……………… 48
2-3-4-3- نظریه پرنده در دست (سیلی نقد به از حلوای نسیه) ……………………………………………………… 48
2-3-5- انواع سیاست های تقسیم …………………………………………………………………………………………………………. 49
2-3-5-1- سیاست تقسیم سود منظم ……………………………………………………………………………………………… 49
2-3-5-2- روش درصد ثابتی از درآمد هر سهم ……………………………………………………………………………… 50
2-3-5-3- روش مبلغی ثابت …………………………………………………………………………………………………………… 51
2-3-5-4- روش پرداخت درصدی از ارزش بازار ……………………………………………………………………………… 51
2-3-5-5- روش درصدی از قیمت اسمی ………………………………………………………………………………………. 52
2-3-6- سود تقسیمی هر سهم ……………………………………………………………………………………………………………… 52
2-3-7- محتوای اطلاعاتی سود سهام ………………………………………………………………………………………………….. 53
2-3-7-1- حالت اول …………………………………………………………………………………………………………………. 53
2-3-7-2- حالت دوم ………………………………………………………………………………………………………………………. 54
2-3-7-3- حالت سوم …………………………………………………………………………………………………………………………..54
2-4- رابطه سطح رقابت با سیاست تقسیم سود …………………………………………………………………………………………… 54
2-5- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56
2-5-1- پژوهشهای خارجی …………………………………………………………………………………………………………………….. 56
2-5-1-1- رقابت بازار محصول ………………………………………………………………………………………………………. 56
2-5-1-2- سیاست تقسیم سود ……………………………………………………………………………………………………………………..57
2-5-1-3- تاثیر رقابت برسیاست تقسیم سود …………………………………………………………………………………. 58
2-5-2- پژوهشهای داخلی …………………………………………………………………………………………………………………….. 59
2-5-2-1- رقابت بازار محصول …………………………………………………………………………………………………………. 59
2-5-2-2- سیاست تقسیم سود ……………………………………………………………………………………………………….. 60
2-6- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
فصل سوم : روش پژوهش
3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
3-2- نوع روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………… 65
3-3- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 66
3-4- نمونه گیری و حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………. 66
3-5- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………… 67
3-6- مدل آماری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………. 68
3-6-1- متغییر مستقل ………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
3-6-2- متغییرهای وابسته ………………………………………………………………………………………………………………………. 70
3-6-3- متغییرهای کنترلی …………………………………………………………………………………………………………………… 71
3-7- روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات ……………………………………………………………………………………………… 72
3-7-1- روش داده های پانل ………………………………………………………………………………………………………………… 72
3-7-1-1- روش اثرات ثابت ……………………………………………………………………………………………………………… 73
3-7-1-2- روش اثرات تصادفی ………………………………………………………………………………………………………. 74
3-7-1-3- آزمون چاو یا Fمقید ……………………………………………………………………………………………………… 75
3-7-1-4- آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………………………… 76
3-7-2- آزمون معنی دار بودن مدل ………………………………………………………………………………………………….. 77
3-7-3- آزمون مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی ………………………………………………………………………. 78
3-7-3-1- آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف ……………………………………………………………………………….. 78
3-7-3-2- فرض عدم وجود همخطی بین متغییرهای مستقل ……………………………………………………… 79
3-7-3-3- فرض همسانی واریانس باقیمانده ها ……………………………………………………………………………. 79
3-7-3-4- رگرسیون لجستیک …………………………………………………………………………………………………….. 81
3-7-4- تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها ………………………………………………………………………. 81
3-8- خلاصه فصل ………………………………………………………………..
..
……………………………………………………………………. 82
فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری
4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 85
4-2- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86
4-2-1- توصیف متغییر ها …………………………………………………………………………………………………………………….. 86
4-3- جدول آزمون همبستگی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 88
4-4- آزمون نرمال بودن داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………90
4-5- نتایج تخمین فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………………………………….. 91
4-5-1- نتایج تخمین فرضیه 1-1 ……………………………………………………………………………………………………… 91
4-5-1-1- تخمین با استفاده از بابت تقسیم سود …………………………………………………………………………. 91
4-5-1-2- تخمین فرضیه 1-1 با استفاده از متغییر مجازی………………………………………………………….. 94
4-5-2- نتایج تخمین فرضیه 1-2 ……………………………………………………………………………………………………… 97
4-5-2-1- نتایج آزمون فرضیه 1-2 با استفاده از سیاست تقسیم سود ……………………………………… 97
4-5-2-2- تخمین فرضیه 1-2 با استفاده از متغییر مجازی ……………………………………………………. 101
4-5-3- نتایج تخمین فرضیه 1-3 …………………………………………………………………………………………………. 103
4-5-3-1- آزمون فرضیه 1-3 با استفاده از متغییر مجازی ……………………………………………………… 103
4-5-3-2- تخمین فرضیه 1-3 با استفاده از متغییرهای مجازی ……………………………………………… 107
4-6- خلاصه نتایج فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………………………. 109
4-7- خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 110
فصل پنجم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *