اینجانب مسعود شاهمرادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تربیتبدنی گرایش عمومی دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی گروه تربیتبدنی و علوم ورزشی تعهد می نماییم که محتوای این پایان نامه نتیجه تلاش و تحقیقات خود بوده و از جایی کپی برداری نشده و به پایان رسانیدن آن نتیجه تلاش و مطالعات مستمر اینجانب و راهنمایی و مشاوره اساتید بودهاست.
با تقدیم احترام
مسعود شاهمرادی
24 /12 / 1393
بسمه تعالی
* تعهد نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کردستان در انجام پایان نامه *
اینجانب مسعود شاهمرادی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی متعهد میشوم:
1- صداقت، امانتداری و بی طرفی را در انجام پژوهش و انتشار نتایج حاصل از آن رعایت نمایم.
2- در نگارش نتیجه پژوهش های حاصل از موضوع پایان نامه، از باز نویسینوشته های دیگران بدون ذکر منبع،بازی با الفاظ، زیاده نویسی، کلی گویی و جزم اندیشی و تصرف گرایی پرهیز نمایم و نتایج پژوهشی خود را در موعد مقرر وبا اطلاع استاد راهنما منتشر نمایم.
3- تمامی یافته های مستخرج از پایان نامه متعلق به دانشگاه کردستان بوده و لازم است در کلیه مقالات مستخرج از آنها نام دانشگاه کردستان را تحت عنوان ((دانشجوی دانشگاه کردستان )) یا (( دانش آموخته دانشگاه کردستان )) ذکر نمایم.
4- در انتشار مقالات نام استاد راهنما و استاد مشاور را در لیست مولفین مقاله ذکر نمایم و از آوردن اسامی افرادی که نقش موثری در انجام پژوهش نداشته اند، جدأ خودداری نمایم.
5- در بخش سپاسگزاری مقاله، از تمامی افراد وسازمانهایی که در اجرای پژوهش مساعدتی مبذول داشته اند با ذکر نوع مشارکت تشکر و قدر دانی نمایم.
6- از انتشارهمپوشان یا ارسال همزمان یک مقاله به چند مجله ویا ارسال مجدد مقاله چاپ شده به مجلات دیگر خودداری نمایم.
دستورالعمل نحوه برخورد با موارد تخطی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در هنگام انتشار نتایج پژوهش
1- در موارد زیر دانشگاه کردستان با مجله مربوطه مکاتبه ودرخواست خارج نمودن مقاله را نموده و موضوع را به محل کار یا تحصیل بعدی دانشجو اطلاع خواهد داد.
الف – چاپ مقاله بدون اطلاع و تأیید استادان راهنما،
ب- چاپ نتایج حاصل از پژوهش های انجام شده در دانشگاه کردستان بدون ذکر نام دانشگاه
2- در صورت احراز تخلف ازسایر موارد درج شده در تعهد نامه دانشجویی، دانشگاه ضمن مکاتبه با مجله مربوطه، حسب مورد تصمیم گیری خواهد نمود.
7- در صورت عدم رعایت موارد مذکور، دانشگاه کردستان مجاز خواهد بود تا برابر مقررات اقدام نماید. امضاء دانشجو
دانشگاه کردستان
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
پایان نامه کارشناسی‌ ارشد رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی
عنوان:
رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیتبدنی
از دیدگاه دبیران تربیتبدنی استان کردستان
پژوهشگر:
مسعود شاهمرادی
در تاریخ 24/ 12 / 1393 توسط کمیته‌ تخصصی و هیات داوران ‌ زیر مورد بررسی‌ قرار گرفت و با نمره 33/18 و درجه بسیار خوب به تصویب رسید.
هیات داوران نام و نام خانوادگی مرتبه علمی امضاء
1ـ استاد راهنما دکتر سردار محمدی استادیار
2ـ استاد مشاور دکترمحمد ملکی استادیار
3ـ استاد داور خارجی دکتر مهدی عباسپور استادیار
4ـ استاد داور داخلی دکتر سعید قائینی استادیار
مهر و امضاء مدیرگروه مهر و امضاء معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دکتر سردار محمدی دکتر مهدی عباسپور
تقدیم به مهربان فرشتگانی که:
و
تقدیم به دختر ناز و گلم آروشا که با آمدنش برکت به زندگیم فزونی یافت.
تقدیر و تشکر:
ازهمه اساتید و سروران بزرگواری که چه در طول تحصیل و چه در انجام این تحقیق اینجانب را یاری و راهنمایی نموده‌اند کمال تشکر وسپاسگزاری را دارم:
استاد راهنما جناب آقای دکتر سردار محمدی که هرگاه خدمت ایشان رسیده‌ام با رویی گشاده و دقت و حوصله بسیار زیاد بنده را یاری و راهنمایی نموده‌اند به گونه‌ای که حتی ایرادات ریز املایی تحقیق نیز از نظر ایشان پنهان نمیماند و به جز در زمینه علمی، در زمینه های اخلاقی و رفتاری نیز خود را شاگرد ایشان می‌دانم.
استاد مشاور جناب آقای دکتر محمد ملکی که باراهنمایی‌های به موقع ودرست مرا همیشه مورد لطف و محبت قرار داده‌اند.
جناب آقای دکتر مهدی عباسپور که مهمتر از جایگاه علمی، انسانی با بینش و منش های نیک انسانی، که چهره متبسم ایشان را هیچ گاه از ذهن خود فراموش نخواهم کرد.
اساتید ارجمند دیگری منجمله، دکتر داریوش شیخ الاسلامی، دکتربروجردی، دکتر ایزدی، دکتر قایینی و دکتر رحمانی کمال تشکر را دارم.
ازمسئول تربیتبدنی آموزش و پرورش ناحیهیک جناب آقای رفیعی و مدیران محترم مدارس جناب آقایان حاجیخسروی، پاکروان، ذوالفقاری، زندی و معاونین محترم جناب آقایان مبارکی،صلواتی ،قوامی و آقای اللهویسی که در ایام تحصیل با اینجانب همکاری داشتهاند، کمال تشکر و قدردانی را دارم.
خلاصه تحقیق:
این تحقیق با هدف برسی رابطه بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیتبدنی از دیدگاه دبیران تربیتبدنی استان کردستان انجام شدهاست. این تحقیق کاربردی است و از نظر گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی و به روش همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دبیران تربیتبدنی شاغل در هنرستان‌های تندرستی استان کردستان میباشد که تعداد آنها110 نفر در شهرستان‌های سنندج، مریوان، سقز، دهگلان، بیجار و قروه مشغول به ارائه خدمت هستند. روش نمونهگیری به صورت تمام شمار استفاده شدهاست. برای جمع‌آوری دادههای پژوهش از پرسش‌نامه طراحی شده محیط مدرسه توسط جانسون و استیونس(2007) استفاده شد که ضریب پایایی آن توسط آلفای کرونباخ 869/. محاسبه شد. با توجه به تحلیل دادههای جمع‌آوری شده، نتایج زیر بدست آمدهاست. بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیتبدنی رابطه وجودندارد و فقط مولفه‌های نوآوری و همکاری ارتباط معناداری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیتبدنی داشتند. نتایج دیگر نشان داد که مقدار بتای مولفه‌های نوآوری و همکاری معنادار شدهاست. بنابراین فقط این دو مولفه میتوانند پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیتبدنی را پیشبینی نمایند.
واژههای کلیدی: پیشرفت تحصیلی، دبیران تربیت بدنی، محیط مدرسه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول – مقدمه و کلیات…………………………………………………………………………………………………….1
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………3
1-3 اهمیت وضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 4
1-4 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 5
1-5 فرضیههای تحقیق 6
1-6 پیشفرض تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..6
1-7 محدوده تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………6
1-8 تعاریف مفهومی متغیرها 7
فصل دوم – مبانی نظری و مرور پیشینه………………………………………………………………………………8
2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..9
2-2 آموزش و پرورش………………………………………………………………………………………………………………….9
2-3 مدرسه 12
2-4 فضا و تجهیزات مدرسه 14
2-5 محیط مدرسه 15
2-6 ویژگی کالبدی مدارس خلاق 18
2-7 پیشرفت تحصیلی 22
2-8 عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی 24
2-9 سنجش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان 25
2-10 تربیتبدنی 26
2-11 اهداف تربیتبدنی و ورزش 27
2-11-1 هدف تکامل جسمانی 27
2-11-2 هدف تکامل عصبی عضلانی 28
2-11-3 هدف تکامل شناختی 28
2-11-4 هدف تکامل عاطفی (احساسی) 28
2-12 محیط ورزشی مدارس 29
2-13 مرور تحقیق 29
2-13-1مرور تحقیقات داخلی 29
2-13-2 مرور تحقیقات خارجی 33
2-14 جمعبندی پیشینه 35
فصل سوم -روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..36
3-1 مقدمه 37
3-2 روش تحقیق 37
3-3 جامعه آماری 37
3-4روش،حجم و نحوه گزینش نمونه 37
3-5 تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 37
3-6 ابزار گردآوری دادهها 38
3-7 روایی و پایایی پرسشنامه‌ها 39
3-8 روش جمعآوری دادهها 39
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 40
فصل چهارم – یافتهها…………………………………………………………………………………………………………. 41
4-1 مقدمه 42
4-2 آمارتوصیفی: بررسی متغیرهای جمعیت شناختی 43
4-3 بررسی متغیرهای تحقیق 47
4-4 بررسی مولفه‌های تحقیق 48
4-5 یافته‌های تحلیل 48
4-5-1 بررسی نرمال بودن دادهها 48
4-6 آزمون فرضیه‌های پژوهش 50
4-7 برازش مدل رگرسیونی 51
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………..53
5-1-مقدمه 54
5-2-خلاصه پژوهش 54
5-3 تفسیرنتایج حاصل از اطلاعات دموگرافیک نمونه پژوهش 55
5-4 تفسیرنتایج حاصل از آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 56
5-5 یافتههای مربوطه فرضیههای پژوهش 56
5-5-1 یافتههای مربوط به فرضیه اول پژوهش: 56
5-5-2 یافتههای مربوط به فرضیه دوم پژوهش 57
5-6 پیشنهادات 59
5-6-1 پیشنهادات پژوهشی 59
5-6-2 پیشنهادات کاربردی 59
5-7 محدودیت‌های پژوهش 60
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………..62
منابع داخلی: 62
منابع خارجی 66
پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………………………….68
پیوست1: پرسش‌نامه محقق ساخته 69
پیوست2: پرسش‌نامه محیط مدرسه جانسونس و استیونس(2007)……………………………………….70
پیوست3: پرسشنامه محیط مدرسه جانسون و استیونس(2007) 71
چکیده انگلیسی 72
فهرست جداول
عنوان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *