معترضین را ترجمه و در توییتر برای مخاطبان بین المللی مشتاق اخبار و رویدادهای جدید منتشر کردند(2. (Ishani,
حکومت ها که خبرنگاران را هم منع می کردند این شهروندان بودند که به پردازش اطلاعات می پرداختند و به منبع رسانه های خبری بزرگ دنیا تبدیل می شدند. (نکته لازم به ذکر این است تنها شبکه ماهواره ای منطقه که به پوشش انقلاب تونس پرداخت و از آن به نوعی حمایت و پشتیبانی کرد و تاثیر گذار بود شبکه الجزیره قطر بود.). از راه حل های دیگری که معترضان مصری در پیش گرفتند در زمانی که حکومت به قطع شبکه اینترنت پرداخت اتصال به خطوط مخابراتی کشورهای همسایه بود و همچنین استفاده از مودم های قدیمی گرچه سرعت پایین ولی برای پیام توییت کردن کافی بود. برای انسداد تلفن همراه آنها از تلفن های ماهواره ای بهره گرفتند یا شماره مرکزهای جایگزین که دولت برای عوامل خود فعال نگه داشته بود استفاده کرده البته این مورد فقط در برخی از مناطق مصر جواب داد.
به هر حال فضای مجازی نقش مهمی را در ایجاد یا دگرگونی بسیاری از اشکال کنش جمعی، از اقناعی تا تقابلی و از اقدامات فردی تا اقدامات جمعی بر عهده دارد.
کاترین وون(2011) در مقاله های که به بحث در این رابطه پرداخته است، می گوید : از نظر این دو نقش رسانه جدید، قبل، در طول و بعد از انقلاب مصر به ویژه در سه روش به هم پیوسته مهم بود: فعال کردن کنش گرایی سایبر، که یک برانگیزنده مهم برای کنش گرایی خیابانی بود؛ تشویق درگیرشدگی مدنی از طریق کمک به بسیج و سازماندهی معترضان و دیگر اشکال بیان سیاسی؛ و بالاخره فراهم کردن شکل جدیدی از روزنامه نگاری شهروندی، که عرصه ای را برای شهروندان عادی فراهم می کند تا خویشتن را بیان کرده و تفاسیر خود از واقعیت را ثبت نمایند.(زیزی پاپا چریسی،2009)
همچنین تکنولوژی به واسطه پویایی خود نشان داد که تداخل در کار توسط حکومت ها کارساز نیست و راه حل رفع این تداخل درون خود تکنولوژی می باشد. در واقع می توان نتیجه گرفت که چگونه تحولات اخیر در تونس در شبکه های مجازی توسط مردم منتشر و باز نشر شد اشتراک گذاری اطلاعات به واسطه هویت عربی و اسلامی فعالین مدنی منطقه و همچنین آشکارگی خشونت پلیس و در نتیجه آن کاهش قدرت سرکوب، بسیج مردم از طریق فضاهای مجازی با دادن فراخوان ها، تاثیر خود را به صورت دومینووار بر دیگر نقاط منطقه خاورمیانه که از لحاظ ساختار قدرت و دولت به همدیگر شبیه بودن گذاشت. و نوع جدیدی از استفاده فضای سایبر و کنش سایبر در تحولات عربی مشاهده شد. (واعظی،1390)
پی نوشت
1-روزنا، جیمز(1390).انقلاب اطلاعات امنیت و فناوری های جدید.(ترجمه علیرضا طیب) تهران:انتشارات راهبردی
2-زکریا،،فرید(1390).خاورمیانه عقب گرد نمی کند،ویژه نامه علوم انسانی(مهرنامه)، ش10 3-3-کین،جان1383،رسانه ها و دموکراسی،نازنین شاه رکنی،نشر طرح نو،تهران
4-ضیایی پرور،حمید1388،جنگ نرم سایبری در فضای شبکه های اجتماعی،رسانه،سال بیستم،شماره 2
5-واعظی، محمود(1390). بحران های سیاسی و جنبش های اجتماعی، تهران:انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
6- انصاری،محمد مهدی،ویژگی ها و الزامات عصر مدیا کراسی،وب گاه رسانه،1390
7-مارکس،کارل،1380،سانسور و آزادی مطبوعات،ترجمه حسن مرتضوی،نشر اختران،تهران
8-رشکیانی،مهدی(1389). رسانه های شخصی. مرکز پژوهش های همشهری – فناوری نو
9-غبیشاوی،رضا،2011،تهران:http://alfaresiya.net/?p=1909
10-شفیعی،حسن،ابراهیم نیا،حسین،عروجی،منیره،1391،شبکه های مجازی در عصر جهانی شدن:بررسی تحولات اخیر خاورمیانه عربی،همایش جهانی شدن،جهانی گرایی و هویت دینی
11- Ishani, M. (2011) “The hopeful network”, Foreign Policy. Retrieved March 24, 2011
12-Anderson,Lisa.2011.Demystifying The Arabs spring, Foreign affairs.
13-http://www.indexmundi.com
14-http://www.socialbakers.com/facebook-statistics
15-http://www.internetworldstats.com
16-www.hamshahritraining.ir
17-www.rasaneh.org
18–http://anjoman.mcstudies.ir/2011/05/social-networks-report.html
19- http://www.communicationage.blogfa.com/post-28.aspx
20-http://koucheneshin.blogfa.com/post-45.aspx
21- http://alizamanian.blogfa.com/post-392.aspx
22- http://www.khabaronline.ir/news-69315.aspx
23.http://www.jangnarm.com/index.aspx?siteid=51&pageid=3129&newsview=27238
24-http://www.siasatema.ir/NSite/FullStory/News/?Id=33561
25-http://www.mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=135701
26.http://historicalstudies.parsiblog.com/Posts/HYPERLINK “http://historicalstudies.parsiblog.com/Posts/30/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%88++%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/”30HYPERLINK “http://historicalstudies.parsiblog.com/Posts/30/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%88++%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/”/%DHYPERLINK “http://historicalstudies.parsiblog.com/Posts/30/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%88++%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/”8%HYPERLINK “http://historicalstudies.parsiblog.com/Posts/30/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%88++%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/”BHYPERLINK “http://historicalstudies.parsiblog.com/Posts/30/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%88++%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/”1%HYPERLINK “http://historicalstudies.parsiblog.com/Posts/30/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%88++%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/”DHYPERLINK “http://historicalstudies.parsiblog.com/Posts/30/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%88++%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/”8%HYPERLINK “http://historicalstudies.parsiblog.com/Posts/30/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%88++%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/”BHYPERLINK “http://historicalstudies.parsiblog.com/Posts/30/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%88++%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/”3%HYPERLINK “http://historicalstudies.parsiblog.com/Posts/30/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%88++%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/”DHYPERLINK “http://historicalstudies.parsiblog.com/Posts/30/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%88++%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/”8%HYPERLINK “http://historicalstudies.parsiblog.com/Posts/30/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%88++%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/”AHYPERLINK “http://historicalstudies.parsiblog.com/Posts/30/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%88++%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/”7%HYPERLINK “http://historicalstudies.parsiblog.com/Posts/30/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%88++%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/”DHYPERLINK “http://historicalstudies.parsiblog.com/Posts/30/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%88++%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/”9%86%HYPERLINK “http://historicalstudies.parsiblog.com/Posts/30/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%88++%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/”DHYPERLINK “http://historicalstudies.parsiblog.com/Posts/30/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%88++%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/”9%87HYPERLINK “http://historicalstudies.parsiblog.com/Posts/30/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%88++%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/”+%DHYPERLINK “http://historicalstudies.parsiblog.com/Posts/30/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%88++%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/”8%HYPERLINK “http://historicalstudies.parsiblog.com/Posts/30/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%88++%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/”BHYPERLINK “http://historicalstudies.parsiblog.com/Posts/30/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%88++%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/”9%HYPERLINK “http://historicalstudies.parsiblog.com/Posts/30/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%88++%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/”DHYPERLINK “http://historicalstudies.parsiblog.com/Posts/30/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%88++%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/”8%HYPERLINK “http://historicalstudies.parsiblog.com/Posts/30/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%88++%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/”BHYPERLINK “http://historicalstudies.parsiblog.com/Posts/30/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%88++%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/”1%HYPERLINK “http://historicalstudies.parsiblog.com/Posts/30/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%88++%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/”DHYPERLINK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *