. تفاوت این سیاست ها در ثبات یا متغیر بودن سود پرداختی به سهامداران طی سال های مختلف است و هر یک از آنها ریسک معینی را به همراه خواهد داشت.
انواع سیاست های تقسیم را میتوان به شرح زیر برشمرد:
1-سیاست تقسیم سود منظم
2-روش درصد ثابتی از درآمد هر سهم
3-روش مبلغی ثابت
4-روش پرداخت درصدی از ارزش بازار
5-روش درصدی از قیمت اسمی
با توجه به مطالبی که اشاره گردید می توان بیان داشت که سیاست تقسیم سود برای سهامداران و مدیران از اولویت اول برخوردار می باشد. لذا عوامل موثر بر این سیاست می تواند برای استفاده کنندگاه اطلاعات نیز مفید باشد. یکی از عوامل تاثیر گذار بر نوع سیاست تقسیم سود ساختار رقابت محصول می باشد.
شرکت ها تصمیم های عملیاتی مختلفی را اتخاذ می کنند. برای نمونه٬ آن ها تحقیقات بازاریابی اولیه را انجام می دهند٬ محصول های جذابی را ارائه می کنند٬ درباره مقدار تولید و قیمت فروش تصمیم می‌گیرند٬ محصولاتشان را تبلیغ می کنند٬ تامین مالی را انجام می دهند٬ سپس شروع به تولید می کنند و سرانجام، محصول ها را به مصرف کنندگان می فروشند. ماهیت رقابت در بازارهای محصول تقریبا بر رفتار شرکت ها در تمامی این مراحل تاثیر می گذارد. سیاست های بازار محصول شرکت ها، بر سود، جریان نقد آزاد و ارزشیابی سرمایه گذاران از این جریان های نقدی نیز تاثیر گذار است (لایندرز و واتاناب،2011 ؛ نمازی و ابراهیمی 1391)
در ساختار انحصار چند جانبه ی بازار محصول و در موقعیت مطلوب سودآوری٬ شرکت ها به منظور از بین بردن انحصار و همچنین افزایش سودآوری خود، استراتژی حداکثر سازی تولید را پیاده کرده و بدین‌منظور، بدهی های خود را افزایش می دهند (برندر و لویس٬ 1986 ).
این نظریه در موقعیت های نامساعد اقتصادی نیز کاربرد دارد که باعث می شود شرکت ها تولید خود را متوقف کرده و سودآوری خود را کاهش دهند (پاندی، 2004 ). لذا می توان دید که شرکتهایی که در رقابت شدید قرار دارند میزان پرداخت سود خود را کاهش می دهند تا از این طریق تامین مالی کرده باشند که هزینه کمتری دارد. ساختار رقابت محصول جایگزینی برای مکانیزمهای حاکمیت شرکتی به شمار می رود و استراتژی های مالی شرکت را مانند سیاست تقسیم سود تحت تاثیر قرار می دهد.(کااو و همکاران،2013).
گومز(2000) بیان می کند تقسیم سود سهامداران بیرونی و سهامداران اقلیت را ایمن می کند که اختیارات قانونی نیز بر آن تاثیر گذار می باشد. هارت(1983) بیان می کند که رقابت در بازار باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهامداران می شود بدین معنی که سهامداران با توجه به عملکرد شرکت و رقابت آن می توانند عملکرد شرکت را ارزیابی نمایند(کااو و همکاران،2013) به همین دلیل و با توجه به تحقیقات پیشین انتظار می رود که رقابت در بازار باعث تاثیر در سیاست های تقسیم سود شرکت شود که در مواقعی می تواند مثبت و یا منفی نیز باشد. رقابتی بودن بازار محصول بدین معناست که شرکتهای مختلف در تولید و فروش کالا رقابت تنگاتنگی دارند و کالاهای آنها نسبت به دیگری برتری چندانی ندارد، چرا که اگر غیراز این باشد، بازار به سمت انحصار یا انحصار چندجانبه تمایل پیدا خواهد کرد. از طرفی برخی محققان معتقدند که افزایش بدهی باعث سرمایه گذاری ناکارا می شود، یعنی تامین مالی داخلی، یعنی از سهام داران، ارزان تر از استقراض خارجی با عنایت به عدم تقارن اطلاعاتی خواهد بود. زیرا بدهی بیشتر سبب هزینه بر بودن خروجی برای شرکتهای اهرمی خواهد شد. در بازارهای رقابتی، شرکتهای رقیب با اهرم کم منجر به تشدید رقابت از منظر خروجی یا کاهش قیمت خواهند شد. در صورتی که شرکتهای اهرمی بخواهند برای ادامه رقابت به استقراض روی آورند، ممکن است با پریشانی مالی یا ورشکستگی مواجه شوند. با توجه به مطالب ارائه شده در این تحقیق با بررسی تاثیر رقابت بازار محصول بر سیاست تقسیم سود نشان دهیم آیا ساختار رقابتی محصول و سیاست تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری دارند یانه؟
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
عملکرد شرکتها و بنگاههای اقتصادی تحت تاثیر بسیاری ازعوامل داخلی و خارجی قرار می گیرد، که هر یک از این عوامل می تواند بر روی میزان موفقیت شرکتها در به حداکثر رساندن درآمد شرکت و پرداخت سود بالاتر به سهامداران تاثیرگذار باشد. مدیران شرکتها و دست اندرکاران بازار سرمایه و سیاست گذاران اقتصادی باید با شناخت دقیق این عوامل محیطی تصمیماتی اتخاذ نمایند که سرمایه گذاران بتوانند با قبول ریسک معقول به بازده مناسبی دست یابند. از جمله این عوامل، تاثیر ساختار رقابت محصول می باشد. شرکتها اگر در صنعتی قرار بگیرند که رقابت در آن زیاد است پس باید بتوانند منابع مالی خود را به کمترین هزینه تامین کنند که یکی از این روشها پرداخت سود کمتر می باشد.
لذا انجام تحقیقی که بیانگر تاثیر رقابت بر سیاست تقسیم سود باشد ضروری می نماید که در این تحقیق اقدام به انجام آن می کنیم.
1-4 اهداف پژوهش
1-4-1 اهداف علمی پژوهش
در محیط پویا و رقابتی کنونی، اهمیت به‌کارگیری استراتژی مناسب در برابر رقبا بر هیچ مدیر دانایی پوشیده نیست. پیروی از استراتژی درست رقابت در چنین بازاری منجر به تثبیت موقعیت سازمان در صنعت متبوع می‌گردد. موقعیت سازمان نسبت به دیگر بازیگران یک صنعت، تعیین‌کننده سود وی بوده و سازمانی که بتواند خود را در موقعیتی مناسب نسبت به رقبای خود قرار دهد، سودی بالاتر از میانگین آن صنعت را
ک
سب خواهد نمود. یکی از عوامل موثر بر رقابت در بازار محصول وجود سرمایه کافی و ارزان قیمت است. شرکتهایی که از استقراض از خارج بهره می جویند با هزینه تامین مالی زیادی مواجه هستند که ممکن است شرکت را تا بحران ورشکستگی پیش ببرد. در چنین بازار رقابتی بیشتر شرکتها به کم هزینه بودن تامین مالی از داخل اقدام به این کار می کنند که عمده ترین شکل آن تقسیم سود کمتر می باشد. لذا در بازار ایران، بررسی تاثیر رقابت بر نحوه تقسیم سود لازم به نظر می رسید که هدف اصلی تحقیق تبیین این رابطه برای حصول تصویری روشن از یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر سیاست تقسیم سود است.
1-4-2 اهداف کاربردی پژوهش:
از آنجا که نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده شرکت ها و صنایع مورد بررسی، تحلیل گران مالی، مراجع قانون گذار و سرمایه گذاران قرار گیرد این تحقیق از نظر هدف کاربردی است. نام بهره وران و نوع استفاده ای که می توانند از نتایج تحقیق بنمایند،به اختصار بیان شده است :
بورس اوراق بهادار تهران:
برای طرح و بررسی ساختار رقابت شرکتهای فعال و سیاست های تقسیم سود
سرمایه گذاران و تحلیلگران:
برای ارزیابی ساختار رقابت و سیاست های تقسیم سود جهت ارزیابی آینده شرکت جهت سرمایه گذاری ، یا فروش سهام و غیره .
بانکها و موسسات اعتباری:
برای سنجش امنیت سرمایه گذاری و توان پرداخت شرکت.
دانشگاهیان و مراکز علمی :
برای بسط مبانی نظری در مورد ساختار رقابت و سیاست های تقسیم سود
1-5 پرسش های پژوهش
با توجه به مطالب ارائه شده این سوال پیش می آید که آیا ساختار رقابت محصول بر سیاست تقسیم سود تاثیر گذار می باشد؟
1-6 تبیین فرضیه های پژوهش
1 فرضیه اصلی 1 : بین ساختار رقابت محصول و سیاست تقسیم سود رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه های فرعی منتج از فرضیه اصلی 1 :
فرضیه فرعی 1–: بین متغییر هرفیندال هریشمن و سیاست تقسیم سود رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2 –: بین متغییر لرنر و سیاست تقسیم سود رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3 –: بین متغییر لرنر تعدیل شده و سیاست تقسیم سود رابطه معنی داری وجود دارد.
1-7 نوآوری پژوهش
با توجه به اینکه تا کنون تحقیقی در مورد تاثیر رقابت در بازار محصول بر سیاستهای تقسسیم سود شرکتها انجام نشده لذا از این لحاظ می تواند دارای نوآوری باشد.
1-8 روش پژوهش
این تحقیق از لحاظ روش شناسی از نوع تحقیقات همبستگی و از نوع هدف کاربردی می باشد. در این تحقیقات برای کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها انجام می پذیرد ولی درآنها الزاما” کشف رابطه علت و معلول مورد نظر نیست. در این تحقیقات محقق می خواهد بداند که آیا بین دو گروه اطلاعات رابطه و همبستگی وجود دارد یا خیر. یعنی اینکه آیا تغییر در یکی با تغییر در دیگری همراه است یا خیر، و اگر چنین ارتباطی وجود دارد از چه نوع بوده و میزان آن چقدر است. برای اندازه گیری ضریب همبستگی بین متغیرها با توجه به نوع مقادیر و کمیت ها از روش های مختلف استفاده می شود.
1-9 قلمرو پژوهش
1-9-1 قلمرو زمانی پژوهش
محدوده‌ زمانی تحقیق، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد سال‌های مالی 1386 الی 1391 شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
1-9-2 قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
1-9-3 جامعه و نمونه آماری پژوهش
در این پژوهش، جامعه مورد بررسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 تا پایان سال 1391 می باشد.
با توجه به طول دوره مورد بررسی جهت انجام آزمون فرضیه ها و انتخاب داده های مورد بررسی از فیلتر زیر استفاده میکنیم:
سال مالی شرکت به 29 اسفند ختم شود و شرکت در دوره مورد مطالعه، سال مالی خود را تغییر نداده باشد.
اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای تحقیق در سالهای مورد بررسی در دسترس باشد.
شرکت ها جزء بانک ها و موسسات مالی (شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی، هلدینگ و لیزینگ ها) نباشند.
1-10 روش و ابزار گردآوری داده ها
گردآوری اطلاعات مورد نیاز یکی از مراحل اساسی در تحقیق می باشد که اگر دقت لازم در خصوص صحت اطلاعات گردآوری شده صورت نگیرد، نتایج حاصل از تحقیق نیز مورد تردید نخواهد بود.
در تحقیق حاضر، به منظور گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده خواهد شد. بدین گونه که اطلاعات مورد نیاز جهت ادبیات تحقیق و مبانی نظری آن از طریق کتابها، مجله ها، مقاله های معتبر، پایان نامه ها و اطلاعات و داده های آماری مورد نیاز از طریق منابع سازمان بورس اوراق بهادار تهران، داده های شرکتهای منتخب با مراجعه به صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی، گردآوری خواهد شد.
جهت جمع آوری اطلاعات لازم برای انجام این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است. و از منابع زیر داد های لازم استخراج شده اند :
مقالات خارجی و فارسی علمی پژوهشی منتشر شده در مجله های ISI و مجله های علمی پژوهشی.
اطلاعات موجود در کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار و گزارش های مالی شرکت های فعال.
اطلاعات موجود در سایت های اینترنتی1
مصاحبه و مراجعه به منابع علمی و استفاده از رساله‌هایی که در این زمینه کار شده است.
استفاده از بانک های اطلاعاتی تدبیر پرداز، دنا سهم و ره آورد نوین جهت استخراج داده های تحقیق.
1-11 روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرس
یون چند متغیره استفاده می شود بدان معنا که ابتدا اطلاعات مورد نیاز برای انجام آزمون محاسبه و سپس همبستگی بین متغییرها را با استفاده از ضریب همبستگی مورد بررسی قرار می دهیم. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش داده‌های‌پانل2 می‏باشد. برای آزمون فرضیات ابتدا با استفاده از آزمون F مقید، درستی ادغام داده ها مورد آزمون قرار گرفته و سپس بر اساس نتایج آزمون هاسمن3 نوع روش آزمون (اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) تعیین گردیده و با توجه به نوع روش نسبت به برآورد مدل اقدام می شود. جهت بررسی معنی دار بودن کل مدل از آماره F و برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره t استفاده شده و در سطح اطمینان 95% نسبت به پذیرش یا رد فرضیه ها تصمیم گیری می شود. برای بخش دوم فرضیه به دلیل اینکه متغیر وابسته به صورت دو وجهی(با سیاست تقسیم سود بالا و پایین) از رگرسیون لجستیک جهت آزمون فرضیه ها استفاده می شود.
به این منظور پس از جمع آوری داده ومرتب کردن آنها در Excel جهت آزمون فرضیه ها از نرم افزار 16 spssو

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *