هماهنگی بین خصوصیات شغلی با توانایی ها، نیازها، علایق و ارزشهای افراد بستگی دارد. این هماهنگی سبب رضایت شغلی فرد می شود و نبود آن سبب نارضایتی، رضایت یا عدم رضایت از شغل با کل زندگی فرد در ارتباط است رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در رضایت از زندگی است و تمام رفتارها و روابط انسان به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از چگونگی اشتغال او متاثر است.
سن بالا، سطح درآمد، سطح شغل، تخصص گرایی، سرپرستی، مشارکت در تصمیم گیری، وضوح شغل و نقش، بازخورد، چالش انگیزی شغل و غنی سازی شغل و در بعضی از عوامل با رضایت شغلی ارتباط مستقیم دارند. سطح تحصیلات، اندازه سازمان در رضایت شغلی نقشی معکوس دارند. از مزایای رضایت شغلی کارکنان می توان به افزایش بهره وری و افزایش روحیه و ایجاد علاقه واقعی به شغل و کار و جو مطلوب سازمانی و تداوم همکاری فرد با سازمان و نگرش مثبت به زندگی نام برد.(دهقان ،1389)
2-24پیشینه های پژوهش:
الف)پیشینه داخلی:
به عنوان نزدیکترین پژوهش می توان به پژوهش آزادوارشدی (1389)باعنوان« بررسی تاثیرفرهنگ سازمانی بردرک حمایت ازغنی سازی شغلی (موردکاوی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران)»،اشاره داشت که نتیجه گرفتنددرک کارکنان برای پشتیبانی ازغنی سازی شغلی،رابطه ای مستقیم بادرک حمایت ،انسجام ،سیستم های پاداش وعدالت سازمانی داردوثانیادرک کارکنان برای پشتیبانی ازغنی سازی شغلی رابطه ای معکوس بافشارکاری دارد.
– بررسی عوامل مؤثر بر غنی سازی شغلی سازمانی در میان مدیران (مطالعه موردی مدیران ارشد مخابرات استان اصفهان) از آقاداود حاتمی، حکیمی نیا که در فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شوشتر سال چهارم، شماره یازدهم، زمستان 1389به چاپ رسید .در انتها تمامی فرضیه یعنی رابطه بین ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، وضعیت مالی ووجود پاداش با غنی سازی شغلی با ضریب اطمینان 95 درصد تأیید شدند.
– رابطه ی سبک تفکر با اغتنای سازمانی مدیران ارشد و میانی بیمارستان های آموزشی شیراز توسط جمعی از اساتید دانشگاههای علوم پزشکی شیراز وزابل که در مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره ٧ شماره ۴ زمستان ١٣٨٨ ، صفحات33-40 به چاپ رسیده است. در انتهای کار نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط ضعیف معنی داری بین سبک تفکر و اغتنای سازمانی وجود دارد و سبک تفکر عمل گرایی بیشترین رابطه را با اغتنای سازمانی داشت.
عنوان رساله دکتری: تبیین نقش غنی سازی شغلی در مزیت رقابتی (مطالعه موردی شرکت های ایران خودرو و پارس خودرو)نام دانشجو:قلیچ لی-1385
– هدف این رساله بررسی نقش غنی سازی شغلی در مزیت رقابتی دو شرکت خودرو ساز ایرانی است. نوع تحقیق توسعه ای است و روش تحقیق پیمایش تحلیلی است و جامعه آماری این تحقیق ، مدیران شرکت های مورد مطالعه بوده اند. بطور کلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که بین غنی سازی شغلی و سرمایه فکری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. به عبارت واضح تر ، با افزایش غنی سازی شغلی از طریق سرمایه فکری بر مزیت رقابتی بیش از تأثیر غنی سازی شغلی بر مزیت رقابتی شرکت های مورد مطالعه در حال کلی بوده است.(قلیچ لی،1385)
– تحقیق دیگری درمورد«تبیین ارتباط ابعادغنی سازی شغل ورضایت شغلی کارکنان(مورد:شرکت برق) انجام گرفته است .ودرموردکارمندان شرکت توزیع برق منطقه شمال شرق تهران می باشدونتایج تحقیق نشان می دهدکه ابعادغنی سازی شغل (بجزمهارت کاری )،بارضایت کارکنان همبستگی قوی ومستقیمی وجوددارد.همچنین سهم متغیرها وابعادغنی سازی شغل درپیش بینی وتغییرات رضایت شغلی حدود60درصدمی باشد.
ب)پیشینه خارجی:
تحقیقات ناهاپیت وگوشال (2010)درخصوص غنی سازی شغلی درسازمان
– ناهاپیت و گوشال تحقیقی با عنوان ” غنی سازی سازمانی و سرمایه فکری و مزیت سازمانی” را در سال 2010 انجام داده اند. برای اجرای این پژوهش آنان مدلی را معرفی کرده اند که در آن غنی سازی سازمانی دارای سه بعد ساختاری ، شناختی و ارتباطی است. این سه بعد از طریق ترکیب و مبادله سرمایه فکری ( به عنوان متغیرهای میانجی)، سرمایه جدیدی در سازمان با عنوان ارتقای سازمانی ایجاد می کنند. آنان در این تحلیل با تاکید بر رابطه متقابل غنی سازی سازمانی و سرمایه فکری به دنبال بیان اهمیت انتقال دانش و نقش آن در مزیت سازمانی بودند و تقریباً یک ارتباط نظری بین ابعاد ارتقای سازمانی و پدید آمدن سرمایه فکری وعملکرد سازمان ایجاد کرده اند. مفهوم سازی ناهاپیت و گوشال برای نوآوری سازمانی نه تنها بسیاری از جنبه های مختلف توضیح داده شده در آثار قبلی را یکپارچه کرده ، بلکه برای تحقیق و تست غنی سازی سازمانی در مجموعه های سازمانی مفید است. به عبارت دقیق تر وقتی سایر مفهوم سازی های غنی سازی شغلی، برای مطالعات نوآورانه در سطح فردی کاملا مناسب هستند. مدل ناهاپیت و گوشال برای مطالعه غنی سازی شغلی درون سازمانی ایده آل است (,bolino & turnly2011:568).
تحقیقات کندی(2001) در خصوص غنی سازی شغلی موثر در خدمات اینگونه بیان می کند:
کندی اشاره می‌کند که غنی سازی موثر در خدمات می‌تواند حداکثر رشد در درآمد را به همراه رشد سودآوری در پی داشته باشد. او می‌گوید برای فهم این مطلب موارد زیر اساسی هستند
– فهم ارزش‌آفرینی مشتری
-هدف گیری بخشی از مشتریان که ارزش بالایی ایجاد می‌کنند
– انتخاب مدل صحیح تعامل با مشتری
– ایجاد قیمت‌گذاری
– فهم جریان نقدی
فصل سوم
فرآیند پژوهش
3-1مقدمه
در این فصل جزئیات مربوط به روش پژوهش، جامعه، نمونه و روش نمونهگیری تعیین شدهاست. همچنین ابزارهای اندازهگیری معرفی و مراحل تعیین ورایی و پایایی آن بررسی شدهاست که با توصیح روش اجرا و روش تجزیه و تحلیل دادهها به پایان میرسد.
3-2روش پژوهش
روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است . در این قبیل تحقیقات متغیرها دستکاری نشده و آنچه که رخ داده بدون دست کاری توصیف ، تحلیل و بررسی می شوند . در ضمن این تحقیق با توجه به هدفی که دنبال می کند از نوع کاربردی است زیرا هدف آن ارائه و توضیح دقیق نتایج حاصله به طور روشن و گویا با ذکر بیان علت است ، هدف بکارگیری نتایج تحقیق در محیط واقعی کار است و به عبارت دیگر بررسی و پژوهش در مقیاس کوچک و سپس تعمیم ان در سطح کل مدارس برای استفاده از یافته های تحقیق در جهت بهبود فعالیتها و عملکردها می باشد . همچنین این تحقیق از نوع میدانی است . در روش میدانی با استفاده از نظر سنجی و مراجعه به دیدگاههای موجود درباره ی پدیده های مشخص، چگونگی تأثیر گذاری آن در جامعه بر اساس زمان ، مکان و حرکات مورد بررسی قرارمی گیرد .
3-3جامعه آماری
جامعه آماری به عنوان همه ی عناصری تعریف می شود که دارای یک یا چند ویژگی مشترک است و امکان دارد برای مطالعه انتخاب شود ( هومن ، 1376،ص167) .
نمونهگیری، یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیا از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه. تعریف جامعه_ بنابر نظر اغلب محققان _ عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقمند هستیم یافتههای پژوهش را به آنها تعمیم دهیم. مزیت انتخاب یک نمونه از یک جامعه، جلوگیری از اتلاف وقت محقق و صرفهجویی در منابع مالی است.(دلاور،1383،ص120).
جامعه آماری این پژوهش عبارتند از معلمان مدارس ابتدایی شهرستان شهریار که تعداد آنها 1275 نفراست که تعداد340 نفر مرد و تعداد 935 نفر زن هستند.
کل معلمان ابتدائی شهرستان شهریار
تعدادزنان
تعدادمردان
1275نفر
935نفر
340نفر
جدول3-3توزیع جامعه آماری پژوهش
3-4 نمونه هاوروش نمونه گیری
در این پژوهش با توجه به این که جامعه مورد نظر مشخص و محدود می باشد ، برآورد حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان انجام گرفته است .
حجم نمونه حاضر ،.302 نفر درنظرگرفته شده است. و برحسب تناسب 79 نفرمردو223 نفرزن انتخاب شده اند.
حجم نمونه
زنان
مردان
302نفر
223نفر
79نفر
جدول 3-4توزیع نمونه آماری پژوهش
در خصوص جمع آوری اطلاعات، محقق تعداد بیشتری از پرسشنامه ها را بین نمونه آماری توزیع نمود تا تعداد حجم نمونه لازم کمتر از حد معمول که در بالا بدست آمده نباشد.
3-5ابزار و روش جمع آوری اطلاعات
در این تحقیق وبه منظور جمع آوری اطلاعات از مجموعه مکانیزمهای زیر استفاده به عمل آمده است.
-مراجعه به کتب، نشریات، اسناد ومدارک وتحقیقات انجام شده
– بهره گیری از ابزار مصاحبه با مسئولین ومدیران کلیدی سازمان
– بهره گیری از روش تنظیم وتوزیع پرسشنامه
ابزار گرد آوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه استاندارد می باشد و مقیاس اندازه گیری از نوع مقیاس لیکرت می باشد.
بخش اول اطلاعات دموگرافیک :
شامل سؤالات جمعیت شناختی است که مشخصات فردی پاسخ دهندگان را مورد پرسش قرار می دهد.
بخش دوم اطلاعات مربوط به متغیرهای غنی سازی شغلی و انگیزش شغلی می باشد.که هرکدام ازپرسشنامه ها گویه های مختلفی راعنوان می کنند.
3-6چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش
الف- روایی
به منظور تعیین روایی از روش روایی محتوا استفاده گردید . بدین منظور به چند تن از اساتید ( اساتید راهنما و مشاور ) داده شد و بادر نظر گرفتن نظرات اصلاحی آنان و با استفاده از کتب و منابع معتبر پرسشنامه های مورد نظر بدست آمدکه استانداردمی باشندوموردتاییداساتیدمحترم قرارگرفته است
پرسشنامه نخست که مربوط به غنی سازی شغلی می باشدشامل 18سوال است که به صورت زوجی مطرح گردیده است وشامل 5گزینه می باشد ودوقسمت شغل وتکنولوژی راموردارزیابی قرارمی دهد.
پرسشنامه دوم که انگیزش شغلی راموردارزیابی قرارمی دهدپرسشنامه استانداردشده هرزبرگ می باشدکه از40سوال بامؤلفه های مختلف تشکیل شده است.
ب- پایایی
به منظور تعیین پایایی ابزار اندازه گیری پرسشنامه غنی سازی شغلی و انگیزش شغلی از روش ضریب آلفا ( موسوم به آلفای کرونباخ ) استفاده شد ، بدین منظور تعداد 30 پرسشنامه ازهرنوع بطور تصادفی بین نمونه ها توزیع شد که اعتبار بدست آمده پرسشنامه غنی سازی شغلی برابر 81/0 وپرسشنامه انگیزش شغلی 89/0 است . در نتیجه ضریب آلفا در حد قابل قبول می باشد .
3-7روش تجزیه و تحلیل داده ها :
در این پژوهش جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش های توصیفی واستنباطی استفاده شده است . از آمار توصیفی جهت تجزیه وتحلیل متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت ، سابقه خدمت، سن)معلمان استفاده شده است و ازآماراستنباطی درسوال اول ازآزمون تی تک نمونه ای و درسوال دوم نیز از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. در سوال سوم از آزمون ضریب همبستگی استفاده شده است .
در تجزیه و تحلیل سوالهای چهارم وپنجم که هرکدام در سه قسمت مورد تحلیل قرار گرفته اند از آزمونهای یومن ویتنی و تحلیل واریانس یکراهه و همچنین آزمون تعقیبی توکی بهره گرفته شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری
4-1مقدمه
در این فصل پس از ملاحظه پاسخها و ثبت داده‌ها در محیط نرم افزارspss و استخراج نتایج آنها، با استفاده از آزمونهای آماری و به منظور بررسی فرضیه ‌های پژوهش ، داده‏های تحقیق مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. ابتدا اطلاعات توصیفی در جداول توصیفی ارائه می‌شود و در بخش بعدی داده‌های بدست آمده با استفاده از آزمون مناسب آماری مورد تجزیه و

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *