پریدخت وحیدی، مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی وزارت برنامه و بودجه، چاپ اول،تهران، 1364) در قسمت های مختلف این کتاب کلیاتی در خصوص مهاجرت ذکر شده است. از جمله انواع مهاجرت(صص29-13)،خصوصیات مهاجران(صص41-35)،عوامل مهاجرت(صص52-41)، نتایج و پیامدهای مهاجرت(صص 119-59) از مواردی است که این کتاب اشاره و بررسی نموده است.
(ب) “مهاجرت و هجرت: فرصت ها و چالش ها”، (نوشته محمد منصورنژاد،چاپ اول، انتشارات جوان پویا، تهران،1387)
(ج) “بررسی علل مهاجرت متخصصان ایرانی به آمریکا” (نوشته افسانه قنبر،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،تهران،1384) در این کتاب تنها به ذکر کلیاتی در خصوص مهاجرت اکتفا شده است. از جمله مباحث دیگری که این کتاب بدانها پرداخته است، تاریخچه و مفهوم مهاجرت(صص38-14)، عوامل مهاجرت(صص61-39)، پیامدهای مهاجرت متخصصان(109-100) و در نهایت شرائط و امکانات بازگشت متخصصان ایرانی می باشد.
(د) “ایرانیان در مهاجرت” (نوشته یدا.. ذبیحیان و خسرو معتضد، چاپ اول،نشر البرز،تهران،پاییز81). این کتاب تنها در مقدمه به یکسری کلیات در خصوص مهاجرت پرداخته است.
در ضمن نمونه دیگر کتاب “دیباچه ای بر قانون امنیت ملی: مقدمه ای بر طرح ریزی دکترین امنیت ملی” (نوشته علی عبدا..خانی، چاپ دوم، انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، تهران، شهریور84) می باشد که در فصل هفتم(صص126- 125) به بحث مهاجرت و پناهندگی در آمریکا پرداخته است،آنهم از زاویه تأثیر مهاجرت بر امنیت ملی و ارتکاب جرائم می باشد.
همچنین برخی کتابهای ترجمه شده نیز موجود می باشند که به جنبه های خاصی از مهاجرت پرداخته اند، ولی موضوع را از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار نداده اند. نمونه هایی از این کتابها عبارتند از:
– “مهاجرت و شهروندی” (نوشته استفان کاستلز و آلستردیویدسون،ترجمه فرامرز تقی لو، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی،چاپ اول،تهران،1382)
– “کار در غربت: پیمایشی در مهاجرت بین المللی نیروی کار” (نوشته پیتر استالکر ،ترجمه فرهنگ ارشاد،مؤسسه کار و تأمین اجتماعی،تهران،1380) این کتاب دارای دو بخش است. در این کتاب تصویری از مهاجرت بین المللی ارائه می گردد که از جمله به بحث تاریخی راجع به مهاجرت اجباری بردگان و مهاجرت کارگران قراردادی پرداخته می شود. بهر حال بحث اصلی کتاب بررسی علل مهاجرت، منافع و هزینه های مهاجرت، اشتغال، فرار مغزها و پناهندگی می باشد. (در ضمن در صفحات 269-241 به عمده ترین کشورهای اقامتگاهی و در صفحات 211-197 به دفاع از مرزها اشاره کرده است.)
– “مهاجرت بین المللی: رویارویی با چالش ها” (نوشته فیلیپ مارتین و جوناس ویگرن، ترجمه ابوالقاسم ناظمی و محمد عاملی خراسکانی، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی،چاپ اول،تهران،خرداد 1386) در این کتاب بحث در خصوص چرایی مهاجرت و چگونگی جلوگیری از تروریسم و چالش های ناشی از سیاست های مهاجرپذیری مطرح می گردد. (صص14-6) همچنین این کتاب مسئله مهاجرت در قاره های مختلف را به صورت مجزا مورد بحث و بررسی قرار داده است و کلیاتی نیز در خصوص مهاجرت بویژه انگیزه های مهاجرت را در بردارد.
در خصوص مقالات فارسی نیز باید اشاره نمود که بیشتر این مقالات به جنبه های گوناگون مهاجرت و مهاجران پرداخته اند ولی موضوع را از زاویه حقوق مهاجران و حمایت بین المللی از آنها مورد بحث و بررسی قرار نداده اند. البته برخی از مقالات نیز موجودند که در قالب حقوقی خاص به حقوق مهاجران پرداخته اند. بهر حال در ذیل به نمونه هایی از این مقالات اشاره خواهد شد.
(الف) ،”سیری در نظریه های مهاجرت”( نوشته حسین حاج حسینی، فصلنامه راهبرد، شماره41، پاییز85، صص 46- 35) در این مقاله با ارائه تئوری های مربوط به مهاجرت مدل های جاذبه و دافعه را بیان می کند. در حقیقت این مقاله تحت این عنوان الگوهای اقتصادی مهاجرت را بررسی می کند.
(ب) ،”بحران سیاسی و مهاجرت بین المللی در خاورمیانه”(نوشته اس. اس. راسل، ترجمه رضا ابوالقاسم پور، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره136-135، سال سیزدهم، آذر و دی77،صص 119-114) در این مقاله تأکید بر مهاجرت ها به خلیج فارس طی جنگ ایران و کویت می باشد. در عنوانی مستقل مهاجرت بین المللی و بحران خلیج فارس مد نظر قرار گرفته است.
(ج) ،”جهانی شدن و مهاجرت نخبگان: بررسی تجربه ایران” (مسعود محمدی الموتی،فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،سال چهارم،شماره15،زمستان83، صص 232-209) این مقاله توضیحاتی را در خصوص نقش جهانی شدن در مهاجرت نیروی انسانی متخصص ارائه می نماید و موضوع را در چارچوب ایران مورد بررسی قرار می دهد. در این مقاله با ارائه یکسری جدول مباحث تئوری و مبانی نظری در خصوص موضوع ارائه می گردد.
(د) “حق رفاه و تأمین اجتماعی و مهاجرت بین المللی نیروی کار” (نوشته یونس چربگو)،فصلنامه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، سال دوم، شماره9، زمستان86، صص 97-83). این مقاله به گروهی خاص از مهاجران یعنی کارگران مهاجر می پردازد و حق رفاه و تأمین اجتماعی آنها را در چارچوب اسناد بین المللی مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
بدین ترتیب در بررسی منابع فارسی در زمینه مهاجرت و مهاجران می توان به این نتیجه رسید که این منابع یا حقوق مهاجران و مهاجرت را از دیدگاه حقوق بین الملل مورد بررسی قرار نمی دهند و یا در این زمینه به صورتی گذرا موضوع را مطرح می نمایند.

اهداف


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هدف از تهیه این پایان نامه پاسخ به سؤالات اساسی ذیل در خصوص حمایت از مهاجران در سطح بین المللی می باشد. سؤالات عمده ای که در این راستا مطرح می گردد عبارتند از:

سؤال اصلی :

مهاجران از چه جایگاهی در حقوق بین الملل برخوردار می باشند و چه نظام بین المللی برای حمایت از حقوق آنها وجود دارد؟

سوالات فرعی:
1. تعریف مهاجران از دیدگاه حقوق بین الملل چه می باشد؟
2. حقوق بین الملل، از جمله حقوق بین الملل بشر، چه حقوقی را برای مهاجران در نظر گرفته است؟
3. چه سازمانهای بین المللی در جهت حمایت از حقوق مهاجران وجود دارند و چه اقداماتی را در این زمینه اتخاذ نموده اند؟
4. آیا نظام بین المللی موجود در حمایت از مهاجران و حقوق آنها موثر و کارآمد بوده است؟

پاسخ اولیه به پرسش اصلی
از آنجا که مهاجرت یک مقوله مشترک میان کشورهاست ضرورت حمایت از حقوق مهاجران نیز به عنوان یک مسأله مشترک میان کشورها مورد توجه می باشد. در حقیقت مهاجران و مهاجرت یک عنوان بین المللی است که در روابط کشورهای مختلف مطرح می گردد. از این جهت که مهاجرت نه تنها در سطح داخلی و بر کشورهای مهاجرپذیر و مهاجرفرست مؤثر واقع می شود، بلکه انعکاس بین المللی نیز دارد. حمایت های اولیه از حقوق مهاجران را می توان در اسناد حقوق بشری یافت. از جمله می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین و سایر معاهدات و کنوانسیون های حقوق بشری اشاره کرد. البته اسنادی نیز وجود دارند که بطور خاص به حقوق مهاجران و پناهندگان پرداخته اند. به علاوه سازمان ها و نهادهای بین المللی جهت حمایت از مهاجران اقدام می نمایند. از جمله سازمان ملل متحد که ارکان این سازمان با اختیارات خود در زمینه حمایت از مهاجران نیز اقدام و فعالیت می نمایند. در واقع هدف از تشکیل سازمان های بین المللی همکاری در سطح بین المللی است و از موضوعاتی که همکاری کشورها را می طلبد مهاجرت و حقوق مهاجران می باشد. تاکنون در سطح بین المللی از مهاجران حمایت شده است، اما در مقایسه با سایر موارد از جمله حقوق زنان و کودکان که آن نیز در قالب حقوق بشر مطرح می شود، کمتر بحث شده و به نظر باید روز به روز این حمایت ها گسترده تر و کارآمدتر شود.

پاسخ های اولیه به پرسش های فرعی:
1- مهاجران در واقع گروهی ازافراد بشر می باشند که به دلایل گوناگون، از جمله برای کار و اشتغال، از کشور متبوع خود به کشورهای دیگر مهاجرت می نمایند. مهاجران گاهی به صورت انفرادی و گاهی به صورت دسته جمعی به کشورهای دیگر مهاجرت می نمایند و در آن کشورها یا به صورت موقتی و یا به صورت دائمی اقامت می نمایند. تعریف مهاجران از دیدگاه حقوق بین الملل نمی تواند این عناصر را در بر نداشته باشد.
2- مهاجران نیز به عنوان گروهی از ابناء بشر از حقوقی برخوردار می باشند. از جمله همانگونه که اشاره شد در اسناد حقوق بشری نیز می توان صریحاً و یا تلویحاً حمایت از آنان را مشاهده نمود. در حقوق بین الملل بشر از اقلیت ها حمایت خاصی شده است و در خصوص مهاجران که آیا اقیت به حساب می آیند باید اشاره کرد که به نظر می رسد در این قالب نیز بتوان از آنها حمایت کرد. چرا که مهاجران در هر کشور اقلیتی را تشکیل می دهند که می توان تحت عنوان اقلیت های قومی، نژادی به آن اشاره کرد. گاه نیز با مهاجرت مسلمانان یا فرقه ای خاص از مذاهب این مهاجران اقلیتی مذهبی را در کشوری دیگر تشکیل می دهند. بنابراین از جهات مختلف مهاجران موضوع حقوق بین الملل بشر قرار می گیرند و می توان بیان نمود که مهاجران نیز به عنوان یک قشر آسیب پذیر بایستی مورد حمایت حقوق بشر واقع شوند. در هر حال در چارچوب حقوقی که مهاجران می توانند از آنها برخوردار باشند، می توان به عنوان نمونه به حقوق اساسی بشر مانند حق برخورداری از شرایط زندگی مناسب، حق اشتغال، حق آموزش، حق برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی، و حق تشکیل خانواده اشاره نمود.
3- تنها سازمان تخصصی در زمینه حمایت از مهاجران سازمان بین المللی مهاجرت است. هر چند سایر سازمان های بین المللی هر یک به نوعی در حمایت از مهاجران سهیم اند، با این حال هر یک در حوزه تخصصی خود عمل نموده است. در کنار سازمان ملل متحد (که در پاسخ به سوال اصلی بدان اشاره شد) از جمله می توان به سازمان بین المللی کار اشاره کرد که در جهت حمایت از کارگران مهاجر و خانواده های آنها فعالیت می کند. سازمان جهانی بهداشت نمونه دیگری است که به لحاظ ارتباطی که مهاجرت بر سلامت و بهداشت مهاجران دارد به بحث مهاجرت و بویژه سلامت روانی مهاجران پرداخته است. گذشته از فعالیت های مستقل هر یک از سازمان های بین المللی همکاری نهادها و سازمان های بین المللی نیز در این زمینه مورد توجه است. از جمله می توان به همکاری سایر سازمان های بین المللی با سازمان بین المللی مهاجرت اشاره نمود که در راستای بهره مندی از تجارب این سازمان صورت می گیرد. همچنین برخی سازمانهای منطقه ای نیز در زمینه حمایت از مهاجران اقدام می کنند، از جمله اتحادیه اروپا که روند خاص مهاجرتی خود را در چارچوب همکاری کشورهای اروپایی ارائه می دهد.
4- در سطح بین الملل از مهاجران به شیوه های مختلف حمایت شده است، اما بیشتر در قالب سازمان ها و یا به شیوه ای محدود بوده است. از این جهت که تنها سازمان تخصصی در زمینه مهاجرت، سازمان بین المللی مهاجرت می باشد، فعالیتهای این سازمان در زمینه مهاجرت قابل توجه بوده است. با این وجود به برخی از جنبه های حقوق مهاجران کمتر توجه شده است. از این جهت ضرورت دارد که همکاری های گسترده تری میان دولتها و سازمانهای مربوطه صورت گیرد تا حقوق مهاجران به صورتی که شایسته و بایسته است در سطح جهان مورد تو
جه و رعایت قرار گیرند.

مراحل و روش تحقیق

روش اصلی پژوهش در این پایان نامه بر مبنای روش کتابخانه ای و فیش برداری می باشد. در این راستا تلاش می شود از تمام منابع موجود اعم از فارسی و لاتین استفاده شود. هر چند کتابها و مقالات فارسی در خصوص مسائل حقوقی مهاجرت محدود می باشند، سعی می گردد که از اطلاعات موجود در آنها تا حدی که به موضوع این پایان نامه مربوط می باشد، استفاده لازم به عمل آید. در ضمن از جمله سایر منابع فارسی در حوزه موضوع این پایان نامه اطلاعات موجود در روزنامه ها و مطبوعات می باشد که از آنها نیز استفاده خواهد شد. بدیهی است که بخش قابل توجهی از منابع این پایان نامه را منابع لاتین تشکیل می دهند که از آنها نیز بهره لازم برده خواهد شد. علاوه بر این موارد سعی می گردد که از سایر روشهای ضروری که لازمه هر تحقیق و پژوهشی می باشد استفاده گردد. برای نمونه از جمله به سایت های اینترنتی ذیل برای دسترسی به داده ها و اطلاعات مربوط به این پایان نامه مراجعه خواهد شد:
1- سازمان بین المللی مهاجرت:
International Organization for Migration, www.iom.int.

2- کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان:
The United Nations High Commissioner for Refugees – The UN Refugee Agency, www.unhcr.org.
3- مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد:
The United Nations Information Centre in Iran, www.unic-ir.org.
لازم به ذکر است که پس از جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم در راستای موضوع این پایان نامه به تحلیل آنها پرداخته خواهد شد. آنگاه به تدوین فصول این پایان نامه بر طبق زمان بندی لازم پرداخته شده و این فصول بطور جداگانه به اساتید محترم راهنما و مشاور جهت بررسی و اظهارنظر ارائه خواهد گردید. در نهایت نیز پس از انجام اصلاحات لازم متن نهایی پایان نامه جهت دفاع ارائه خواهد شد.

محتوای پایان نامه(پژوهش)

در راستای اهداف پایان نامه حاضر، این پایان نامه در پنج فصل به شرح ذیل تدوین شده است:
فصل اول: کلیات،
فصل دوم: نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران،
فصل سوم: مهاجران، مهاجرت بین المللی و حقوق بشر،
فصل چهارم: بررسی مواضع کشورها در خصوص مهاجران و تأثیر آن بر حمایت بین المللی از مهاجران، با تاکید بر نمونه های عینی،
فصل پنجم: جایگاه مهاجران و حمایت از حقوق آنها در ایران.

مهاجرت امروزه به عنوان یک بحث بین المللی مورد توجه می باشد. هر چند بشر از بدو حیات خود به دلائل گوناگونی نقل مکان می نموده، امروزه مهاجرت از کشوری به کشور دیگر در سطحی گسترده تر، متنوع تر و پیچیده تر مطرح می باشد. تنوع در مهاجرت در دوران نوین سبب شده تا انواع گوناگونی از مهاجران شکل گرفته و توسعه یابد. از جمله عناوینی که ممکن است با مهاجران اشتباه گرفته شود مفهوم پناهندگان می باشد. هر چند پناهندگان به نوعی مهاجرت می نمایند، ولی مهاجرت آنها اجباری بوده و اختیاری نمی باشد. این مفاهیم هر یک ویژگی های خاص خود را دارند. بهر حال به نظر می رسد که وجه مشترک تمام آنها این باشد که به عنوان گروهی آسیب پذیر مورد توجه قرار می گیرند. مهاجرت از گذشته ای دور با انگیزه های مختلف انجام می شده است. اگر در گذشته مهاجرت ها گروهی و به منظور دستیابی به غذا و ایمن بودن بوده است، امروزه با متحول شدن جوامع، انگیزه ها نیز متحول گردیده است. امروزه با بحث از جهانی شدن یکی از مقولاتی که می تواند مطرح گردد و کشورها را تحت تأثیر قرار دهد مهاجرت می باشد، از این جهت که مهاجرت بحثی جهانی است و با جوانب مختلف جهان امروز سروکار دارد.
بنابراین مهاجرت نه تنها بر کشورهای مهاجرپذیر و مهاجرفرست تأثیرگذار است، بلکه عاملی است که در چارچوب بحث جهانی شدن بیشتر مطرح شده و مسأله ای مشترک میان کشورها گردیده است. کشورها (دولتها) به عنوان موضوعات اصلی حقوق بین الملل تابع قواعد و مقررات بین المللی می باشند. با این وجود دولتها نسبت به مسائلی که در چارچوب صلاحیت های داخلی آنها بوده و یا بر حاکمیت آنها تأثیرگذار می باشند، حساس اند. مهاجرت مسأله ای است که هم بعد داخلی داشته و هم بعد بین المللی. امروزه مهاجرت را نمی توان صرفاً یک مسأله داخلی کشورها در نظر گرفت که هیچگونه قواعد و مقررات بین المللی بر آن حاکم نمی باشد. (در واقع قواعد و مقررات گوناگون بین المللی، بویژه در چارچوب حقوق بش

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *