اک معلمان با گروههای سنی متفاوت از غنی سازی شغلی
جدول4-16 شاخصهای آماری نمره غنی سازی شغلی افرادبه تفکیک سن
سن
تعداد
میانگین
انحراف معیار
خطای معیار
تفاوت میانگین در سطح 95%
کمترین
بیشترین
مقدار پایین
مقداربالا
بین 20تا30سال
70
3.99
0.39
0.05
3.90
4.08
3.00
4.78
بین30تا40سال
148
3.77
0.61
0.05
3.67
3.87
1.22
4.83
بین40تا50سال
80
3.85
0.49
0.06
3.74
3.96
2.17
4.67
بالای 50سال
4
3.42
0.83
0.41
2.10
4.73
2.83
4.61
کل
302
3.99
0.39
0.05
3.90
4.08
3.00
4.78
نتایج نشان می دهد نمره غنی سازی شغلی افراد با سن بین 20تا 30سال بالاتر از سایر گروههاست. با بهره گیری از آزمون تحلیل واریانس یکراهه “anova” این تفاوت مورد تحلیل قرار می گیرد.
جدول4-17 آزمون تحلیل واریانس یکراهه نمره غنی سازی شغلی افرادبه تفکیک سن
منبع تغییر
مجموع مجذور
df
میانگین مجذور
F
p
بین گروهی
3.013
3
1.004
3.491
0.016
درون گروهی
85.719
298
0.288
کل
88.732
301
نتایج نشان داده است که تفاوت بین گروهها معنادار می باشد.(4/3=f ،3و298=df) و تفاوت میانگین نمره غنی سازی شغلی در بین گروهها در سطح ( p<0/05 ) معنا دار می باشد. جدول 4-18آزمون تعقیبی توکی برای تفاوت میانگین نمره غنی سازی شغلی براساس سن (Iسن (J) سن تفاوت میانگین (I-J) خطای معیار p تفاوت میانگین در سطح 95% مقدار پایین مقدار بالا بین 20تا30سال بین30تا40سال 0.2190 0.07780 0.027 0.0180 0.4200 بین40تا50سال 0.1355 0.08778 0.413 0.0913- 0.3623 بالای 50سال 0.5730 0.27572 0.163 0.1393- 1.2854 بین30تا40سال بین 20تا30سال 0.2190- 0.07780 0.027 0.4200- 0.0180- بین40تا50سال 0.0835- 0.07443 0.676 0.2758- 0.1088 بالای 50سال 0.3540 0.27176 0.562 0.3481- 1.0561 بین40تا50سال بین 20تا30سال 0.1355- 0.08778 0.413 0.3623- 0.0913 بین30تا40سال 0.0835 0.07443 0.676 0.1088- 0.2758 بالای 50سال 0.4375 0.27479 0.385 0.2724- 1.1474 بالای 50سال بین 20تا30سال 0.5730- 0.27572 0.163 1.2854- 0.1393 بین30تا40سال 0.3540 0.27176 0.562 1.0561- 0.3481 بین40تا50سال 0.4375- 0.27479 0.385 1.1474- 0.2724 نتایج آزمون تعقیبی بین گروهها نشان می دهد که هرچند نمره غنی سازی شغلی افراد با سن بین 20تا 30سال بالاتر از سایر گروههاست ولی در عین حال از بین گروههای سنی فوق،بین نمره غنی سازی شغلی افراد با سن بین 20تا 30سال با افراد 30تا40سال تفاوت معنی داری دارد و این تفاوت در بین سایر گروهها در سطح ( p>0/05 ) معنادار نیست.
سوال پنجم
آیاازنظرمتغیرهای جمعیت شناختی انگیزه شغلی معلمان متفاوت است ؟
این سوال در سه بخش پاسخ داده می شود.
1- انگیزه شغلی معلمان زن و مرد
به علت نابرابربودن تعداد زنان و مردان از آزمون یو من ویتنی بهره گرفته شد.
جدول 4-19مقایسه رتبه میانگین انگیزه شغلی معلمان زن و مرد
متغیر
جنس
تعداد
مرتبه میانگین
مجموع رتبه های میانگین
نمره کلی انگیزه شغلی
مرد
79
72.91
2333.00
زن
223
141.25
32912.00
کل
302
نتایج نشان می دهد رتبه زنان بیشتر و بالاتر از مردان است.
جدول4-20- آزمون یو من ویتنی
شاخص های آماری یو من ویتنی
نمره کلی انگیزه شغلی
Mann-Whitney U
1805.000
Wilcoxon W
2333.000
Z
4.731-
p
0.001
آزمون یو من ویتنی نشان می دهد که تفاوت بین گروههای زن و مرد در انگیزه شغلی معنادار است. (05/0p< ) 2- انگیزه شغلی معلمان با سوابق خدمتی متفاوت جدول 4-21 شاخصهای آماری نمره انگیزش افرادبه تفکیک سابقه خدمت سابقه خدمت تعداد میانگین انحراف معیار خطای معیار تفاوت میانگین در سطح 95% کمترین بیشترین مقدار پایین مقداربالا بین1تا10سال 101 3.82 0.87 0.09 3.64 3.99 1.68 5.00 بین10تا20سال 134 3.37 0.91 0.08 3.21 3.52 1.53 5.00 بین20تا30سال 67 3.47 0.95 0.12 3.24 3.70 1.40 5.00 کل 302 3.54 0.92 0.05 3.44 3.65 1.40 5.00 نتایج نشان می دهد نمره انگیزش شغلی افراد با سابقه خدمت بین 1تا 10سال بالاتر از سایر گروههاست. با بهره گیری از آزمون تحلیل واریانس یکراهه "anova" این تفاوت مورد تحلیل قرار می گیرد. جدول4-22آزمون تحلیل واریانس یکراهه نمره انگیزش افرادبه تفکیک سابقه خدمت منبع تغییر مجموع مجذور df میانگین مجذور F p بین گروهی 12.029 2 6.014 7.332 0.001 درون گروهی 245.265 299 0.820 کل 257.294 301 نتایج نشان داده است که تفاوت بین گروهها معنادار می باشد.(332/7=f ،2و299=df) و تفاوت میانگین نمره انگیزش در بین گروهها در سطح ( p<0/05 ) معنا دار می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *