نظر پاسخ دهندگان معادل 1 و بیشترین امتیاز معادل 43/4 می باشد.

توصیف متغیر فرسودگی شغلی

جدول4-7) توصیف متغیر فرسودگی شغلی

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
فرسودگی شغلی
182
1
73/4
3397/2
81903/0
671/0

نمودار4-7) هیستوگرام متغیر فرسودگی شغلی

مطابق جدول و نمودار 4-7 میانگین امتیاز متغیر فرسودگی شغلی از نظر پاسخ دهندگان 3397/2 ، انحراف معیار 81903/0 و واریانس برابر 671/0 می باشد. میانگین به دست آمده کمتر از میانگین مورد انتظار است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر فرسودگی شغلی از نظر پاسخ دهندگان معادل 1 و بیشترین امتیاز معادل 73/4 می باشد.

توصیف متغیر تعهد سازمانی

جدول4-8) توصیف متغیر تعهد سازمانی

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
تعهد سازمانی
182
22/1
33/4
1519/3
57513/0
331/0

نمودار4-8) هیستوگرام متغیر تعهد سازمانی

مطابق جدول و نمودار 4-8 میانگین امتیاز متغیر تعهد سازمانی از نظر پاسخ دهندگان 1519/3 ، انحراف معیار 57513/0 و واریانس برابر 331/0 می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار است(3) و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر تعهد سازمانی از نظر پاسخ دهندگان معادل 22/1 و بیشترین امتیاز معادل 33/4 می باشد.

4-4) بررسی نرمال بودن متغیر های اصلی تحقیق
در این بخش از فصل چهارم تحقیق به بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق یعنی فرسودگی شغلی، تعهد سازمانی کارکنان پرداخته می شود.

جدول4-9) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های تحقیق

آماره آزمون
سطح معنی داری
فرسودگی شغلی
255/1
086/0
تعهد سازمانی کارکنان
102/1
176/0

با توجه به جدول 4-9 مربوط به آزمون کولموگروف- اسمیرنف متغیر های اصلی تحقیق مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده برای هر دو متغیر بالاتر از 05/0 می باشد در نتیجه متغیر های تحقیق در نمونه مورد بررسی دارای توزیع نرمال می باشد. بنابراین می توان از روش های پارامتریک جهت بررسی فرضیات استفاده نمود.

4-5) آزمون فرضیات تحقیق:
در این بخش از فصل چهارم به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته می شود:
بین فرسودگی شغلی و تعهد کارکنان با توجه به سابقه خدمت رابطه وجود دارد.
ابتدا به کمک آزمون ضریب همبستگی پیرسون به بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی کارکنان می پردازیم:

جدول4-10) ضریب همبستگی بین فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی کارکنان
متغیر ها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
ضریب تعیین
سطح معنی داری
فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی کارکنان
182
452/0-
204/0
000/0

با توجه به جدول مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اول تحقیق کوچک تر از 05/0 می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد این رابطه معنی دار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت میزان همبستگی بین دو متغیر فرسودگی شغلی و تعهد کارکنان 2/45 – درصد می باشد که این یبانگر رابطه معکوس بین دو متغیر می باشد. یعنی در صورت افزایش فرسودگی شغلی ، تعهد کارکنان نیز کاهش می یابد. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با 204/0 می باشد که این نشان می دهد که متغیر فرسودگی شغلی به میزان 4/20 درصد می تواند متغیر تعهد سازمانی کارکنان را پیش بینی کند.

اکنون به کمک آزمون رگرسیون سابقه خدمت را وارد رابطه ی بین فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی کارکنان می کنیم:

بین فرسودگی شغلی و تعهد کارکنان با توجه به سابقه خدمت ارتباط معناداری وجود ندارد :H_0
بین فرسودگی شغلی و تعهد کارکنان با توجه به سابقه خدمت ارتباط معناداری وجود دارد :H_1

جدول4-11)خلاصه وضعیت و تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی کارکنان
خلاصه وضعیت مدل
تحلیل واریانس مدل رگرسیون
مدل
مقدار R
مربع R
دوربین واتسن
آماره F
سطح معنی داری
مدل اول
471/0
222/0
134/2
564/25
000/0

سطح معنی داری کوچک تر از 05/0 می باشد که نشان می دهد مدل پیشنهادی معنی دار می باشد. با توجه به سابقه خدمت، بین فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه خطی وجود دارد. با توجه به مقدارR در خلاصه وضعیت مدل مشاهده می شود که میزان این ارتباط با ورود متغیر سابقه خدمت از مقدار 2/45 درصد افزایش پیدا کرده و مقدار آن برابر 1/47 درصد شده است. از طرفی ضریب تعیین نیز برابر با 222/0 می باشد که بیانگر آنست که متغیر فرسودگی شغلی به همراه متغیر سابقه در حدود 22 درصد تغییرات متغیر تعهد سازمانی کارکنان را تبیین می کند. از طرفی آماره دوربین واتسون برابر 134/2 می باشد، که بیان کننده عدم خودهمبستگی بین پسماند های معادله برآورد شده می باشد.

جدول4-12)ضرایب مدل های رگرسیون بین فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی کارکنان

ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد
آماره تی
سطح معنی داری

ضریب بتا
خطای انحراف معیار
بتا

مقدار ثابت
828/3
118/0

497/32
000/0
فرسودگی شغلی
182/0-
034/0
39/0-
352/5-
000/0
سابقه خدمت
175/0-
088/0
146/0-
004/2-
047/0

و باتوجه جدول 4-12 ضرایب مدل رگرسیون مشاهده می شود که تاثیر متغیر فرسودگی شغلی
و
سابقه خدمت معنی دار بوده و شدت تاثیر فرسودگی شغلی برابر با 39/0 و شدت تاثیر سابقه خدمت برابر با 146/0 می باشد، با توجه به علامت بتا جهت این تاثیرات منفی می باشد یعنی در صورت افزایش فرسودگی شغلی و سابقه خدمت، تعهد سازمانی کارکنان کاهش می یابد. درصورت افزایش خدمت رابطه معکوس بین فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بیشتر می شود، با اطمینان 95 درصد می توان فرض H0 رد و فرض H1تایید کرد بنابراین بین فرسودگی شغلی و تعهد کارکنان با توجه به سابقه خدمت رابطه وجود دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *