دانلود پایان نامه

اله معماریانی و صابر ساعتی مهتدی مقاله ای تخت عنوان «نظریه مجموعه های فازی و تحلیل پوششی داده‌ها » ارائه کرده اند. در این مقاله با ارائه ی شرح مختصری از تحلیل پوششی داده‌ها و تعاریف مقدماتی از نظریه مجموعه های فازی کاربرد های انجام شده از این نظریه در سازمان ها ی مختلف چون بانک ها، دانشگاه ها و … معرفی گشته است.
لازم به ذکر است دکتر عالم تبریز نیز در مقاله ای به بررسی کارکرد تکنیک فازی در بهبود سنجش کارایی شعب بانک ها با استفاده از تکنیک DEA پرداخته است که در پروژه ی حاضر از روش ایشان نیز استفاده شده است.
در پژوهش حاضر به دنبال این هستیم که بدانیم در شرکت های کارا یا به بیان دیگر در شرکت هایی که با استفاده از نهاده های کمتر ستاده های بیشتری تولید میکنند و به مفهوم عملیاتی کاراتر هستند، آیا این کارایی در ریسک غیر سیستماتیک شرکت و بازده سهام شرکت ها تأثیر ی دارد یا خیر ؟

1-8.فرضیه های پژوهش
فرضیه اول :
بین کارایی نسبی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تلفیقی TOPSIS و DEA و بازده سهام آن شرکت ها ارتباط معنا داری وجود دارد.
جهت اثبات این فرضیه ابتدا کارایی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران را با کمک روش تاپسیس فازی و DEA محاسبه کرده و سپس اعداد به دست آمده با بازدهی سالانه شرکت ها مقایسه می‌شود.

آیا بین بازدهی سهام شرکت ها و کارایی آنها ارتباط وجود دارد ؟

شکل 1-1 : فرآیند اجرایی فرضیه ی اول
فرضیه دوم :
بین کارایی نسبی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تلفیقی TOPSIS وDEA و ریسک غیر سیستماتیک آن شرکت ها ارتباط معناداری وجود دارد.
جهت اثبات این فرضیه ابتدا کارایی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران را با کمک روش تاپسیس فازی و DEA محاسبه می‌شود. سپس بازده ماهانه شرکت های بورسی را محاسبه و از این طریق ریسک غیر سیستماتیک سالانه ی شرکت ها را به دست می آوریم. در نهایت ارتباط یا عدم ارتباط بین کارایی و ریسک را از طریق آزمون های آماری به دست می آوریم.

آیا بین کارایی شرکت ها و ریسک غیر سیستماتیک آنها ارتباط وجود دارد ؟

شکل 1-2 : فرآیند اجرایی فرضیه ی دوم

1-9.تعیین متغیر های تحقیق
متغیرهای این تحقیق با توجه به کاربردی بودن، درک مفهوم، قابل دسترس بودن اطلاعات مربوط به آنها و همچنین با استفاده از مشاوره کارشناسان انتخاب شده اند.
متغیر مستقل : کارایی
متغیرهای وابسته : بازده و ریسک غیر سیستماتیک
تعریف مفهومی متغیرها
1-9-1.کارایی :
ساده ترین و در عین حال کلی ترین تعریف از کارایی انجام کارها به طور شایسته و مناسب می باشد. یا به عبارت دیگر کارایی نسبت ستانده های تولید شده به داده‌های لازم برای تولید ستانده ها می باشد. تعریف دیگر از کارایی را نسبت بازده واقعی به بازده استاندارد می داند، یا در واقع نسبت مقدار کارهایی که انجام می‌شود به کارهایی که باید انجام شود.
به طور کلی کارایی به نحوه استفاده از منابع یا میزان هزینه تحقق یافته برای انجام کار بر می‌گردد، یعنی چه میزان از منابع و امکانات به نحو صحیح استفاده شده است.
در DEA مفهوم کارایی همان نسبت ستانده ها به نهاد ها می باشد .
کارایی نسبی :
منظور از اندازه گیری کارایی نسبی مقایسه کارایی یک واحد با واحد های دیگری که ورودی ها و خروجی های نسبتا مشابهی دارد می باشد. روش های مختلفی برای اندازه گیری کارایی نسبی وجود دارد که برخی از آنها روش های مطرح شده در علم اقتصاد است و همچنین روش جدید دیگر در تحلیل پوششی داده‌ها می باشد .
اگرچه امروزه مدل های DEA به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته اند اما دو تا از مدل های پایه ای DEA همان مدل های BCC و CCR می باشند .در این تحقیق چون از مدل CCR استفاده می‌شود لذا به بررسی آن می پردازیم.
مدل نسبت CCR:
در اندازه گیری نسبی واحد ها فارل برای ساختن یک واحد مجازی، بر مجموع موزون واحد ها تمرکز نمود و به عنوان یک الگوی سنجش متداول برای اندازه گیری کارایی فنی رابطه زیر را پیشنهاد کرد.
کارایی=(ها خروجی موزون مجموع)/(ها ورودی موزون مجموع)
در صورتی که هدف بررسی کارایی n واحد باشد که هر کدام دارای m ورودی و s خروجی باشدکارایی واحد jام به صورت زیر محاسبه میشود.
ام j واحد کارایی =(∑_(r=1)^s▒〖Ur. Yrj〗)/(∑_(i=1)^m▒〖Vi. Xij〗)
که در آن:
Xij : میزان ورودی iام برای واحد jام
Yri: میزان خروجی rام برای واحد jام
Ur: وزن داده شده به خروجی r ام
Vi: وزن داده شده به ورودی iام
برای ساختن مدل فرض کنید که n واحد وجود دارد و هدف، ارزیابی کارایی واحد تحت بررسی و یا تصمیم گیرنده p (DMUP) است که ورودی XmP ….. X2P, X3P X1P, را برای خروجی های YsP ….. Y2P, Y3P Y1P, مصرف می‌کند. در صورتی که وزن های تخصیص داده شده به خروجی ها با U1,U2,U3,..,US و وزن تخصیص داده شده به ورودی ها با V1,V2,….,Vm نشان داده شود، آنگاه کسر زیر باید حداکثر شود.
ام p واحد کارایی =(∑_(r=1)^s▒〖Ur. Yrp〗)/(∑_(i=1)^m▒〖Vi. Xip〗)
(کارایی واحد p ام ) Max zp =
≤1کارایی تمام واحد ها
Max Zp =(∑_(r=1)^s▒〖Ur. Yrp〗)/(∑_(i=1)^m▒〖Vi. Xip〗)
St:
(∑_(r=1)^s▒〖Ur. Yrp〗)/(∑_(i=1)^m▒〖Vi. Xip〗) ≤1
Ur , Vi ≥ 0
(j=1,2,3,…..,n)برای هر واحد
در مدل فوق اگر Ur خیلی بزرگ و یا Vi خیلی کوچک باشد مقدار نسبت های
بیان کننده محدودیت ها، بی نهایت و نامحدود خواهد شد. برای جلوگیری از چنین مشکلی تمامی نسبت ها (کارایی واحد ها) را کوچکتر و یا مساوی یک در نظر می گیرند و به عنوان محدودیت وارد مدل می‌کنند. (چارنز 1978)
مدل CCR
مدل CCR، اولین مدل تحلیل پوششی داده‌هاست که متشکل از حروف آغازین مبدعین آن (چارنز، کوپر، رودز) است. در این مدل برای تعیین بالاترین نسبت کارایی و دخالت دادن میزان نهاده‌ها و ستاده‌های سایر واحدهای تصمیم‌گیرنده در تعیین اوزان بهینه برای واحد تحت بررسی، مدل پایه زیر پیشنهاد شد:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه با موضوعتعهد سازمانی، تعهد هنجاری، تعهد اخلاقی

مدل برنامه‌ریزی کسری فوق به مدل کسری CCR معروف است که در آن: ، وزن ستاده r اُم؛ وزن نهاده i اُم؛ و، اندیس واحد تصمیم‌گیرنده تحت بررسی است (). و نیز، به ترتیب، مقادیر ستاده r اُم و نهاده i اُم برای واحد تحت بررسی (واحد o) هستند. همچنین و نیز، به ترتیب، مقادیر ستاده r اُم و مقدار نهاده i اُم برای واحد j اُم هستند. S، تعداد ستاده‌ها؛ m، تعداد نهاده‌ها؛ و n نیز بیانگر تعداد واحدهاست. توجه داشته باشید که تعریف کارایی در مدل کسری CCR عبارت است از ”حاصل تقسیم ترکیب وزنیِ ستاده‌ها بر ترکیب وزنیِ نهاده‌ها“.
دیدگاه‌های ورودی ـ محور و خروجی ـ محور در حل مدل‌های CCR
در مدل‌های DEA، راهکار بهبود واحدهای ناکارا، رسیدن به مرز کارایی است. مرز کارایی‌،‌ متشکل از واحدهایی با اندازه کارایی است. به طور کلی، دو نوع راهکار برای بهبود واحدهای غیرکارا و رسیدن آنها به مرز کارایی وجود دارد:
الف – کاهش نهاده‌ها بدون کاهش ستاده‌ها تا زمان رسیدن به واحدی بر روی مرزکارایی ( این نگرش را ماهیت نهاده‌ای بهبود عملکرد یا سنجش کارایی با ماهیت ورودی ـ محور می‌نامند).
ب- افزایش ستاده‌ها تا زمان رسیدن به واحدی بر روی مرز کارایی بدون جذب نهاده‌های بیشتر ( این نگرش را ماهیت ستاده‌ای بهبود عملکرد یا سنجش کارایی با ماهیت خروجی ـ محور می‌نامند).
این دو الگوی بهبودکارایی در نمودار 1 نشان داده شده است. همانطور که در شکل مشخص است، واحد A ناکاراست. A1 بهبودیافته آن با ماهیت ورودی ـ محور (نهاده‌ای) و A2، نسخه بهبودیافته آن با ماهیت خروجی ـ محور (ستاده‌ای) است.

نمودار1-1. الگوی بهبود کارایی

در مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها با دیدگاه ورودی ـ محور، به دنبال دست‌یابی به نسبت ناکارایی فنی هستیم که بایستی در ورودی‌ها کاهش داده شود تا بدون تغییر در میزان خروجی‌ها، واحد در مرز کارایی قرار گیرد. اما در دیدگاه خروجی ـ محور، به دنبال نسبتی هستیم که بایستی خروجی‌ها افزایش یابند تا بدون تغییر در میزان ورودی‌ها، واحد به مرز کارایی برسد. با پیشنهاد چارنز و کوپر، با اعمال محدودیت در مدل برنامه‌ریزی کسری CCR، این مدل به مدل برنامه‌ریزی خطی زیر تبدیل شد:

مدل تعیین کارایی فوق، به مدل مضربی CCR ورودی ـ محور (CCR.I) معروف است. اما برای تبدیل مدل کسری CCR به یک مدل برنامه‌ریزی خطی می‌توان از روش دیگری نیز استفاده کرد. در این روش با اعمال محدودیت، مدل برنامه‌ریزی کسری CCR به مدل برنامه‌ریزی خطی زیر تبدیل می‌شود که بیانگر مدل مضربی CCR خروجی ـ محور (CCR.O) است:

لازم به ذکر است در این پژوهش از دیدگاه CCR ورودی محور استفاده می‌شود .(فارسیجانی ،1390)
در این بررسی هدف اندازه گیری نسبی واحد های تصمیم گیری (DMUها ) با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌هاست. در این روش بایستی متغیرها را به دو دسته ورودی و خروجی طبقه بندی نمود که در یک تعریف عملیاتی از معیار این طبقه بندی، متغیر هایی را که شرکت ها در صدد «حداقل کردن» آن هستند را تحت عنوان ورودی ها و متغیرهایی را که شرکت ها در صدد «حداکثر کردن» آن هستند را تحت عنوان خروجی ها به حساب می آوریم که شامل موارد زیر می باشند .
متغیرهای ورودی : دارایی های جاری، بهای تمام شده فروش، سود انباشته
متغیرهای خروجی : نسبت بازده حقوق صاحبان سهام عادی (ROE )، نسبت بازده جمع دارایی ها (ROI)، نسبت حاشیه سود خالص

1-9-1-1.متغیر های ورودی :
1: دارایی های جاری28:
دارایی جاری عبارت است از وجه نقد و یا دارایی های دیگری که به طور معقول انتظار می رود در طی چرخه عادی عملیاتی واحد تجاری و یا دوره مالی به وجه نقد تبدیل شود .که شامل وجوه نقد و موجودی حساب های بانکی، سرمایه گذاری کوتاه مدت در اوراق بهادار و… می باشد.
2: بهای تمام شده ی کالای فروش رفته :
بهای تمام شده کالای فروش رفته در واقع همان چرخه یا شکل کلی حسابداری صنعتی می باشد که به صورت گزارش ارائه می‌شود. بهای تمام شده ی کالای فروش رفته در واقع از 5 بخش تشکیل شده است:
1- بخش مواد مستقیم که اطلاعاتی در ارتباط با مواد مصرف شده ارائه می دهد.
2- بخش دستمزد مستقیم که اطلاعاتی را در ارتباط هزینه حقوق کارگران خط تولید ارائه می دهد.
3- بخش هزینه های سربار تولید که اطلاعاتی را در ارتباط با سایر هزینه های تولید ارائه می دهد.
4- بخش کالای در جریان ساخت
5- بخش کالای ساخته شده
3: سود انباشته : سود انباشته شرکت یکی از منابع تامین مالی بلند مدت شرکت می باشد. معمولا شرکت هایی که سود انباشته بالاتری را نگه داری میکنند داران توان بالاتری برای توسعه و ایجاد طرح های جدید می باشد که این خود می‌تواند در میان مدت باعث افزایش سود آوری شرکت ها شود پس میتواند به عنوان یکی از متغیر های ورودی لحاظ شود
.

1-9-1-2.متغیرهای خروجی :
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام عادی (ROE):
= نسبت بازده حقوق صاحبان سهام عادی (خالص سود )/(عادی سهامداران حقوق)
هدف مدیریت قاعدتا تحصیل حداکثر بازده برای سرمایه گذاری سهامداران عادی در واحد انتفاعی است .بنابراین نسبت بازده حقوق صاحبان سهام عادی، بهترین معیار یگانه برای سنجش موفقیت واحد انتفاعی در دستیابی به هدف مزبور محسوب می‌شود .
نسبت جمع دارایی ها (ROI):
این نسبت از تقسیم سود خالص بر جمع دارایی ها به دست می آید .
نسبت بازده جمع دارایی ها = (خالص سود )/(داراییها جمع)
نسبت بازده جمع دارایی ها، بازده بعد از احتساب مالیات بر درآمد شرکت را از لحاظ سهامداران و اعتبار دهندگان در مقایسه با جمع سرمایه گذاری های آنان نشان می دهد. به عبارتی دیگر نسبت مزبور بازده ای است که واحد انتفاعی برای کلیه سرمایه گذاران


دیدگاهتان را بنویسید