دانلود پایان نامه

تحقیق با نوآوری در این زمینه درصدد است تا به بررسی این موضوع بپردازد.

جدول 2-1- خلاصه و جمع بندی یعضی از تحقیقات انجام شده
نام محقق
عنوان تحقیق
نتایج تحقیق
هانوکوباتهولا61، (2008)
ارتباط خصوصیات هیئت مدیره و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار نیوزیلند
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که از بین خصوصیات مختلف هیئت مدیره، تنها نرخ بازده دارایی‌ها و نسبت مالکانه رابطه‌ی مثبت و معنی‌دار با عملکرد شرکت داشته و همچنین تعداد اعضای هیئت‌مدیره رابطه‌ی منفی و معنی‌دار با عملکرد شرکت نیز دارد. با تمام احترامی که برای افراد با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی قائل هستیم،در این پژوهش ارتباط معنی‌داری بین این متغیر و عملکرد شرکت یافت نشد.
اشبق سیف و همکاران (2009)
حاکمیت شرکتی ، ریسک و هزینه حقوق صاحبان سهام
آنها اظهار می‌دارند که اگر رهبری شرکتی انتخاب معکوس و مشکلات اخلاقی را کاهش دهد، یک راهبری شرکتی قوی‌تر ریسک شرکت را کاهش خواهد داد که به کاهش ریسک سیستماتیک پایین‌تر، بتاهای کوچک‌تر و هزینه‌ی سهام کم‌تر خواهد انجامید. نتایج تجربی آن‌ها ادعای آن‌ها را ثابت می‌کند

بارگرون و همکاران (2010)
ساربنزاکسلی و ریسک شرکت
آنها دریافتند که ریسک‌پذیری استقلال هیئت‌مدیره پس از قانون سازبنز-آکسلی را کاهش می‌دهد و با استقلال هیئت‌مدیره قبل از این قانون مرتبط است
بارتون (2011)
سرمایه گرایی برای بلند مدت
وی اشاره می‌کند که یکی از لازمه‌های محدود کردن ریسک کوتاه مدت هیئت‌مدیره‌های کارآمدتر است.
بروچت و همکاران (2012)
ریسک کوتاه مدت ، مشتریان سرمایه گذاران و ریسک شرکت
آن‌ها دریافتند که معیار آن‌ها برای تمرکز کوتاه‌مدت با بتاهای سهام و هزینه‌ی سهام بالاتر در ارتباط است.
جستن مندزاک (2013)
هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود
نتایج نشان داد که هیئت مدیره های مشترک با افشاهای داوطلبانه ارتباط منفی و با کیفیت سود ارتباط مثبت دارد. همسو با تحقیقات قبلی در این تحقیق نیز دریافت که اندازه ی شرکت و استقلال ریاست هیئت مدیره با افشاهای داوطلبانه ارتباط مثبت دارد. اما هیئت های مشترک تاثیر چشمگیری بر عدم پرداخت مالیات ندارد. این مطالعه از نقطه نظر حسابداری شواهدی ارائه می کند که نشان می دهد قوانین و سیاست های نظارتی محدود کننده ی مدیریت های مشترک ضرورت ندارند
کونزالیز و آندری (2014)
کارآیی هیئت مدیره و ریسک کوتاه مدت
در این پژوهش از مدل قیمت گذاری دارایی که توانایی حل ریسک کوتاه مدت مربوط به بازدهی کوتاه مدت و ریسک بلند مدت مربوط به بازدهی بلندمدت را دارد استفاده می کنیم. در این تحقیق از 916 شرکت از کشور انگلستان برای بازه 18 ساله از سال 1992 تا 2010میلادی برای بررسی استفاده شده است که نتایج نشان می دهد، کارایی هیات مدیره با سطح ریسک کوتاه مدت دارای ارتباط منفی می باشد و نتایج این پژوهش برای تمام انواع ریسک های کوتاه مدت ثابت است.
محمد علی آقایی و حسین اعتمادی (1388)
بررسی تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی ، نفوذ مدیر عامل ، دوگانگی وظیفه مدیر عامل ، اندازه هیئت مدیره ، استقلال هیئت مدیره ، اتکای بر بدهی و مدت زمان تصدی مدیر عامل در هیئت مدیره
نتائج تحقیق نشان می دهد که رابطه مالکیت نهادی و استقلال هیئت مدیره با محتوای اطلاعاتی سود در شرکتهای با انگیزه مدیریت سود بالا قویتر از شرکتهای با انگیزه مدیریت سود پایین می باشد . همچنین سایر ویژگی های حاکمیت شرکتی نیز هیچ تاثیری بر بهبود محتوای اطلاعاتی سود ندارد.
کاشانی پور و همکاران ( 1388 )
رابطه بین دو مکانیزم کنترلی، یعنی افشای اختیاری (مکانیزم کنترل خارجی) و مدیران غیر موظف (مکانیزم کنترل داخلی)
نتایج تحقیق نشان داد که مدل به کار رفته، 20 درصد از تغییرات افشای اختیاری را بازگو می کند. این در حالی است که رابطه معنی داری بین افشای اختیاری و مدیران غیر موظف یافت نشد.
سعیدی و همکاران (1389)
بررسی عوامل تعیین کننده ریسک سیستماتیک سهام در بورس اوراق بهادار تهران
یافته¬های پژوهش نشان می دهد میان بتا و متغیرهای رشد سود عملیاتی، تغییرپذیری سود عملیاتی، همبستگی سود عملیاتی با شاخص پرتفوی بازار و اختیار رشد ارتباطی معنادار وجود دارد. افزون بر این، نتایج پژوهش حاضر شواهدی، هر چند ضعیف، در رابطه با بی¬ثباتی بتای سهام شرکت¬های با اهرم بالا فراهم می کند.
نوروزبگی وهمکاران (1391)
بررسی اندازه گیری ریسک مبتنی بر متغیرهای بنیادی و بررسی رابطه آن با صرف ریسک و بازده سهام
نتایج حاصل از بررسی 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1389 نشان داد که معیارهای ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری می تواند ریسک قیمت گذاری شده توسط بازار را به خوبی توجیه کند و با معیارهای ریسک رایج در بازار همخوانی دارد. همچنین ارتباط معناداری بین معیارهای ریسک معرفی شده در این تحقیق با بازده های سهام مشاهده شده است. این در حالی است که علی رغم آشنایی کمتر محققان و فعالان بازار، محاسبه ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری کار پیچیده ای تلقی نمی شود.
زهره حاجیها ، و حسنعلی اخلاقی (1392)
بررسی تأثیر ویژگی های هیئت مدیره بر ساختار سر رسید بدهی شرکت
نتایج اصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین اندازه هیأت مدیره و ساختار سررسید بدهی
رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره و ساختار سررسید بدهی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. نتایج تحقیق بیانگر تاثیر هیات مدیره قوی بر تصمیمات تامین مالی است. علاوه بر این بین متغبر دوگانگی وظیفه مدیر عامل با ساختار سررسید بدهی رابطه ای یافت نشد.
آمنه گرامی ، جواد مرادی (1392)
بررسی نقش حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در عملکرد شرکت با در نظر گرفتن ریسک ورشکستگی در بورس اوراق بهادار تهران
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری و حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت رابطه معناداری دارند.
کامران بیژن ، و هاشم ولی پور (1392)
عوامل مؤثر بر تجدید نظر در روابط بین حسابرس – مشتری با تأکید بر مشخصه های حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نتایج تحقیق نشان داد که بین هر شش مکانیزم حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شده (درصد تمرکز مالکیت، درصد سهام داران نهادی، نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره، دوگانگی نقش رییس هیأت مدیره و مدیرعامل، نفوذ مدیرعامل و اندازه ی هیأت مدیره)، با متغیر وابسته تجدیدنظر در روابط بین حسابرس- مشتری رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد و همچنین بین عوامل اندازه ی شرکت و حق الزحمه غیرنرمال حسابرسی نیز با این متغیر وابسته رابطه ی منفی و معنی داری برقرار است و در نهایت، بین ویژگی های ریسک مشتریان (ریسک مالی و ریسک هموارسازی سود)، با متغیر وابسته تجدیدنظر در روابط بین حسابرس- مشتری رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با واژگان کلیدیعوامل بیرونی، سیر تاریخی، سودآوری، کسب و کار

فصل سوم

روش تحقیق

3-1 مقدمه
در فصل قبل ضمن معرفی دو پدیده : کارآیی هیئت مدیره و ریسک کوتاه مدت در ادبیات مالی، شواهد تجربی موجود، فرضیه ها و تئوری های تبیین کننده این دو پدیده مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در فصل پیشین مطالعات تجربی داخلی و خارجی انجام شده در زمینه های مربوط به کارآیی هیئت مدیره و ریسک کوتاه مدت بررسی گردید.
در این فصل بر مبنای استدلالات قیاسی حاصل ازتئوری ها و فرضیه های عنوان شده در فصل قبل، فرضیه ها و متغیرهای تحقیق و روش های آزمون فرضیه ها تشریح می شود. همچنین در مورد انتخاب دوره زمانی تحقیق و ‌قلمرو ‌آن، جامعه و نمونه آماری تحقیق و معیارهای انتخاب شرکت‌های نمونه، روش‌های گرد آوری اطلاعات و سایر موضوعات مرتبط با روش شناسی تحقیق بحث خواهد شد.

3-2 روش تحقیق
روش تحقیق حاضربا توجه به هدف کاربردی بوده و نتایج حاصل از آن می تواند برای طیف گسترده ای شامل مدیران شرکتها، سهامداران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، محققان و تدوین کنندگان استانداردها مفید باشد.
3-2-1 قلمرو تحقیق
قلمرو این تحقیق شامل سه بعد مختلف، به شرح زیر میباشد:
الف) قلمرو موضوعی: در این تحقیق بررسی رابطه بین کارآیی هیئت مدیره و ریسک کوتاه مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
ب) قلمرو زمانی: با در نظر گرفتن اطلاعات نزدیک به زمان انجام تحقیق و در دسترس بودن آنها دوره زمانی تحقیق 5 ساله و از ابتدای سال 1388 لغایت پایان 1392 تعیین شده است.
ج) قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق را بازار بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد.
3-2-2 جامعه و نمونه آماری تحقیق
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که از ابتدای سال 1388 لغایت پایان 1392 در بورس فعال بوده اند. در این مطالعه برای اینکه نمونه پژوهش یک نماینده مناسب و همگن از جامعه آماری موردنظر باشد برای انتخاب نمونه از روش تصادفی استفاده شده است. در این راستا نمونه آماری این تحقیق شامل تمامی شرکتهایی است که شرایط ذیل را دارا باشند:
1 – اطلاعات مورد نیاز در رابطه با شرکت های از سال 1388- 1392 دسترس باشد.
2 – به منظور یکنواختی، پایان سال مالی شرکت ها پایان اسفند وطی سالهای 1388- 1392 تغییر نکرده باشد.
3 – سهام شرکت ها در طول هر یک از سال های دوره تحقیق در بورس معامله شده باشد وقیمت پایان دوره در دسترس باشد.
4 – جزء شرکت های سرمایه گذاری وواسطه گری مالی نباشد.زیرا مرز مشخصی بین فعالیت های عملیاتی و مالی آن ها وجود ندارد
5 – همه صورتهای مالی حسابرسی شده وغیر تلفیقی می باشد.

3-2-3 ابزار جمع آوری داده های تحقیق
این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات موردنیاز از روش کتابخانه ای استفاده می شود. در این رابطه ابتدا با استفاده از اینترنت و شبکه های اطلاعاتی و مراجعه به کتب، مجلات و پایان نامه ها بمنظور جمع آوری ادبیات و پیشینه تحقیق و دستیابی به ساختار کلی تحقیق صورت می پذیرد. همچنین جهت جمع آوری اطلاعات موردنیاز برای آزمون فرضیات، داده های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق نرم افزار تدبیرپرداز و سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج خواهد شد.

روند انتخاب نمونه آماری پژوهش

نگاره 4-1 روند انتخاب نمونه آماری پژوهش


دیدگاهتان را بنویسید