تحلیل قرار می‌گیرند.
4-2 توصیف داده ها
4-2-1 ویژگی های جمعیت شناختی
در این بخش ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری ذکر می شودو با استفاده از برخی شاخص های آمار توصیفی ، از قبیل فراوانی و درصد فراوانی ، به توصیف و طبقه بندی این ویژگی ها پرداخته می شود.
4-2-1-1 جنس
جدول 4-1 : توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری مورد نظر به تفکیک جنسیت
جنس
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
79
26.16
زن
223
73.84
کل
302
100.0
همان گونه که اطلاعات جدول شماره 4-1 نشان می دهد ، از کل نمونه آماری (302 نفر)، 1/26درصد مرد و 8/73 درصد زن هستند.
نمودار 4-1 : توزیع فراوانی نمونه آماری مورد نظر به تفکیک جنسیت
4-2-1-2 سن
جدول 4- 2 توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد نظر به تفکیک سن
طبقات سنی
فراوانی
درصد فراوانی
بین 20تا30سال
70
23.2
بین30تا40سال
102
33.8
بین40تا50سال
80
26.5
بالای 50سال
4
1.3
بدون جواب
46
15.2
کل
302
100.0
همان گونه که از جدول شماره 4-2 استنباط می شود ، 2/23درصد افراد بین 20تا 30سال سن داشته اند،8/33 درصد بین 30تا40سال و سن 5/26 درصد نیز بین 40تا 50سال بوده است. و3/1 درصد نیز بالای50سال بوده است.2/15 درصد نیز سن خود را اعلام نکرده اند. ضمنا میانگین سنی افراد نیز حدود36سال بوده است.
نمودار 4- 2 توزیع فراوانی نمونه آماری مورد نظر به تفکیک سن
4-2-1-3 سابقه خدمت
جدول 4- 3 توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد نظر به تفکیک سابقه خدمت
سابقه خدمت
فراوانی
درصد فراوانی
بین1تا10سال
101
33.4
بین10تا20سال
91
30.1
بین20تا30سال
67
22.2
بدون جواب
43
14.2
کل
302
100.0
همان گونه که از جدول شماره 4-3 استنباط می شود ، 4/33درصد افراد بین1تا10سال سابقه خدمت داشته اند،1/30درصد بین 10تا20سال و 2/22 درصد افراد بین 20تا30سال سابقه خدمت دارند. 2/14درصد نیز سابقه خدمت خود را اعلام نکرده اند. ضمنا میانگین سابقه خدمت افراد نیز حدود14سال بوده است.
نمودار 4- 3 توزیع فراوانی نمونه آماری مورد نظر به تفکیک سابقه خدمت
4-2-2-بررسی متغیرهای تحقیق درراستای سوال های پژوهش
4-2-2-1 شاخصهای آمار توصیفی انگیزش شغلی
براساس نظرات افراد نمونه آماری،میانگین و انحراف معیار انگیزش شغلی افرادارائه می شود.
جدول4-4: میانگین و انحراف معیار مولفه های انگیزش شغلی
مولفه های انگیزش شغلی
SD
حقوق و دستمزد
9.98
3.79
مقررات
10.58
2.96
ارتباط
18.16
4.83
امنیت شغلی
14.22
3.94
شرایط محیط
10.28
3.47
نحوه سرپرستی و نظارت
18.17
4.83
شناخت و قدردانی
17.00
5.83
پیشرفت و توسعه
13.86
4.60
ماهیت کار
11.45
2.74
مسولیت شغلی
10.82
3.00
موقعیت شغلی
7.18
2.18
نمره کلی انگیزش شغلی
141.61
36.9
اطلاعات جدول 4-4نشان می دهد از بین مولفه های انگیزش شغلی ،میانگین مولفه ارتباط و نحوه سرپرستی بیشتر و بالاتر از سایر مولفه هاست و مولفه موقعیت شغلی و حقوق و دستمزد ر پایین ترین حد قراردارد.ضمنا میانگین کلی انگیزش شغلی در بین معلمان 61/141 با انحراف معیار 9/36 به دست آمده است.
براساس میانگین و انحراف معیار نمره کلی انگیزش شغلی در بین معلمان ، سطوح ” انگیزش شغلی ” آنها محاسبه و استخراج گردید. به نحوی که سطح ” انگیزش شغلی “به صورت:
(بسیارزیاد200-161)زیاد(160-121)متوسط(120-81)کم،پایین(80-41)خیلی کم(زیر40)می باشد.
جدول4- 5 :توزیع فراوانی و درصد معلمان به تفکیک سطوح انگیزش شغلی
سطح انگیزه شغلی
تعداد
درصد
خیلی کم
کم
15
5.0
متوسط
85
28.1
بالا
73
24.2
خیلی بالا
129
42.7
کل
302
100.0
نمودار4-4: توزیع درصدی معلمان به تفکیک سطوح انگیزش شغلی
براساس اطلاعات جدول و نمودار بالا، سطح ” انگیزش شغلی “بیشتر معلمان (7/42 درصد) خیلی بالا بوده است.
1/28 درصد دارای انگیزه شغلی متوسط و 2/24 درصد نیز انگیزه شغلی بالایی داشته اند.فقط 5درصد انگیزه شغلی پایینی داشته اند.
4-2-2-2 شاخصهای آمار توصیفی غنی سازی شغل
براساس نظرات افرادنمونه آماری،میانگین وانحراف معیار غنی سازی شغلی شامل(خود شغل و تکنولوژی) در جدول زیر ارائه می شود.
جدول4-6: میانگین و انحراف معیار مولفه های غنی سازی شغل
مولفه های غنی سازی شغل
SD
خود شغل
27.53
4.28
تکنولوژی
41.57
6.49
نمره کلی غنی سازی شغلی
69.10
9.77
اطلاعات جدول 4-6نشان می دهد از بین مولفه های غنی سازی شغل ،میانگین مولفه خود شغل برابر با 5/27 و مولفه تکنولوژی برابر با 5/41 به دست آمده است. ضمنا میانگین کلی غنی سازی شغلی در بین معلمان 1/69 با انحراف معیار 7/9 به دست آمده است.
4-3 تحلیل استنباطی نتایج بدست آمده درچارچوب سوالهای تحقیق
در این بخش بر اساس داده های بدست آمده، سوال‏های پژوهش تجزیه وتحلیل می شوند به نحوی که بااستفاده از آزمون مناسب آماری و متناسب با اهداف پژوهش ، سوالات مورد تحلیل آماری قرار می گیرند.
سوال اول
ادراک معلمان ابتدائی شهرستان شهریارازغنی سازی شغلی چگونه است ؟
برای پاسخ به این سوال کلیه گویه های مربوط به غنی سازی شغلی جمع شد و سپس با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای وضعیت غنی سازی شغلی معلمان مورد آزمون و تحلیل قرار گرفت.
جدول 4-7: میانگین و انحراف معیار غنی سازی شغلی
شاخص
تعداد
میانگین
انحراف معیار
غنی سازی شغلی
302
3.83
0.54
میانگین بدست آمده (8/3) نشان می دهد که غنی سازی شغلی در سطح 05/0 از میانگین فرضی نمرات(3)بیشتراست.
H0:µ≤3
H1:µ3
– آیا تفاوت میانگین بدست آمده با میانگین فرضی 3 از نظر آماری معنی دار است؟
جهت پاسخ گویی به این سوال از آزمون t استودنت تک گروهی استفاده شده است.
جدول4–8: نتایج آزمون t – test شاخص غنی سازی شغلی
شاخص
مقدار t
df
سطح معناداری
غنی سازی شغلی
26.849
301
0.001
بنابریافته های به دست آمده از آزمون t ،با عنایت به اینکه t محاسبه شده(8/26)درمقایسه با مقدار t جدول (96/1)بزرگتراست.لذا با95 درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت میانگین نظرات افراد نمونه آماری در غنی سازی شغلی با میانگین فرضی جامعه تفاوت معناداری وجوددارد ومی توان در پاسخ به این سوال پژوهش عنوان نمود ادراک معلمان ابتدائی شهرستان شهریارازغنی سازی شغلی بالاتر از حد انتظار می باشد. به عبارت دیگر نمره میانگین ادراک معلمان ابتدائی شهرستان شهریارازغنی سازی شغلی از 3 (حد متوسط )بیشتربوده است.
سوال دوم
میزان انگیزه شغلی معلمان ابتدائی شهرستان شهریارچقدراست ؟
برای پاسخ به این سوال کلیه گویه های مربوط به غنی سازی شغلی جمع شد و سپس با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای وضعیت غنی سازی شغلی معلمان مورد آزمون و تحلیل قرار گرفت.
جدول 4-9: میانگین و انحراف معیار انگیزه شغلی
شاخص
تعداد
میانگین
انحراف معیار
انگیزه شغلی
302
3.54
0.92
میانگین بدست آمده (5/3) نشان می دهد که انگیزه شغلی در سطح 05/0 از میانگین فرضی نمرات(3)بیشتراست.
H0:µ≤3
H1:µ3
– آیا تفاوت میانگین بدست آمده با میانگین فرضی 3 از نظر آماری معنی دار است؟
جهت پاسخ گویی به این سوال از آزمون t استودنت تک گروهی استفاده شده است.
جدول4–10 : نتایج آزمون t – test شاخص انگیزه شغلی
شاخص
مقدار t
df
سطح معناداری
انگیزه شغلی
10.156
301
0.001
بنابریافته های به دست آمده از آزمون t ،با عنایت به اینکه t محاسبه شده(1/10)درمقایسه با مقدار t جدول (96/1)بزرگتراست.لذا با95 درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت میانگین انگیزه شغلی افراد با میانگین فرضی جامعه تفاوت معناداری وجوددارد ومی توان در پاسخ به این سوال پژوهش عنوان نمود انگیزه شغلی افراد بالاتر از حد انتظار می باشد. به عبارت دیگر نمره میانگین انگیزه شغلی معلمان از 3 (حد متوسط )بیشتربوده است.
سوال سوم
آیارابطه ای بین ادراک ازغنی سازی وانگیزه شغلی معلمان ابتدائی شهرستان شهریاروجوددارد؟
برای بررسی این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی استفاده شد که نتیجه حاصله در جدول زیر آمده است.
با توجه به یافته های پژوهش که در جدول زیر نشان داده می شود، ضریب همبستگی پیرسون بیانگروجود رابطه مثبت بین دو متغیر نحوه ادراک معلمان ابتدایی شهرستان شهریار و غنی سازی شغلی است یعنی نحوه ادراک معلمان ابتدایی شهرستان شهریار بر غنی سازی شغلی انها اثر معناداری دارد.
جدول 4-11 ضریب همبستگی بین نحوه ادراک معلمان ابتدایی شهرستان شهریار
و غنی سازی شغلی
متغیرها
شاخص
ادراک معلمان
نمره کلی
غنی سازی شغلی
Pearson Correlation
35.3
Sig. (2-tailed)
0.001
N
302
بر اساس داده های حاصل از تحقیق که در جدول 4-11 نشان داده شده است ، ضریب همبستگی بین نحوه ادراک معلمان ابتدایی شهرستان شهریار و غنی سازی شغلی 3/35 می باشد که نمایانگر وجود همبستگی مثبت و متوسط بین دو متغیر مذکور است. با توجه به درجه آزادی302 در سطح احتمال خطاپذیری 1=a وسطح همبستگی بدست آمده که از جدول بحرانی بزرگتر است (05/0p ) می توان گفت فرضیه مبتنی بر وجود همبستگی بین متغیرها تایید میشود و لذابین نحوه ادراک معلمان ابتدایی شهرستان شهریار با غنی سازی شغلی آنان به میزان 3/35 رابطه مثبت وجود دارد.
سوال چهارم
آیاازنظرمتغیرهای جمعیت شناختی ادراک معلمان ازغنی سازی شغلی متفاوت است ؟
این سوال در سه بخش پاسخ داده می شود.
1-ادراک معلمان زن و مرد از غنی سازی شغلی
به علت نابرابربودن تعداد زنان و مردان از آزمون یو من ویتنی بهره گرفته شد.
جدول 4-12مقایسه رتبه میانگین ادراک معلمان زن و مرد از غنی سازی شغلی
متغیر
جنس
تعداد
مرتبه میانگین
مجموع رتبه های میانگین
نمره کلی غنی سازی شغلی
مرد
79
79.58
2546.50
زن
223
140.34
32698.50
کل
302
نتایج نشان می دهد رتبه زنان بیشتر و بالاتر از مردان است.
جدول4-13 : نتایج آزمون یو من ویتنی
شاخص های آماری یو من ویتنی
نمره کلی غنی سازی شغلی
Mann-Whitney U
2018.500
Wilcoxon W
2546.500
Z
4.208-
p
0.001
آزمون یو من ویتنی نشان می دهد که تفاوت بین گروههای زن و مرد در غنی سازی شغلی معنادار است. (05/0p )
2-ادراک معلمان با سوابق خدمتی متفاوت از غنی سازی شغلی
جدول4-14 شاخصهای آماری نمره غنی سازی شغلی افرادبه تفکیک سابقه خدمت
سابقه خدمت
تعداد
میانگین
انحراف معیار
خطای معیار
تفاوت میانگین در سطح 95%
کمترین
بیشترین
مقدار پایین
مقداربالا
بین1تا10سال
101
3.94
0.53
0.05
3.83
4.04
1.22
4.78
بین10تا20سال
134
3.77
0.53
0.05
3.68
3.86
2.50
4.83
بین20تا30سال
67
3.82
0.58
0.07
3.68
3.96
2.17
4.67
کل
302
3.84
0.54
0.03
3.78
3.90
1.22
4.83
نتایج نشان می دهد نمره غنی سازی شغلی افراد با سابقه خدمت بین 1تا 10سال بالاتر از سایر گروههاست. با بهره گیری از آزمون تحلیل واریانس یکراهه “anova” این تفاوت مورد تحلیل قرار می گیرد.
جدول4-15 آزمون تحلیل واریانس یکراهه نمره غنی سازی شغلی افرادبه تفکیک سابقه خدمت
منبع تغییر
مجموع مجذور
df
میانگین مجذور
F
p
بین گروهی
1.578
2
0.789
2.707
0.068
درون گروهی
87.153
299
0.291
کل
88.732
301
نتایج نشان داده است که تفاوت بین گروهها معنادار می باشد.(70/2=f ،2و299=df) و تفاوت میانگین نمره غنی سازی شغلی در بین گروهها در سطح ( p0/05 ) معنا دار نمی باشد.
3-ادراک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *