افول…………………………………………68
2-2-4- تئوری چرخه عمر ساختار سرمایه…………………………………………………………………68
2-2-5- جمع بندی کلی……………………………………………………………………………………..69
2-3- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………..70
2-3-1- پیشینه تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………70
2-3-1-1- تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با چرخه عمر………………………………….70
2-3-1-2- تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با ساختار سرمایه………………………………72
2-3-2- پیشینه تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………..74
2-3-2-1- تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با چرخه ی عمر ………………………………..74
2-3-2-2- تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با ساختار سرمایه ……………………………….75
فصل سوم: روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………..81
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..82
3-2- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………..82
3-2-1- سوال اصلی………………………………………………………………………………………….82
3-2-2- سوالات فرعی ………………………………………………………………………………………82
3-3- متغییر های تحقیق…………………………………………………………………………………………….83

3-3-1- متغییرهای تحقیق برای محاسبات چرخه عمر………………………………………………………83

3-3-2- متغییر های تحقیق برای محاسبات ساختار سرمایه…………………………………………………83

3-4- مدل مفهومی …………………………………………………………………………………………………85
3-5- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….86
3-5-1- از نظر هدف…………………………………………………………………………………………86
3-5-2- از نظر روش………………………………………………………………………………………….87
3-5-2-1- انواع روش رگرسیون……………………………………………………………………87
3-5-2-1-1- رگرسیون سری زمانی…………………………………………………88
3-5-2-1-2- رگرسیون مقطعی………………………………………………………89
3-5-2-1-3- رگرسیون میانگین(mean) …………………………………………..90
3-5-2-1-4- رگرسیون تجمعی(pooled) …………………………………………91
3-5-2-1-5- داده های تابلویی یا پنل دیتا (panel) …………………………….92
3-5-2-1-5-1- روشهای تخمین مدل …………………………..94
3-5-2-1-5-1-1- مدل اثرات ثابت ………..95
3-5-2-1-5-1-2- مدل اثرات تصادفی ……. 96
3-5-2-1-5-2- آزمون هاسمن …………………………………97
3-5-2-2- روش پژوهش …………………………………………………………………………..98
3-6- جامعه آماری تحقیق …………………………………………………………………………………………99
3-7- روش های گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………100
3-8- قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………..100
3-8-1- قلمرو موضوعی …………………………………………………………………………………..100
3-8-2- قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………….100
3-8-3- قلمرو مکانی ………………………………………………………………………………………..100
3-9- روش آزمون سوالات تحقیق و تحلیل داده ها …………………………………………………………….101
3-9-1- مدل تقسیم شرکت های صنعت خودرویی به مراحل سه گانه چرخه عمر ……………………101
3-9-2- مدل های آزمون تئوری های ساختار سرمایه …………………………………………………..103
3-9-2-1- آزمون مدل توازن ایستا ………………………………………………………………103
3-9-2-2 – آزمون مدل سلسله مراتبی ……………………………………………………………104
3-9-2-3- آزمون مدل ترکیبی……………………………………………………………………105
3-10- روش ها و آزمون های آماری به کار گرفته شده …………………………………………………………105
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق …………………………………………………………..108
4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..109
4-2- جامعه آماری و شرکت های غیر واجد شرایط ………………………………………………………………109
4-3 – چرخه عمر صنعت خودرو ………………………………………………………………………………….111
4-4- سوالات تحقیق و نتایج تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………115
4-4- 1- سوال اصلی …………………………………………………………………………………………116
4-4-2- سوالات فرعی …………………………………………………………………………………….116
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………….127
5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..128
5-2- تحلیل نتایج چرخه عمر صنعت خودرو ………………………………………………………………………128
5-3- نتایج حاصل از بررسی ساختار سرمایه در طول چرخه عمر شرکت ها ……………………………………..129
5-3-1- نتایج حاصل از آزمون چاو ………………………………………………………………………..129
5-3-2- نتایج حاصل از تخمین مدل های ساختار سرمایه به روش تلفیق داده ها( pooled) ……………130
5-3-2-1- بررسی معنادا
ر
بودن ضرایب مدل های برآوردی در طول چرخه عمر ……………..130
5-3-2-2- بررسی توجیه پذیری مدل های برآوردی در طول چرخه عمر ……………………..132
5-3-2-3- بررسی ضرایب مدل های ساختارسرمایه در طول چرخه عمر ……………………133
5-3-3- نتیجه کلی تحقیق …………………………………………………………………………………..136
5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………….138
فهرست منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………139

فهرست جداول و نمودارها ……………………………………………………………………………………..19
جداول:
جدول 2- 1- مزایا و معایب مربوط به انواع ساختار سرمایه از دیدگاه نظری ……………………………………….38
جدول 2-2-کسب و کارهای تازه تاسیس (تولد) ……………………………………………………………………42
جدول 2-3 -کسب و کارهای در حال رشد ………………………………………………………………………….43
جدول 2-4-کسب و کارهای بالغ …………………………………………………………………………………….43
جدول 2-5-کسب و کارهای در حال افول ………………………………………………………………………….44
جدول 2-6- ( پیش بینی های تئوری های مختلف ساختار سرمایه در مورد متغیر های تاثیر گذار) ……………….65
جدول 2-7- (تحقیقات خارجی مرتبط با چرخه عمر) ………………………………………………………………71
جدول 3-1- متغییرهای تحقیق برای محاسبات چرخه عمر ………………………………………………………….83
جدول 3-2- متغییر های تحقیق برای محاسبات ساختار سرمایه ……………………………………………………..84
جدول 3-3- مدل تفکیک شرکت ها به مراحل چرخه عمر ……………………………………………………….102

جدول 4-1- شرکت های محذوف از جامعه آماری ………………………………………………………………110
جدول4-2- مراحل چرخه عمر صنعت خودرو …………………………………………………………………….113
جدول 4-3- تعداد شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر ……………………………………………………..114
جدول4-4- نتیجه آزمون چاو آزمون توازن ایستا- سوال اصلی تحقیق …………………………………………..116
جدول 4-5- نتایج تخمین مدل آزمون توازن ایستا- سوال اصلی تحقیق ………………………………………….117
جدول4-6 – نتیجه آزمون چاو آزمون سلسله مراتبی- سوال اصلی تحقیق ……………………………………….117
جدول 4-7- نتایج تخمین مدل آزمون سلسله مراتبی- سوال اصلی تحقیق ……………………………………….117
جدول4-8- نتیجه آزمون چاو آزمون ترکیبی- سوال اصلی تحقیق ………………………………………………118
جدول 4-9 – نتایج تخمین مدل آزمون ترکیبی- سوال اصلی تحقیق …………………………………………….118
جدول4-10- نتیجه آزمون چاو آزمون توازن ایستا- سوال فرعی تحقیق- مرحله رشد …………………………119
جدول 4-11- نتایج تخمین مدل آزمون توازن ایستا- سوال فرعی تحقیق- مرحله رش

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *