دیدگاه لنچیونی و با توجه به مبانی موجود، برای اندازه گیری کارتیمی پنج بعد زیر مورد بررسی قرار میگیرد:
1. تعهد: منظور از تعهد، پایبند بودن به تصمیمات و برنامهها است، بهطوریکه همه به وضوح درآنها مشارکت کنند گویی که انگار آن تصمیم به اتفاق آراء گرفته شده است.
2. اعتماد: اطمینان و پشتگرمی اعضای تیم از حسن نیت همکاران و اعتقاد به اینکه در گروه نیازی به پائیدن دور و بر و حالت فاعی به خود گرفتن نیست.
3. مسئولیت پذیری: شوق اعضای تیم به بازخواست کردن خود و همتایان درباره رفتار یاعملکردی که برای تیم زیانبار است.
4. برخورد سازنده: بحثهای سازندهای که در آن افراد در کوتاهترین زمان به بهترین راه حل می رسند.
5. هدفمندی: حالتی است که در آن افراد، هدفها و نصابهای تیمی را بر نیازهای فردی ترجیح میدهند. (امینی، 1388،111-109).

31-2. ویژگی های اعضای تیم
اعضای یک تیم ایدهال باید دارای استعداد ودانش متنوع باشند، در حالی که به راحتی بتوانند بدون بروز هیچگونه مشکلی با یکدیگر ارتباط برقرار بکنند الگوهای متنوعی برای تیم های اثر بخش ارائه شده، از الگوهای رایج در رویکرد تیمی میتوان به الگوی طراحی کاربرد مشترک اشاره کرد. این الگو، زمان طراحی سیستم را کوتاه میکند در حالی که نتایج جامع و با کیفیت بالایی را ارائه می کند(صدری نیا و نیشابوری، 39:1387). در الگوی طراحی مشترک، سه عامل تحت تاثیر تفاوت افراد قرار میگیرد: رهبری اثر بخش، ارتباطات درون تیم و انسجام گروه، تقریباً تمام عوامل به افراد درگیر در تیم بستگی دارد. رهبری تاثیر گذار یکی از عوامل مهم در موفقیت تیم است. رهبر بدون تاثیر، بهره وری تیم را از بین خواهد برد. یک رهبر با دانش وجسور باید بتواند سطوح متفاوتی از عملکرد و مدیریت را ارائه کند. باید بتواند جلسات تیم را کنترل کند وتقریباً همه افراد را در مذاکره شرکت دهد تا به یک نتیجه قابل قبول دست یابد (بردلی و همکاران، 69:1997).
انسجام تیمی، هم به عنوان یک جزئ جدا نشدنی از اثربخشی تیم است. در یک تیم منسجم، روح با یکدیگر بدون و پشتیبانی از یکدیگر را بوضوح میتوان دید. این انسجام به اعضای تیم در حل سریع تضادها یاری مینماید، هر اندازه سطح انسجام تیم بالاتر رود گروه روش یکسانی را میپذیرد. تنوع شخصیتی اعضای تیم، عامل موفقیت دیگر است، بسیاری ازتحقیقات تاثیر تنوع تیم را در عملکرد گروهی موفق را نشان دادهاند. عموماً این تحقیقات نشان می دهند که در مسائل پیچیده، تیمهایی با افراد مختلف و توانایی های متفاوت دانش و تکنیکی، اثر بخش تر از تیم هایی هستند که تقریباً در این جنبه ها یکسان هستند (صدری نیا و نیشابوری، 41:1387).

1-31-2. پس از اطمینان ازاثر بخشی رویکرد تیمی در حل مشکل سازمانی، در انتخاب اعضای شایسته تیم باید شرایط زیر مد نظر باشد
1. دانش و تجربه: تیم متشکل از افرادی با دانش و مهارت های مختلف و یا از واحدهای تخصصی مختلف مثل مهندسی، ساخت، خدمات، فروش وحقوقی و …..است.
2. مهارتها و منابع: افراد یک تیم باید مهارتهای مختلف ارتیاطی – مالی ومحاسباتی و از همه مهمتر مهارتهای حل مسئله و تصمیمگیری داشته باشند.
3. تنوع تیمها علارغم حضور افراد از واحدها و گروههای مختلف و با گروههای متفاوت دارای نوعی چالش بالقوه برای ایجاد راحلهای مفید و متکی بر منافع جمع هستند.
4. اجرا: برای افزایش تعهد کارکنان به کار و تیم همیشه باید اطمینان پیدا کرد افرادی که مسئول اجرای تصمیمات هستند در تیم و تصمیم گیریهای آن مشارکت دارند.
5. اختیار و قدرت: تیمهایی که توان اجرای تصمیماتشان را ندارند به ندرت اثربخش هستند(احمدی وحسینی، 93:1390). بهترین تیمها زمان و تلاش زیادی را صرف اکتشاف، شکل دادن و توافق روی هدفی میکنند که مورد پذیرش جمعی و فردی آن ها میباشد. فعالیت مقصودیابی، در سراسر عمر تیم تداوم مییابد. درمقابل تیم های شکست خورده به ندرت مقصودی مشترک ایجاد می کنند. به هر دلیل (تمرکز ناکافی برعملکرد، کاهلی یا رهبری ناتوان) نمیتوانند حول محور یک آرمان و هدف چالشی گرد هم آیند (الوانی، معمارزاده، 53:1387).

32-2. چگونه اعضا را نسبت به تیم متعهد کنیم؟
برای ایجاد تعهد و مشارکت در اعضا سه پیشنهاد مهم وجود دارد:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *