بیشتر دبیران تربیتبدنی شرکت‌کننده در این نظرسنجی دارای سابقه 11 تا 15 سال یعنی 2/28 درصد و کمترین سابقه خدمت نیز مربوط به محدوده 30 تا 36 سال یعنی 4/6 درصد کل نمونه میباشد.
5-4 تفسیر نتایج حاصل از آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
نتایج جدول(4-5) نشان داد که میانگین محیط مدرسه 98/2و انحراف استاندارد آن 24/0، میانگین پیشرفت تحصیلی 07/14و انحراف استاندارد آن66/2 می باشد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده از جدول(4-6) میانگین و انحراف استاندارد به ترتیب برای منابع مدرسه 2.91و0.59، رابطه دانش‌آموزان 08/3و62/0، تصمیم‌گیری 91/2 و 51/0، نوآوری 99/2 و 38/0، همکاری 08/3 و 64/0 میباشد. بر اساس جدول 4-7 با توجه به نرمال بودن متغیرهای پژوهش لذا از آزمون های پارامتریک پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.
5-5 یافتههای مربوط به فرضیههای پژوهش
5-5-1یافتههای مربوط به فرضیه اول پژوهش:
بین محیط مدرسه و ابعاد آن با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رشته تربیتبدنی رابطه وجود ندارد.
برای بررسی رابطه بین ابعاد محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج جدول(4-9) نشان داد که ضریب همبستگی مولفههای نوآوری و همکاری با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان به ترتیب 25/0 و 19/0 است و این ارتباط در سطح 95/0 معنیدار است. یافته این نتایج یعنی ارتباط بین همکاری و نوآوری و پیشرفت تحصیلی با یافتههای پژوهشگران دیگر از جمله مهدوی نژاد و همکاران(1392) همخوانی دارد.
همکاری گروهی، باعث می‌شود دانشآموزان بیشتر با هم مباحثه و مراوده داشته باشند و به تجزیه و تحلیل و ارزشیابی دیدگاههای یکدیگر بپردازند. به عبارت دیگر دانشآموزان با این روش به سطوح بالاتر یادگیری دست می‌یابند در حالی که وقتی کلاس یا مکان آموزشی به روش غیرگروهی پیش می‌رود، دانش‌آموزان بیشتر به یادگیری در سطوح پایین‌تر مانند فراگیری دانش می‌پردازند و فرصتی برای دستیابی و تجزیه و تحلیل مطالب به دست نمیآورند. همکاری سازنده با دیگران در پیشرفت و موفقیت انسان موثر است و اگر دانش‌آموزان مهارت سازگاری با افراد را بیاموزند، با تکرار و رشد این مهارت در زندگی شخصی و اجتماعی خودشان به سازگاری دست می‌یابند. دانش‌آموزان این مهارت را در سایه فعالیت‌های گروهی و براثر بروز و ظهور اختلاف سلیقه‌ها و با هدایت معلم خویش به دست می‌آورند. همچنین میتوان گفت چنانچه محیط مدرسه نوآوری و خلاقیت در آن تعالی یابد انواع مسائل مربوط به دانش‌آموزان از جمله یادگیری راحتتر و سریع‌تر حل خواهد شد و به تبع آن پیشرفت تحصیلی آنان بهتر خواهد شد.
5-5-2 یافتههای مربوط به فرضیه دوم پژوهش
محیط مدرسه و ابعاد آن قابلیت پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رشته تربیتبدنی را ندارند.
برای بررسی اینکه آیا کدام یک از ابعاد محیط مدرسه قابلیت پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رشته تربیتبدنی را دارند از تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد، نتایج نشان دادهاست که ضرایب مربوط به ابعاد نوآوری و همکاری در سطح 95/0 معنی دار است. ضریب تعیین مدل که مقدار آن برابر است با 365/0 به معنای این است که 365/0 از تغییرات درپیشرفت تحصیلی دانشآموزان توسط مولفه‌های نوآوری و همکاری به طور توام تبیین میشود و چون مقدار ضریب تعیین مثبت است با افزایش مولفه‌های نوآوری و همکاری پیشرفت تحصیلی افزایش مییابد. در تبیین این فرضیه میتوان گفت فضای محرک، مستعد و به طور کلی خلاق به افزایش انگیزش دانش‌آ‌موزان کمک مینماید و به تبع آن انگیزه در پیشرفت یادگیری و امور تحصیلی بسیار موثر خواهد بود. از طرف دیگر همکاری و

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *