1-5-1- تعاریف نظری………………………………………………………………………………………………….11
1-5-2 –تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………13
فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1-مفهوم سلامت………………………………………………………………………………………………………15
2-2-سلامت سازمانی…………………………………………………………………………………………………..16
2-3-ابعاد سلامت سازمانی…………………………………………………………………………………………….18
2-4- ابعاد سلامت سازمانی در سطوح مختلف………………………………………………………………….21
2-5-مبانی نظری مرتبط با خلاقیت ………………………………………………………………………………..25
2-6- مفهوم خلاقیت……………………………………………………………………………………………………25
2-7- مراحل فرایند خلاقیت………………………………………………………………………………………….26
2-8- ویژگی های افرد خلاق………………………………………………………………………………………..27
2-9- عوامل مؤثر بر خلاقیت ……………………………………………………………………………………….28
2-10- خلاقیت و نوآوری……………………………………………………………………………………………29
2-11- عوامل بازدارنده خلاقیت اجتماعی از نظر رمضانی………………………………………………….30
2-12- پیشینه تحقیق
2-12-1- تحقیقات انجام شده در ایران پیرامون سلامت سازمانی…………………………………………….31
2-12-2- تحقیقات انجام شده در خارج از ایران پیرامون سلامت سازمانی…………………………………33
2-12-3- تحقیقات انجام شده در ایران پیرامون خلاقیت………………………………………………………..35
2-12-4- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور پیرامون خلاقیت………………………………………….36
2-13- چارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………42
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..46
3-2- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………….46
3-3- حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………….46
3-4- روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………47
3-5- ابزار جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………48
3-6- روایی و پایایی ابزار های پژوهش
3-6-1-روایی…………………………………………………………………………………………………………………48
3-6-2- پایایی………………………………………………………………………………………………………………..49
3-7- شیوه های جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………50
3-8- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………….51
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………52
4-2- ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری……………………………………………………………………53
4-2-1-توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن……………………………………………………………………53
4-2-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت ……………………………………………………..54
4-2-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات …………………………………………………56
4-2-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل …………………………………………………….57
4-3- بررسی متغیر های اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………59
4-4- بررسی فرضیه های پژوهش
4-4-1-بررسی فرضیه اصلی پژوهش ……………………………………………………………………………..60
4-4-2- بررسی فرضیه های فرعی پژوهش………………………………………………………………………61
4-4-2-1-بررسی فرضیه فرعی اول پژوهش…………………………………………………………………….61
4-4-2-2-بررسی فرضیه فرعی دوم پژوهش…………………………………………………………………….63
4-4-2-3-بررسی فرضیه فرعی سوم پژوهش …………………………………………………………………..64
4-4-2-4- بررسی فرضیه فرعی چهارم پژوهش ……………………………………………………………….66
4-4-2-5- بررسی فرضیه فرعی پنجم پژوهش………………………………………………………………….67
4-4-2-6- بررسی فرضیه فرعی ششم پژوهش………………………………………………………………….69
4-4-2-7- بررسی فرضیه فرعی هفتم پژوهش………………………………………………………………….70
4-5- ایجاد مدل رگرسیون……………………………………………………………………………………………72
4-5-1- ایجاد مدل رگرسیون برای متغیر خلاقیت و متغیر سلامت سازمانی…………………………….72
4-5-1-1-بررسی نرمال بودن……………………………………………………………………………………….72
4-5-1-2-بررسی ثابت بودن واریانس …………………………………………………………………………..73
4-5-1-3-ضرایب رگرسیون برای متغیرهای مورد بررسی………………………………………………….74
4-5-2- ایجاد مدل رگرسیون برای متغیر خلاقیت و سلامت سازمانی در بعد ساختدهی…………..76
4-5-2-1- بررسی نرمال بودن……………………………………………………………………………………..76
4-5-2-2- بررسی ثابت بودن واریانس …………………………………………………………………………76
4-5-2-3-ضرایب رگرسیون برای متغیرهای مورد بررسی…………………………………………………77
4-5-3- ایجاد مدل رگرس
ی
ون برای متغیرخلاقیت و نوآوری و متغیر سلامت سازمانی در
بعد ملاحظه گری………………………………………………………………………………………………………79
4-5-3-1-بررسی نرمال بودن……………………………………………………………………………………..79
4-5-3-2- بررسی ثابت بودن واریانس…………………………………………………………………………79
4-5-3-3- ضرایب رگرسیون برای متغیر های مورد بررسی………………………………………………80
4-5-4- ایجاد مدل رگرسیون برای متغیر خلاقیت و نوآوری و متغیر سلامت سازمانی در بعد پشتیبانی…………………………………………………………………………………………………………………..81
4-5-4-1- بررسی نرمال بودن……………………………………………………………………………………81.
4-5-4-2-بررسی ثابت بودن واریانس………………………………………………………………………….82.
4-5-4-3- ضرایب رگرسیون برای متغیر های مورد بررسی……………………………………………….83
4-5-5- ایجاد مدل رگرسیون برای متغیر خلاقیت و نوآوری ومتغیر سلامت سازمانی در
بعد تأکید علمی………………………………………………………………………………………………………….84
4-5-5-1- بررسی نرمال بودن……………………………………………………………………………………..84.
4-5-5-2- بررسی ثابت بودن واریانس………………………………………………………………………….85
4-5-5-3- ضرایب رگرسیون برای متغیر های مورد بررسی……………………………………………….86
4-5-6- ایجاد مدل رگرسیون برای متغیر خلاقیت و نوآوری و متغیر سلامت سازمانی در
بعد روحیه………………………………………………………………………………………………………………….87
4-5-6-1-بررسی نرمال بودن……………………………………………………………………………………….87.
4-5-6-2- بررسی ثابت بودن واریانس…………………………………………………………………………..88
4-5-6-3- ضرایب رگرسون برای متغیر های مورد بررسی………………………………………………..89.
4-5-7- مدل رگرسیون برای متغیر خلاقیت و متغیر سلامت سازمانی در بعد یگانگی نهادی ……90
4-5-7-1- بررسی نرمال بودن……………………………………………………………………………………..90
4-5-7-2- بررسی ثابت بودن واریانس …………………………………………………………………………90
4-5-7-3- ضرایب رگرسیون برای متغیر های مورد بررسی……………………………………………….91
4-5-8- ایجاد مدل رگرسیون برای متغیر خلاقیت و متغیر سلامت سازمانی در بعد نفوذ مدیر…. .92
4-5-8-1-بررسی نرمال بودن……………………………………………………………………………………….92
4-5-8-2- بررسی ثابت بودن واریانس …………………………………………………………………………93
4-5-8-3- ضرایب رگرسیون برای متغیر های مورد بررسی……………………………………………….94

فصل پنجم:بحث و نتیچه گیری
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………96
5-1- یافته های

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *