از جناب آقای دکتر رحیم خستو بابت پذیرش داوری این پایان نامه تشکر ویژه می نمایم.
در پایان از دوست و همکار گرانقدر خویش آقای حسین ابراهیم نیا و خانواده ی عزیزم که همواره حامی و پشتیبان من در تمامی مراحل زندگیم بودند بسیار سپاسگزارم و پایان نامه ام را تقدیم خانواده ام می کنم.
عروجی _ تابستان 1391
چکیده
تحولات تکنولوژی که در عرصه ارتباطات در یک دهه گذشته صورت گرفته در تمامی عرصه های زندگی بشری اثرات عمیقی بر جای گذاشته و واکنش های فردی، ملی، منطقه ای و بین المللی را تحت الشعاع خود قرار داده است. امروزه جنبه ای از زندگی بشری را نمی توان یافت که متاثر از فضای مجازی نباشد در عصری که همه مفاهیم در حال جهانی شدن و به موازات آن پیشرفت هایی که در حوزه فناوری ارتباطات هر روز بیش از پیش صورت می گیرد، سرنوشت جوامع و افراد را تحت الشعاع قرار داده و به درستی می توان قرن بیست و یکم را قرن فضای مجازی، قرنی که دیگر نمی توان اخبار را پنهان نمود نامید. از این رو دیگر نمی توان به تحریف و تحمیق سیاسی پرداخت چرا که عصر پنهان کردن اطلاعات سپری شده است.
تحولاتی که از سال2011 در خاورمیانه آغاز شده و کماکان ادامه دارد سبب ساز شده که نگارنده در این پژوهش و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی نقش شبکه های مجازی در روند شکل گیری و میزان تاثیر آنها بر تحولات خاورمیانه بپردازد.این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که بروز جامعه شبکه ای و پیدایش فرهنگ سیاسی مقاومت چگونه موجب تکوین جنبش های انقلابی در مصر و تونس شده است ؟فرضیه ی مورد نظر نگارنده عبارت از این است که ظهور جامعه شبکه ای و فرهنگ سیاسی مقاومت موجب پیروزی انقلاب در کشورهای مصر و تونس شده است.داده های این پژوهش به روش کتابخانه ای-اسنادی و اینترنتی گرده آوری شده وبیانگر آن است که شکل گیری جامعه شبکه ای و شبکه های اجتماعی در کشورهای تونس و مصر بستر ساز حرکت های انقلابی در این کشورها شده است گر چه این شبکه ها دارای نقش پیشینی در انقلاب تونس و نقش پسینی در انقلاب مصر بودنددرمجموع می توان گفت که جهانی شدن و رسانه های مجازی تاثیرات مهمی در تحولات اخیر کشورهای خاورمیانه بر جای گذاشته است.
فهرست
عنوان صفحه
کلیات
بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
سوال تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….4
فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………4
تعریف متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………5
ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..6
اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..7
اهداف علمی……………………………………………………………………………………………………………………………………7
اهداف عملی……………………………………………………………………………………………………………………………………8
روش پژوهش و جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………8
موانع و محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..9
حدود و نقطه ی تمرکز پژوهش………………………………………………………………………………………………………….9
سازماندهی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….10
بخش اول:تمهیدات نظری
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………11فصل اول :جامعه ی شبکه ای
گفتار اول : کاستلز و ظهور جامعه شبکه ای……………………………………………………………………………………….12
گفتار دوم :گیدنز و فشردگی جهانی…………………………………………………………………………………………………16 فصل دوم جهانی شدن
گفتار اول:هویت و جامعه شبکه ای در عصر جهانی شدن……………………………………………………………………18
گفتار دوم: رسانه های جمعی در شرایط جهانی شدن………………………………………………………………………….26 گفتار سوم: انقلاب ها در عصر جهانی شدن………………………………………………………………………………………30
گفتار چهارم: ظهور اینترنت و شبکه مجازی در عصر جهانی شدن………………………………………………………..34
گفتار پنجم: ارتباطات در عصر جهانی شدن……………………………………………………………………………………….38
پی نوشت بخش اول ………………………………………………………………………………………………………………………41
بخش دوم:روند شکل گیری انقلاب در تونس و مصر
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………43 فصل اول: انقلاب در تونس
گفتار اول: تونس در دوران زین العابدین ………………………………………………………………………………………44 گفتار دوم: خیرش،طغیان………………………………………………………………………………………………………………..49 فصل دوم: انقلاب در مصر
گفتار اول : مصردر دوران حسنی مبارک وتعمیق اقتدار گرایی سیاسی در مصر……………………………………….51
گفتار دوم: خیزش، طغیان ………………………………………………………………………………………………………………54
پی نوشت بخش دوم…………………………………………………………………………………………………………………….56
بخش سوم:شکل گیری جامعه شبکه ای و انقلاب در مصر و تونس
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..58
فصل اول : جامعه شبکه ای در خاورمیانه …………………………………………………………………………………………60
فصل دوم: شبکه ای شدن و انقلاب درتونس…………………………………………………………………………………….64
گفتار اول: جامعه شبکه ای درتونس………………………………………………………………………………………………….64
گفتار دوم: اینترنت و تلفن همراه درتونس………………………………………………………………………………………….66
گفتار سوم: شبکه ها و سایت های خبری در تونس ……………………………………………………………………………70
فصل سوم:شبکه ای شدن و انقلاب در مصر
گفتار اول: جامعه شبکه ای در مصر …………………………………………………………………………………………………74
گفتار دوم: اینترنت و تلفن همراه در مصر …………………………………………………………………………………………80 گفتار سوم: شبکه ها و سایت های خبری در مصر ……………………………………………………………………………..83
فصل چهارم: بررسی مقایسه ای جامعه شبکه ای در مصر و تونس………………………………………………………..86
پی نوشت بخش سوم……………………………………………………………………………………………………………………..89
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………..92
کتابنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………………96
فهرست جداول
جدول شماره 1 :
نمودار رشد اینترنت در تونس…………………………………………………………………………………………………………..67
جدول شماره 1.1:
نمودار تعداد کاربران اینترنت در تونس …………………………………………………………………………………………….68
جدول شماره 2
نمودار رشد اینترنت در مصر …………………………………………………………………………………………………………..81
جدول شماره 2.2:
نمودار تعداد کاربران اینترنت در مصر …………………………………………………………………………………………….. 82
کلیات
بیان مسئله:
توضیح و تبیین مفهوم جامعه شبکه ای و تا ثیر آن بر شکل گیری جنبش های انقلابی یکی از موضوعات جالب توجه در مطالعات جامعه شناسی انقلاب است . تحولات جاری در کشورهای حوزه ی شمال آفریقا در طول سالهای 12-2010 مورد تعابیر نظریه پردازان مختلفی قرار گرفته است. گرچه بیشتراین تعا بیر جنبه های ژورنالیستی و غیر آکادمیک دارند، اما از میان عمده متغیرهایی که در این آثار دیده می شود بحث دموکراتیک شدن و غلبه بر نظامهای غیر دموکراتیک از جایگاه ویژه ای بر خوردار است. این مفاهیم خود مبانی دیگری همچون فرهنگ سیاسی مقاومت، بحران مالی دولتها، ارتباط باز با نظام جهانی و ظهور جامعه شبکه ای را می

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *