را ملزم به یکسری اقدامات می دانند که شامل موارد ذیل می گردد:
(الف)گنجاندن اصل برابری مرد و زن در سیستم قانونی خود، نقض تمام قوانین تبعیض آمیز و پذیرش مواردی مناسب که تبعیض علیه زنان را منع نماید،
(ب)تأسیس دادگاه ها و نهادهای عمومی دیگری که حمایت مؤثر زنان را علیه هر گونه تبعیض تضمین می نمایند،

(ج)اطمینان حاصل نمودن از حذف تمام اقدامات تبعیض آمیز توسط افراد، سازمان ها و شرکت ها.
کنوانسیون مبنایی را جهت تشخیص برابری زن و مرد ارائه می نماید که از طریق اطمینان حاصل نمودن در خصوص برخورداری و فرصت های برابر زنان در زندگی عمومی و سیاسی می باشد که شامل حق رأی و انتخابات، همچنین تحصیل، سلامت و استخدام می گردد. دول عضو پذیرفته اند که تمام اقدامات مقتضی شامل قانونگذاری و اقدامات موقتی خاصی را انجام دهند، از این جهت که زنان بتوانند از تمام حقوق بشر و آزادی های اساسی خود برخوردار گردند. این کنوانسیون معاهده حقوق بشری است که به طور عمده بر حقوق زنان تأکید نموده و همچنین بر تحصیل، تغییر تابعیت و یا باقی ماندن در تابعیتی معین و تابعیت فرزندان آنان نیز تأکید می کند. دول عضو پذیرفته اند که علیه تمام اشکال قاچاق زنان و یا هر گونه بهره برداری و سوء استفاده از آنها مبارزه نمایند و اقدامات مقتضی در این خصوص را ترتیب دهند. کشورهایی که معاهده را تصویب نموده اند موظف می باشند تا مقررات آن را اجرا نمایند و حداقل هر چهار سال یک بار گزارشات ملی خود را در مورد عملکردها و اقداماتی که انجام داده اند ارائه نمایند.
بدیهی است که زنان مهاجر می توانند از حقوق مندرج در این کنوانسیون بهره مند شوند. باید توجه داشت که زنان نیمی از مهاجران جهان را تشکیل می دهند. واقعیت موجود آن است که با وجود مقررات بین المللی ذکر شده در فوق حقوق آنها به نحو مطلوب رعایت نمی شود و اغلب در بخش های کم درآمد و فقیر مشغول به کار می شوند، به نحوی که با انواع خشونت ها و سوء استفاده روبرو می شوند. در چنین وضعیتی می باشد که در کنفرانسی تحت عنوان “Female Face of Migration” بر کمک به زنان مهاجر که شامل آموزش، تحصیل، غذا، کمک های مالی، سلامت، بازگشت به وطن و سایر موارد می گردد تأکید شده است. شرکت کنندگان کنفرانس بر همکاری بیشتر بین اعضای شرکت کننده در کشورهای مبدأ، ترانزیت و مقصد تشویق گردیدند. بویژه این کنفرانس بر موارد ذیل و اهمیت آنها جهت حمایت از حقوق زنان مهاجر تأکید نموده است:
1- حضور بیشتر در مرزها جهت کنترل و نظارت،

2- تأیید حقوق بین الملل توسط دولتها در حمایت از مهاجران،
3- دولتها بایستی کنوانسیون های کلیدی از جمله کنوانسیون وضعیت پناهندگان 1951 و کنوانسیون کارگران مهاجر را که توجه ویژه ای به نیازهای زنان در سرتاسر فرآیند مهاجرت می نمایند تصویب نماید،
4- دفاع از کنوانسیونی برای حمایت از کارگران ملی و داخلی،
5- افزایش آگاهی میان مقامات کلیسا و جوامع مسیحی در خصوص مهاجرت زنان،
6- ترغیب به اینکه صدای مهاجران در مورد مشکلاتشان از طریق کلیسا شنیده شود،
7- ترویج سیاست هایی که الویت و برتری به حمایت از خانواده ها در کشورهای مهاجرتی می دهد.
همانگونه که اشاره شد کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان می تواند در مورد مسائل مربوط به زنان مهاجر نیز مورد استناد واقع شود، از این جهت که بسیاری از کشورهای مبدأ، مقصد و ترانزیت این کنوانسیون را تصویب کرده اند.
باید توجه داشت که مهاجران بویژه در بازار کار با هر نوع تبعیضی روبرو می شوند و از این جهت است که زنان مهاجر آسیب پذیر می باشند. بنابراین در نتیجه بحران اقتصادی جهان هر چند قوانین ضد تبعیض پیشرفت نموده باشد، اما تبعیض همچنان علیه گروه های آسیب پذیر وجود دارد. براساس گزارشی که سازمان بین المللی کار تهیه نموده است، به اقداماتی توصیه گردیده که بتواند با هر گونه تبعیض مبارزه کند و از این جهت بر تصویب جهانی کنوانسیون های سازمان بین المللی کار تأکید می کند. حق اساسی عدم تبعیض در استخدام و اشتغال برای همه زنان و مردان قسمتی از سیاست های کاری برای رشد اقتصادی متعادل و پایدار
می باشد.

ه: کنوانسیون حقوق کودک
در حقوق بین الملل کودکان از حمایتهای خاصی برخوردار می باشند. کنوانسیون حقوق کودک یک سند حقوقی بین المللی الزام آور است که تعداد وسیعی از حقوق انسانی از جمله حقوق مدنی، اجتماعی، اقتصادی و سایر حقوق را برای کودک در نظر گرفته است. در سال 1989 میلادی رهبران جهان به این نتیجه رسیدند که کودکان به کنوانسیونی خاص تنها برای خود نیاز دارند. زیرا اشخاص زیر 18 سال اغلب باید از مراقبت ها و توجهاتی خاص برخوردار باشند. همچنین رهبران جهان در صدد بودند تا اطمینان حاصل نمایند که جامعه جهانی، حقوق بشر کودکان را به رسمیت شناخته و رعایت می نماید. کنوانسیون این حقوق را در 54 ماده و دو پروتکل(پروتکل اختیاری در خصوص شرکت کودکان در جنگ و پروتکل اختیاری فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان هر دو مصوب 25می 2000 میلادی) مقرر نموده است.
این معاهده بر حقوق اساسی کودکان تأکید نموده است، حقوقی مانند حق حیات، شرکت کامل در خانواده، زندگی فرهنگی و اجتماعی . چهار اصل اساسی در کنوانسیون مورد نظر بوده است. این چهار اصل اساسی عبارتند از: عدم تبعیض، اختصاص بهترین منافع برای کودکان، حق حیات و پیشرفت در زندگی، احترام به عقاید و نظرات کودکان. هر حقی که در این کنوانسیون اشاره گردیده است، ذاتی و و جزئی از حیثیت هر کودک می باشد. کنوانسیون با ارائه استانداردهایی در زمینه مراقبت، سلامتی، تحصیلات و خدمات قانونی، مدنی و اجتماعی از حقوق کودکان حمایت می کند. با پذیرش و تصویب این معاهده دول عضو خود را متعهد نموده اند تا حقوق کودکان را تضمین نموده و آنان را در جامعه بین الملل مورد توجه قرار دهند. بهر حال آنچه اهمیت دارد، ترویج اقدامات و سیاست هایی در پرتو حمایت از منافع کودکان می باشد.
ماده4 کنوانسیون دولتها را به تضمین تمام حقوق کودکان موظف نموده است. تکلیف احترام و تضمین حقوق مندرج در کنوانسیون برای هر یک از دول عضو در چارچوب صلاحیتی خود بدون هیچگونه تبعیضی مقرر گردیده است. در حقیقت شرائط اقتصادی و تعارض در اولویت ها نمی تواند اولویت رعایت کامل حقوق کودکان را نادیده انگارد. کنوانسیون به کرات اشاره دارد که تحت هر شرائطی دولتها باید به تکالیف مندرج در کنوانسیون اقدام نمایند. کودکان مهاجر در این گروه بیشترین آسیب را متحمل می شوند. از این جهت نیاز به حمایت های خاص دارند. بنابراین حتی در سایر کنوانسیون ها از جمله کنوانسیون کارگران مهاجر به آنان و حقوقشان اشاره گردیده است.
کنوانسیون حقوق کودک در خصوص کودکان مهاجر نقش به سزایی ایفا می کند. اصول مورد نظر و حقوق خاصی که برای کودکان در نظر گرفته شده در مورد مهاجران نیز قابل اعمال است. در حقیقت تکالیفی نیز برای دولتها نسبت به کودکان مهاجر در راستای این معاهده وجود دارد و براساس اصل عدم تبعیض که در کنوانسیون مورد توجه می باشد، کودکان اعم از اتباع و غیر اتباع یک دولت عضو از حمایت های مقرر در کنوانسیون برخوردار می باشند. کودکان مهاجر قبل از آنکه مهاجر باشند کودک اند. از این جهت حمایت از آنان به عنوان یک کودک مقدم بر حمایت به عنوان یک مهاجر است. تأمین حقوق کودکان قبل از هر چیز نیازمند ایمن بودن در برابر هر گونه خشونت، آسیب و سوء استفاده است. بنابراین آنچه اهمیت دارد، حمایت از حقوق کودکان و رشد و زندگی آنان در یک محیط ایمن می باشد.

و: کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی
این کنوانسیون در مقدمه به منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره نموده و مفاد آن ها را به رسمیت شناخته است. همچنین در مقدمه به اعلامیه سازمان ملل متحد در خصوص حذف تمام اشکال تبعیض نژادی اشاره گردیده که در 20 نوامبر 1963 توسط مجمع عمومی تصویب شد. اعلامیه مزبور به تنهایی ضرورت حذف تبعیض نژادی در سرتاسر جهان و همچنین تضمین درک و تصدیق ذات هر
انسان را تبیین می کند.
کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض نژادی یک معاهده حقوق بشری است که زیر نظر سازمان ملل متحد پذیرفته شده است. معاهده مزبور توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در 21 دسامبر 1965 تصویب شد و در 4 ژانویه 1969 به اجرا درآمد. کنوانسیون متشکل از یک مقدمه و 25 ماده است و به سه بخش تقسیم می شود. بخش اول، مواد 1 تا 7 است که دولتها را به انجام تکالیف مقرر موظف می دارد و همچنین هر گونه تبعیض نژادی را محکوم می نماید. در این راستا دولتها بایستی جهت اینکه مطمئن شوند هیچگونه تبعیضی روا نداشته اند، قوانین و سیاست های خود را بازبینی نموده و در صورت لزوم قوانین خود را اصلاح کنند. بخش دوم، مواد 8 تا 16 است که حاکم بر گزارش و نظارت بر اجرای کنوانسیون می باشد. یک مکانیزم حل و فصل اختلافات نیز بین اعضاء مقرر گردیده است. بخش سوم، مواد 17 تا 25 است. این مواد ناظر بر اجرا، تصویب و اصلاح معاهده می باشد.
کنوانسیون اعضای خود را به حذف تبعیض نژادی و ترویج فهم و درک میان تمام نژادها ملزم نموده است. به علاوه کنوانسیون دول عضو را متعهد نموده است تا عضویت در گروه ها و سازمان های نژادپرستانه را جرم انگاری و مجازات نمایند. همچنین کنوانسیون سیستم شکایت فردی را مقرر کرده که بنحو مؤثر در مورد تمام اعضاء اعمال می گردد. هدف از این کنوانسیون عملی نمودن حذف تمام اشکال تبعیض نژادی با مقرر کردن لیستی از راهکارهای برخورد با افراد، همانند سایر اسناد حقوق بشری می باشد. ماده6 کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض نژادی را مقرر می دارد که هر فرد بایستی در چارچوب صلاحیت دولت عضو از حمایت مؤثر و جبران ضرر و زیان های وارده از طریق دادگاه ها و دیگر نهادهای دولتی برخوردار باشند. این حمایت در برابر هر گونه اقدام تبعیض آمیز نژادی که حقوق انسانی را نقض می کند می باشد.
در خصوص مهاجران نیز نبایستی بر مبنای تعلق به ملیت و یا قومیت خاص اقدام نمود و قائل به تبعیض بود. تبعیض علیه مهاجران به شیوه های مختلف آنان را تحت تأثیر قرار می دهد: 1- خشونت نژادی 2- محدودیت دستیابی به شهروندی و یا اجرای عدالت، نابرابری دستیابی به حقوق مختلف، همگی تبعیض بوده و به نوعی سیاست های محدودیت و جلوگیری از مهاجرت را در بر دارد. اصل اساسی عدم تبعیض است. حقوق اساسی انسان ها که در اسناد ذکر می شود متعلق به همگان است و از این جهت نباید میان شهروندان و غیر شهروندان تفاوتی باشد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی خاص
الف) کنوانسیون بین المللی حمایت از کارگران مهاجر و اعضای خانواده آن ها
هدف اولیه کنوانسیون حمایت از کارگران مهاجر و خانواده آنها به عنوان یک جمعیت آسیب پذیر در برابر هر گونه سوء استفاده و نقض حقوق انسانی آنان است. کنوانسیون در دو عنوان حقوق کارگران مهاجر را تبیین نموده است:
1) حقوق بشر کارگران مهاجر و خانواده آنان که قابل اجرا در خصوص تمام مهاجران از جمله مهاجران غیر قانونی است،
2) سایر حقوق کارگران مهاجر و خانواده آنان که در خصوص کارگران مهاجر در وضعیت قانونی اعمال می گردد. کنوانسیون در قسمت اول حقوق جدیدی را برای کارگران مهاجر در نظر نگرفته، بلکه هر آنچه بیان نموده تأکید و تکرار مجدد حقوقی است که در سایر اسناد بین المللی به آنها اشاره گردیده است. هدف این بوده تا جامعه بین المللی توجه داشته باشد که حقوق کارگران مهاجر نقض می گردد، بنحوی که بسیاری از آنان از حقوق اساسی خود محروم می باشند. بنابراین وجود اسناد بین المللی دیگر نتوانسته از این گروه به نحو شایسته حمایت کند و از این جهت کنوانسیون تکمیل کننده قدرت اجرایی آن اسناد در خصوص کارگران مهاجر می باشد.
حقوقی که همه کارگران مهاجر از آن برخوردارند عبارتند از:
1- آزادی های اساسی از جمله: آزادی از هر گونه برده داری و بهره کشی و کار اجباری ،
2- دادرسی و رسیدگی های شکلی مقتضی و عادلانه و حتی زمانی که مجازاتی در نظر گرفته می شود، باید ملاحظات حقوق بشری با توجه به وضعیت کارگر مهاجر در نظر گرفته شود ،

3- حق بر خلوت و حریم شخصی از جمله حریم خانه و خانواده ،
4- برابری با اتباع بنحوی که در کشور میزبان در خصوص شرائط کاری هیچ تمایزی با اتباع برای آنها وجود نداشته باشد و همچنین برابری با اتباع امنیت و مراقبت های اورژانسی و دارویی را شامل می شود،
5- انتقال درآمد بنحوی که حق پس انداز شخصی و حفظ دارایی های خود را داشته باشند،
6- حق داشتن اطلاعات که بایستی از حقوق خود به موجب اسناد و مقررات آگاه بوده و از مقررات دولتها و شرائط پذیرش مطلع گردند و این موارد بدون هیچ هزینه و به زبان قابل فهم برای آنان ارائه و مهیا گردد.
سایر حقوقی که تنها کارگران مهاجر با وضعیت قانونی از آن برخوردارند، شامل موارد زیر است:
1- حق عدم حضور موقتی که به دلائل مختلف و بدون تأثیر بر مجوز اقامت و یا کار آنان است،
2- آزادی تردد که مهاجران قانونی می توانند در سرزمین دولت مربوطه آزادانه رفت و آمد کنند و بر این اساس می توانند محل اقامت خود را داوطلبانه تعیین نمایند ،
3- حق نقض قراردادهای استخدام .
این کنوانسیون یک سند همه جانبه بین المللی است که شامل یک سلسله موازین اخلاقی و حقوقی است که به عنوان راهنما و انگیزه برای حمایت از حقوق مهاجران در کشورها تصویب شده است. کنوانسیون 91 ماده دارد و به نظر طولانی ترین معاهده حقوق بشری ملل متحد است که آزادی های اساسی برای کارگران مهاجر و خانواده های آنان را مقرر کرده است.
این معاهده حقوق بشری ضرورت حمایت بین المللی از حقوق تمام کارگران مهاجر و اعضاء خانواده شان را که در موارد بسیاری در کشورهایی که برای مهاجرت انتخاب می کنند، استانداردهای کافی زندگی به آنان ارائه نمی شود، به رسمیت شناخته و تضمین می کند. کارگران مهاجر و خانواده شان حق تردد آزادانه در سرزمین محل استخدامشان و متعاقباً حق انتخاب محل اقامت خود را دارند.

ب) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان
مدتی بعد از جنگ جهانی دوم نیاز به یک سند بین المللی بود تا وضعیت حقوقی پناهندگان را تعریف کند. کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان در 28 جولای 1951 میلادی به تصویب سازمان ملل متحد رسید و در 21 آوریل 1954 میلادی لازم الاجرا گردید. مواد کنوانسیون در سه بخش به تصویب رسیده است: بخش اول موادی است که تعریف و ماهیت پناهندگان را ارائه می دهد، بخش دوم شامل حقوق و تکالیف پناهندگان در کشور پناه دهنده می باشد و در نهایت بخش سوم مقررات مربوط به اجرای این سند از نظر اداری و دیپلماتیک را در بردارد. کنوانسیون مزبور پناهندگان را مستحق حقوقی برابر با سایر شهروندان مقیم در قلمرو یک کشور می داند. ماده 26 تصریح می کند که هر دولت عضو باید پیرو قواعدی که به طور کلی نسبت به بیگانگان در وضعیت مشابه اعمال می شود، به پناهندگانی که در مرزهای آنان زندگی می کنند نیز اجازه دهند آزادانه جابجا شده و تردد نمایند.

قسمت 2 بند الف ماده یک کنوانسیون 1951 پناهنده را اینچنین تعریف کرده است:
” پناهنده کسی است که در نتیجه حوادث پیش از اول ژانویه 1951 و به علت ترس موجه از آزار و اذیت به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه اجتماعی خاص یا عقیده سیاسی در خارج از کشور متبوع خود به سر می برد و به علت ترس مزبور یا مایل به برخورداری از حمایت کشور متبوع خود نمی باشد و یا قادر به بهره مندی از این حمایت نیست. در نتیجه این حوادث خارج از محل سکونت عادی سابق خود بسر می برد و قادر و یا مایل به بازگشت به آن نیست.”

ج) پروتکل 1967 در مورد وضعیت پناهندگان
کنوانسیون 1951 از

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *