تقدیم به :
آنهایی که در تمام مراحل زندگی ام وبرای رسیدنم به موفقیت زحمات زیادی را کشیدند .همسرمهربان وفداکارم ،فرزندانم امیرحسین و امیرعباس که سختی های فراوانی رامتحمل شده اند و مدیرانی که قبل از هر چیزی مدیریت بر خویشتن را به من آموخته اند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول:کلیات پژوهش مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..4
بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………….4
اهمیت وضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………6
اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………7
سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….8
تعریف مفاهیم واصطلاحات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………8
فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….12
مبانی نظری پژوهش
ادبیات وپیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………12
غنی سازی شغل………………………………………………………………………………………………………………..14
ابعادغنی سازی شغل………………………………………………………………………………………………………….15
چگونه غنی سازی شغل موثراست؟……………………………………………………………………………………..15
آیااجرای طرح غنی سازی شغل درسطح موثراست یانه؟…………………………………………………………16
رضایت شغلی…………………………………………………………………………………………………………………..17
توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………………………….20
انگیزش یاانگیزه وبرانگیزنده ها…………………………………………………………………………………………..23
نظریه های انگیزش……………………………………………………………………………………………………………25
نظریه انگیزش وبهداشت روانی…………………………………………………………………………………………..26
بررسی عوامل موثربرانگیزش ورضایت شغلی کارکنان درسازمانها……………………………………………28
تئوریهای انگیزشی…………………………………………………………………………………………………………….30
عوامل راضی کننده یاانگیزشی…………………………………………………………………………………………….30
عوامل بهداشتی یاعدم رضایت……………………………………………………………………………………………31
………………………………………………………………………………………………………………………..31Yوxنظریه
رفع احساس نابرابری………………………………………………………………………………………………………..32
تئوری انتظار…………………………………………………………………………………………………………………….32
تئوری تقویت رفتار…………………………………………………………………………………………………………..33
طرحهای انگیزش سازمانی…………………………………………………………………………………………………33
تعریف رضایت شغلی ازنظرانگیزش……………………………………………………………………………………34
عوامل موثرومرتبط بارضایت شغلی……………………………………………………………………………………..35
پیشینه های پژوهش
الف)پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………………………….38
ب)پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………………………………..39
فصل سوم:فرایندپژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………42
روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..42
جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………….42
نمونه هاوروش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………..43
ابزاروروش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………….43
چگونگی تعیین روایی وپایایی ابزارپژوهش…………………………………………………………………………..44
روش تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………….44
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل آماری
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………46
توصیف داده ها…………………………………………………………………………………………………………………46
تحلیل استنباطی نتایج بدست آمده درچارچوب سوالهای تحقیق………………………………………………51
فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………66
نتایج حاصل ازآزمون سوالات…………………………………………………………………………………………….66
نتیجه کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………70
پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………….70
پیشنهادات جهت تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………..70
موانع ومحدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………..71
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………72
ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………..74
فهرست جداول صفحه
جدول 3-3توزیع جامعه آماری پژوهش……………………………………………………………………………….42
جدول 3-4توزیع حجم نمونه آماری پژوهش……………………………………………………………………….43
جدول 4-1توزیع فراوانی ودرصدنمونه آماری به تفکیک جنسیت……………………………………………46
جدول 4-2توزیع فراوانی ودرصدفراوانی نمونه آماری موردنظربه تفکیک سن…………………………..47
جدول 4-3توزیع فراوانی ودرصدفراوانی نمونه آماری به تفکیک سابقه خدمت…………………………48
جدول 4-4میانگین وانحراف معیارمولفه های انگیزش شغلی…………………………………………………..49
جدول4-5توزیع فراوانی ودرصدمعلمان به تفکیک سطوح انگیزش شغلی…………………………………50
جدول 4-6میانگین وانحراف معیارمولفه های غنی سازی شغلی………………………………………………51
جدول 4-7: میانگین و انحراف معیار غنی سازی شغلی…………………………………………………………….52
جدول4–8: نتایج آزمونt – testشاخص غنی سازی شغلی……………………………………………………52
جدول 4-9: میانگین و انحراف معیار انگیزه شغلی……………………………………………………………………53
جدول4–10 : نتایج آزمونt – testشاخص انگیزه شغلی………………………………………………………53
جدول 4-11 ضریب همبستگی بین نحوه ادراک معلمان ابتدایی شهرستان شهریار و غنی سازی شغلی………………………………………………………………………………………………………………………………….54
جدول 4-12مقایسه رتبه میانگین ادراک معلمان زن و مرد از غنی سازی شغلی…………………………….55
جدول4-13 : نتایج آزمون یو من ویتنی…………………………………………………………………………………..55
جدول4-14 شاخصهای آماری نمره غنی سازی شغلی افرادبه تفکیک سابقه خدمت……………………..56
جدول4-15 آزمون تحلیل واریانس یکراهه نمره غنی سازی شغلی افرادبه تفکیک سابقه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *