ی تحقیق)

مقدمه
دستیابی به اهداف علمی و شناخت علمی، با به کارگیری روش‌شناسی درست صورت خواهد پذیرفت. در واقع تحقیق، به طریق روش آن، اعتبار لازم را کسب خواهد کرد و اعتبار دستاوردهای پژوهش، به شدت تحت تأثیر روش مورد استفاده برای گردآوری آنها قرار می‌گیرد.
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسائل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش‌های علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری، از روش‌های علمی استفاده شود. روش شناخت علمی، سیستمی از دستورالعمل‌های روش تحقیق علمی است که در واقع کار دانشمندان علوم اجتماعی را حداقل از دو نقطه نظر تسهیل می‌کند. اول اینکه آشنایی با روش علمی زمینه ارتباطات میان آنها را در درک مشترک فراهم می‌سازد و دوم اینکه با این روش می‌توانند قوانین علیت را کشف کنند (ایران نژاد پاریزی، 1385).
سکاران (1386) تحقیق را به عنوان یک مطالعه منظم و سازمان یافته، مبتنی بر داده‌ها، انتقادی و علمی در زمینه خاصی که باید پاسخ آن بدست آید تعریف کرده است. تحقیق علمی مشکل گشایی و پیگیری یک روش گام به گام، منطقی، منظم و دقیق برای شناسایی مشکلات، گردآوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل داده‌ها و استنتاج‌های معتبر از آنهاست. از این رو، تحقیق علمی صرفاً مبتنی بر تجربه یا برداشت‌های شخصی و درک مستقیم نیست، بلکه هدفمند و دقیق است. تحقیق علمی چون با استحکام و صحت صورت می‌پذیرد سایر افراد علاقمند به تحقیق و مسائل مشابه را قادر می‌سازد تا در موقعیت‌های مشابه به تحقیق بپردازند و یافته‌های قابل مقایسه بدست آورند. همچنین، به محققان کمک می‌کند تا یافته‌های خود را با صحت و اطمینان بیشتری بیان کنند و این امر موجب می‌شود راه‌حل‌ها در سازمان‌های دیگری که در وضع مشابهی قرار دارند به کار گرفته شود. افزون بر این، پژوهش‌های علمی اغلب عینی‌تر است و در نتیجه مدیران را یاری می‌کند تا بر عوامل مهمی که در محیط کار به توجه خاص نیاز دارند تأکید کنند و بدین ترتیب از مشکلات اجتناب کنند، آنها را به حداقل برسانند یا آنها را حل کنند (سکاران، 1384، 13).
در این فصل هدف معرفی روش شناسی پژوهش مورد نظر است. در ادامه به معرفی فرایند تحقیق، نوع و روش تحقیق، ابزار اندازه گیری و روایی و پایایی آن، جامعه و نمونه آماری، روش‌های گردآوری داده‌ها و اطلاعات، فرایند جمعآوری اطلاعات، و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته می‌شود.
روش تحقیق
تحقیق حاضر با توجه به هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و روش آن با توجه رویکرد تحلیل داده ها از نوع توصیفی-همبستگی و با توجه به نحوۀ گردآوری داده‌ها، جزء تحقیقات پیمایشی (غیر آزمایشی) محسوب می‌گردد.
تعریف متغیر‌های مورد استفاده در پژوهش
“عمل به باورهای دینی”
تعریف نظری: عمل به واجبات، عمل به مستحبات، فعالیت های مذهبی (عضویت در گروه های مذهبی و …) و در نظر گرفتن مذهب در تصمیم گیری ها و انتخاب های زندگی و برقراری روابط براساس اعتقادات دینی می باشد. (گلزاری به نقل از فغانی)
تعریف عملی: نمره ای که فرد در فرم 25 سوالی پرسشنامه معبد دکتر گلزاری (1377) بدست می آورد.
“رفتار منطقی”
تعریف نظری: منظور ما از رفتار « کنش منطقی این است که عملیات انجام شده نه تنها از لحاظ کسی که فاعل آنهاست، بل از لحاظ کلیه کسانی که شناخت های گسترده تری دارند منطقاً با هدف های خود مربوط باشند. یعنی منظور ما از کنش منطقی آن نوع کنش هایی است که هم از لحاظ ذهنی و هم از لحاظ عینی معنای فوق را داشته باشند.» (پورافکاری، 1374)
تعریف عملی: نمره ای که فرد در پرسشنامه رفتار منطقی شرکی و وایتمن (1977) بدست می آورد.
” سازگاری”
تعریف نظری: پیشرفت در ادراک خودمان و دیگران، رفتارها، افکارها و احساساتی که برای رشد خوب لازم است و موجب می شود روش های سازگاری مورد نیاز برای تغییرات محیطی بروز کند. (رستگاران، 1377)
تعریف عملی: نمره ای که فرد در پرسشنامه سنجش سازگاری “بل” بدست می آورد.
روش‌های گردآوری داده‌ها و اطلاعات
نحوۀ گردآوری اطلاعات و داده‌های لازم برای انجام این پژوهش، بسته‌ به نیاز و شرایط، به شرح ذیل می‌باشد.
1. پرسشنامه: در این تحقیق از سه پرسشنامه عمل به باورهای دینی گلزاری (1383)، سازگاری بل (1963) و رفتار منطقی وایتمن و شرکی (1977) استفاده شده است.
2. بررسی کتابخانه‌ای: از مطالعات کتابخانه‌ای جهت ارزیابی پژوهش‌های قبلی انجام شده پیرامون موضوع تحقیق نیز استفاده شد.
پایائی ابزار سنجش
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ74 و از نرم افزار SPSS استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه گیری می‌کند به کار می‌رود و هر سؤال آزمون با تک تک سؤالات دیگر مقایسه می‌شود (مؤمنی و فعال قیوم، 1386).
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم.

که در آن:
تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J
واریانس زیر آزمون Jام Sj2 =
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =
دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) است. چنانچهαکرونباخ بیشتراز 0.7 باشد پ
ا
یایی پرسشنامه تایید می‌شود. بدین منظور تعداد 33 پرسشنامه بعنوان پیش‌آزمون توزیع و جمع‌آوری شده و توسط نرم افزار SPSS آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و تک تک مولفه‌های آن محاسبه شده است. نتایج حاصله به شرح جدول زیر می‌باشند.

جدول 3-1 (آلفای ابعاد تحقیق)

ابعاد
تعداد سوالات هر بعد
مقدار آلفای بعد
عمل به باورهای دینی
25
966/0
رفتار منطقی
37
851/0
سازگاری در خانه
32
752/0
سازگاری در تندرستی
32
792/0
سازگاری عاطفی
32
750/0
سازگاری شغلی
32
696/0
سازگاری اجتماعی
32
780/0
سازگاری
160
854/0

همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌شود، پایایی کلی سازگاری که از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شده است 854/0 می‌باشد و مقدار آلفا برای هر یک از ابعاد پرسشنامه نیز در جدول بالا نشان داده شده است که بیشتر از 70% است.
ابزار اندازه گیری یا روش های عملی جمع آوری دادهها
در این پژوهش در ازای هر کدام از مولفه های مطرح شده از یک پرسشنامه استفاده خواهد شد که در زیر به توضیح مختصری از هر کدام پرداخته می شود.
1) پرسشنامه عمل به باورهای دینی معبد. این آزمون توسط گلزاری (1380) در فرم بلند 65 سوالی و فرم کوتاه 25 سوالی (که در این پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد) به منظور اندازه گیری عمل به باورهای اسلامی در چهار حوزه عمل به واجبات، مستحبات، فعالیت های مذهبی (عضویت در گروه های مذهبی) و در نظر گرفتن در تصمیم گیری ها و انتخاب های زندگی تنظیم شده است. سوالات آزمون با توجه به رفتارهای دینی رایج در جوانان متدین به اسلام انتخاب شده است. کمترین نمره کل در این آزمون صفر است و به معنای هیچ گونه عمل به باورهای دینی قلمداد می شود و بیشترین نمره 100 که نشان دهنده عمل به همه باورهای دینی محسوب می شود. (گلزاری، 1380 به نقل از گلگلی، 1390)
نمره گذاری: پرسشنامه دارای 25 سوال 5 گزینه ای است که به گزینه الف(4)، ب(3)، ج(2)، د(1) و ه(0) امتیاز داده می شود. نمرات پایین 50 نشانگر ضعف در عمل به باور دینی و بالای 50 نشانگر عمل به باورهای دینی است. حداقل نمره قابل کسب 0 و حداکثر 100 است.
2) پرسشنامه رفتار منطقی شُرکی و وایتمن. این پرسشنامه توسط روان درمانگرانی تهیه شده که می خواستند منطقی بودن رفتار بیماران خود را اندازه بگیرند. سوالات در این پرسشنامه از روان درمانی عقلانی –هیجانی آلبرت الیس الهام گرفته شده است. (شرتکی و وایتمن، ترجمه گنجی، 1977)
نمره گذاری: مولفان این مقیاس نمراتی را تعیین کرده اند که اصطلاحاً نمرات “حد” نامیده شده است. اگر نمره یک سوال با نمره حد برابر یا بیشتر از آن باشد، 1 امتیاز به آن تعلق می گیرد. اگر نمره ای که به سوال داده شده کمتر از نمره حد باشد امتیاز آن صفر در نظر گرفته می شود. البته سوالات 24و 36 این پرسشنامه باید در جهت عکس ترجمه شوند. اگر به هر یک از این دو سوال امتیاز 1 داده شده باید آنها را به صفر تبدیل کرد و امتیاز صفر آنها باید به 1 تغییر یابد. پس از انجام این کار همه امتیازات 1 باهم جمع شده و نمره نهایی اینگونه بدست می آید.
3) پرسشنامه سازگاری “بل”. این پرسشنامه در سال 1961 توسط بل تدوین گردید. وی در زمینه سازگاری دو پرسشنامه ارائه کرده است که یکی مربوط به دانش آموزان و دیگری مربوط به بزرگسالان است (که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد). پرسشنامه بزرگسالان از یکصد و شصت سوال تشکیل شده است.
فرم سازگاری (بزرگسالان) پنج سطح اندازه گیری جداگانه سازگاری شخصی و اجتماعی را در بر می گیرد که عبارتند از:
• سازگاری در خانه
• سازگاری تندرستی
• سازگاری اجتماعی
• سازگاری عاطفی
• سازگاری شغلی
این پرسشنامه درمورد هر دو جنس زن و مرد کاربرد دارد. اعتبار هر یک از مراحل جداگانه بالا، امکان مقایسه افراد را با یکدیگر ممکن می سازد. ارزیابی این 5 نوع سازگاری بوسیله یک برگه، امکان تعیین نمره سازگاری را در موقعیت های مختلف مشخص می کند. نمره کل بدست آمده نیز برای نشان دادن سازگاری عمومی بکار می رود. (بل، 1961)
نمره گذاری: نمره گذاری در این پرسشنامه بدین صورت انجام می گیرد که نمرات مربوط به هر یک از زمینه های سازگاری را باهم جمع کرده و به این ترتیب نمره کل بدست می آید. علاوه بر این، پاسخنامه براساس “فقدان سازگاری” نمره گذاری می شود.
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
از آنجا که طیف لیکرت، یک طیف کمی و با مقیاس فاصله‌ای در نظر گرفته شده است، بنابراین، تجزیه و تحلیل‌های آماری به کارگرفته شده، با توجه به کمّی فرض شدن داده‌ها انتخاب شده‌اند. در این تحقیق، اطلاعات به دست آمده با استفاده از شیوه‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. لذا در تحلیل توصیفی از جدول توزیع فراوانی مربوطه استفاده شده است. در تحلیل استنباطی از نیز از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.

فصل چهارم
(تجزیه و تحلیل داده ها)

مقدمه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *