4-10) ضریب تعیین مدل برابر است با 365/0 به معنای اینست که 365/0 از تغییرات درپیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان توسط مولفه‌های نوآوری و همکاری به طور توام تبیین میشود و چون مقدار ضریب تعیین مثبت است با افزایش مولفه‌های نوآوری و همکاری پیشرفت تحصیلی افزایش مییابد.
یکی از مفروضههایی که در رگرسیون مدنظر قرار میگیرد، استقلال خطاها(تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیشبینی توسط مدل رگرسیون) از یکدیگر است. درصورتیکه فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشتهباشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. مقدار این آزمون در جدول(4-10) محاسبه گردیدهاست. از آنجا که این آمارهها در بازه 5/1 تا 5/2 قرار میگیرند، میتوان نتیجهگیری کرد که خطاها از یکدیگر مستقل بوده و میتوان از مدل رگرسیونی جهت آزمون فرضیهها استفاده کرد.
جدول(4- 11) ضرایب بتا و سطح معناداری بین مولفه‌های محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی
متغیرهای پیشبین
B
Beta
T
سطح معناداری
منابع مدرسه
184/0
041/0
0.431
667/.
رابطه دانشآموزان
288/0
0.067
0.72
473/.
تصمیم‌گیری
266/0
051/0
0.538
592/.
نوآوری
2.013
0.289
3.034
0.003
همکاری
1.009
0.246
2.638
0.01
با توجه با جدول(4-11) مشاهده میشود فقط مقدار بتای مولفه‌های نوآوری و همکاری معنادار شدهاست. این بدان معناست که فقط این دو مولفه می تواند پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را پیشبینی نماید.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-مقدمه
بدیهی است که مهمترین بخش یک پایاننامه فصل مربوط به نتیجهگیری و بحث پیرامون نتایج بدست آمده پژوهش میباشد. چون هدف از انجام پژوهش و کلیه مراحلی که در یک پایان‌نامه باید طی کرد، ارائه نتایجی است که در مورد فرضیههای پژوهش به دست آمدهاست. در این بخش ابتدا به بررسی و تفسیر نتایج اطلاعات دموگرافیک و سپس به بحث و بررسی فرضیه‌های پژوهش پرداخته میشود. در پایان بعد از ذکر محدودیت‌های پژوهش، پیشنهادات پژوهشی و اجرایی در خصوص موضوع مورد بحث ارائه میشود.
5-2-خلاصه پژوهش:
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیتبدنی استان کردستان ازدیدگاه دبیران تربیتبدنی استان کردستان مورد بررسی قرار گرفت. فرضیات تحقیق عبارت بودند از 1-بین محیط مدرسه و ابعاد آن با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رشته تربیت بدنی رابطه وجود دارد.2- محیط مدرسه و ابعاد آن قابلیت پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رشته تربیتبدنی را دارند. محدوده مکانی تحقیق هنرستانهای تندرستی استان کردستان در سال 93-92بود. در فصل اول ضمن بیان مسئله و اهمیت و ضرورت تحقیق و مشخص نمودن اهداف و فرضیهها به تعاریف نظری وعملیاتی واژگان پرداخته شد.در فصل دوم محقق با هدف بررسی ادبیات پیشینه سعی درجمعآوری و ارتباط دادن داده‌ها و مطالب مربوط به موضوع تحقیق را داشت. در ابتدا ضمن مروری بر مفاهیم آموزش و پرورش به بیان تاریخچه مدرسه، فضا و تجهیزات مدرسه، محیط مدرسه، ویژگی کالبدی مدارس خلاق ، پیشرفت تحصیلی، عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی، سنجش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان، اهداف تربیتبدنی و ورزش، محیط ورزشی مدارس پرداخته شد و در پایان با مروری بر پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با تحقیق جایگاه تحقیق بهتر مشخص شد. بنابراین در فصل دوم مشخص شد که عوامل درونی و بیرونی بسیاری در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیر دارند از جمله آنها محیط مدرسه است. در فصل سوم مشخص شد که روش انجام تحقیق توصیفی همبستگی، به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ جمعآوری اطلاعات میدانی است. نمونه آماری این تحقیق کلیه دبیران تربیتبدنی شاغل در هنرستانهای تندرستی استان کردستان تشکیل میدادند. که بر طبق آخرین آمار اداره کل آموزش و پرورش استان، تعداد این افراد حدود 110 نفر و در شهرستان سنندج، مریوان، سقز، دهگلان، قروه و بیجار مشغول به ارائه خدمت بودند. از آنجایی که جامعه تحقیق مورد نظر محدود بود، جهت رعایت پیشفرضهای آزمون ارتباطسنجی از تعیین حجم نمونه امتناع شد و تمام دبیران تربیتبدنی به صورت تمام شمار در فرایند تحقیق شرکت نمودند.برای گردآوری دادهها از پرسش‌نامه استاندارد شده که توسط توسط جانسون و استیونس(2007) طراحی شده بود، استفاده گردید ضریب پایایی آن توسط آلفای کرونباخ 869/. محاسبه شد. همچنین جهت تبیین و پیشبینی متغیر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ازطریق محیط مدرسه و ابعاد آن، ازروش رگرسیون خطی ساده و چندمتغیره به کمک نرم افزارSPSS نسخه21بهره گرفته شد. در فصل چهارم در توصیف داده‌ها به بررسی چگونگی و توزیع فراوانی متغیرها در جمعیت نمونه پرداخته شد برای این کار از جداول توصیفی و شاخصهای آمار مرکزی استفاده شد .در بخش تبیین داده‌ها ابتدا به بررسی نرمال بودن داده‌ها پرداخته شد سپس از ضریب همبستگی برای بررسی ارتباط بین متغیرها و از رگرسیون برای قابلیت پیشبینی بر اساس متغیر‌های پیشبین استفاده شد، و فرضیه‌های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. نتایج فرضیه اول نشان داد که بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیتبدنی رابطه وجود ندارد. به منظور بررسی رابطه مولفه‌های محیط مدرسه با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان از آزمون پیرسون استفاده شد در سطح معنیداری 0.05 مولفههای منابع مدرسه، رابطه دانشآموزان و تصمیم‌گیری چون مقدار سطح معنی‌داری آن‌ها بیشتر از 0.05 شد، بنابراین این مولفه‌ها با پیشرفت تحصیلی رابطهای نداشتند، ولی مولفه‌های نوآوری و همکاری چون مقدار سطح معناداری آن‌ها کوچکتر از 0.05 شد با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری داشتند. به منظور بررسی فرضیه دوم از تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید نتایج فرضیه دوم نشان داد که مقدار بتای مولفه‌های نوآوری و همکاری معنادار شدهاست و فقط این دو مولفه قابلیت پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیتبدنی را دارند. در فصل پنجم به بررسی و تفسیر نتایج اطلاعات دموگرافیک و سپس به بحث و بررسی فرضیه‌های پژوهش پرداخته شد. در پایان بعد از ذکر محدودیت‌های پژوهش, پیشنهادات پژوهشی و اجرایی در خصوص موضوع مورد بحث ارائه شد.
5-3 تفسیر نتایج حاصل از اطلاعات دموگرافیک نمونه پژوهش
بررسی اطلاعات دموگرافیک دبیران تربیتبدنی شاغل درهنرستانهای تندرستی استان کردستان حاکی از آن است که از لحاظ سن با توجه به جدول(4-1) بیشتر کارکنان در محدوده سنی 40-31 سال قرار گرفتهاند که شامل 6/53 درصد کل نمونه را تشکیل میدهند. از لحاظ جنسیت نیز با توجه به جدول(4-2) بیشتر دبیران تربیتبدنی را مردان با حجم 5/54 درصد یعنی 60 نفر در جایگاه نخست و نمونه دبیران تربیتبدنی زن با 5/45 درصد یعنی 50 نفر در جایگاه بعدی قرار دارند. از لحاظ میزان تحصیلات هم با توجه به دادههای جدول(4-3) می توان دریافت که درصد دبیران تربیتبدنی دارای تحصیلات فوق دیپلم 8.2، تحصیلات لیسانس 47.3، فوق‌لیسانس 44.5 و تحصیلات دکتری صفر درصد می باشد.از لحاظ سابقه خدمت نیز با توجه به دادههای جدول(4-4) می توان دریافت که

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *