تقدیم به :

« تمام کسانیکه داشته های خود را مدیون آنان هستم .
پدر ، مادر و
که درمسیر پرپیچ وخم زندگی ، مشعل امید را در شب های زندگیم به ارمغان آوردند ویاری سبزشان همواره و بی‌منت،امیدبخش ویاری دهنده در تمام زندگیم بوده است . باشد که توانسته باشم قطره‌ای از دریای بی‌کران محبت‌هایشان را سپاس گفته باشم .
برادر و خواهرم
که در تمام مراحل تحصیلی حامی و پشتیبان بنده بوده‌اند. »

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده: 1

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4- اهداف تحقیق 7
1-5- سؤالات تحقیق 7
1-6- فرضیه‌های تحقیق 8
1-7 روش انجام تحقیق 8
1-7-1-روش پژوهش وگرد آوری دادها 8
1-7-2-جامعه آماری و نمونه آماری 8
1-7-2-1-جامعه آماری 8
1-7-2-2 روش نمونهگیری 9
1-8- متغیرهای تحقیق 10
1-8-1- متغیرمستقل 10
1-8-2- متغیرهای وابسته 10
1-8-3- متغیرهای کنترلی 10
1-9- تعاریف نظری واژه‏های کلیدی 11
1-10- ساختار کلی تحقیق 12
1-11- خلاصه فصل 12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 15
2-2- اطلاعات حسابداری 15
2-2-1- اطلاعات حسابداری و تصمیم‌گیری 16
2-2-3- اهداف عمده اطلاعات حسابداری 18
2-2-4- تاریخچه اهداف اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی 20
2-2-5- ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری 21
2-2-5-1- خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات 23
2-2-5-2- خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات 23
2-2-6- کیفیت اطلاعات حسابداری 24
2-2-7- عوامل مؤثر بر کیفیت اطلاعات حسابداری 25
2-8- اقلام تعهدی 27
2-8-1- اجزای اقلام تعهدی 27
2-8-2- نقش و اهمیت اقلام تعهدی 28
2-8-3- کیفیت اقلام تعهدی 29
2-9- بازده 30
2-9-1- انواع بازده 31
2-9-1-1- بازده کمی 31
2-9-1-2- بازده کیفی 35
2-9-2- نرخ بازده مورد انتظار 36
2-9-3- نرخ بازده واقعی سهام 37
2-9-3-1- نرخ بازده واقعی سهام (روش اول) 37
2-9-3-2- نرخ بازده واقعی سهام (روش دوم) 39
2-9-4- نرخ بازده مورد انتظار و نرخ بازده واقعی 41
2-9-5- اجزای بازده 41
2-9-5-1- سود دریافتی 41
2-9-5-2- سود (زیان) سرمایه 42
2-9-6- عوامل مؤثر بر بازده 43
2-9-7- روش محاسبه بازده سهام آتی 44
2-10- قیمت سهام 45
2-10-1- تعیین قیمت سهام 45
2-10-2- روش‌های ارزیابی قیمت سهام 47
2-10-3- عوامل مؤثر بر قیمت سهام 49
2-10-3-1- عوامل بیرونی 50
2-10-3-2- عوامل سیاسی و نظامی 51
2-10-3-3- عوامل درونی 52
2-10-4- انواع قیمت سهم 53
2-10- 4-1- قیمت اسمی 53
2-10-4-2- قیمت دفتری 53
2-10-4-3- قیمت ذاتی 53
2-10-4-4- قیمت بازار 54
2-11- پیشینه تحقیق 55
2-11-1- پیشینه مرتبط با فرضیه اول 55
2-11-2- پیشینه مرتبط با فرضیه دوم 59
2-12- چارچوب مفهومی تحقیق 64
2-13- خلاصه فصل 65

عنوان شماره صفحه

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه 67
3-2- سؤالات تحقیق 68
3-3- فرضیه های تحقیق 68
3-4- متغیرهای تحقیق 68
3-5- متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها 69
3-5-1- متغیر مستقل 69
3-4-2- متغیرهای وابسته 70
3-4-3- متغیرهای کنترل 71
3-6- مدل های تحقیق 72
3-7- قلمرو تحقیق 73
3-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق 73
3-7-2- قلمرو زمانی تحقیق 73
3-7-3- قلمرو مکانی تحقیق 73
3-8- جامعه آماری و روش نمونه‌گیری 73
3-9- نوع روش تحقیق 74
3-10- آزمون‌های مورداستفاده در تحقیق 75
3-10-1- بررسی ساختار دادههای ترکیبی و انواع مدلهای آن 75
3-10-1-1- آزمون معنی‌دار بودن اثرات فردی (F لیمر) 76
3-10-1-2- آزمون هاسمن 77
3-10-2- تحلیل رگرسیون 78
عنوان شماره صفحه

3-10-2-1- روش حداقل مربعات معمولی (OLS) 78
3-10-2-2- روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS) 79
3-10-3- فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی 79
3-10-3-1- آزمون نرمال بودن 81
3-10-3-2- آزمون عدم خود همبستگی 81
3-10-3-3- آزمون همسانی واریانس 82
3-10-3-4- آزمون t 83
3-10-3-5- آزمون F فیشر 83
3-11- روش جمع‌آوری اطلاعات 84
3-12- خلاصه فصل 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه 86
4-2- بررسی آمار توصیفی 86
4-3- تجزیه و تحلیل مدل های تحقیق 87
4-3-1- تجزیه و تحلیل دادههای ترکیبی 87
4-3-1-1- آزمون F لیمر 87
4-3-1-2- آزمون هاسمن 88
4-3-2- بررسی فروض کلاسیک و برآورد مدل ها و تجزیه و تحلیل نتایج 89
4-4- آزمون فرضیه های پژوهش 91
4-4-1- آزمون فرضیه اول 91
4-4-2- آزمون فرضیه دوم 94
عنوان شماره صفحه

4-5- خلاصه فصل 96

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 98
5-2- نتایج آزمون فرضیات 98
5-3- نتیجه‌گیری 99
5-3-1- تحلیل نتیجه‌ی فرضیه اول 100
5-3-2 تحلیل نتیجه‌ی فرضیه دوم 101
5-4- پیشنهادهای تحقیق 101
5-4-1- پیشنهادها مبتنی بر نتایج تحقیق 101
5-4-2- پیشنهادهایی در زمینه تحقیقات آتی 103
5-5- منابع 104
5-5-1- منابع داخلی 104
5-6-2- منابع خارجی 111
پیوست ها 113
پیوست الف) نام شرکت های نمونه آماری 113
پیوست ب) خروجی های آماری نرم‌افزارهای Eviews، Stata 115

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه

جدول 4-1: آمار توصیفی هر یک از متغیرهای استفاده شده در پژوهش 86
جدول4-2: نتایج آزمون F لیمر فرضیه ها 88جدول 4-3: نتایج آزمون هاسمن فرضیه ها 88
جدول 4-4: نتایج آزمون جارکو-برآ مدل های پژوهش 89
جدول 4-5: نتایج آزمون ولدریج مدل های پژوهش 89
جدول 4-6: نتایج آزمون ناهمسانی واریانس مدل های پژوهش 90
جدول 4-7: نتایج برآورد مدل برای فرضیه اول با استفاده از روش GLS 92
جدول 4-8: نتایج برآورد مدل برای فرضیه دوم با استفاده از روش GLS 94
جدول 5-1 : نتایج آزمون فرضیات پژوهش 99

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری، تأخیر در تعدیل قیمت سهام و بازده آتی سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور تعداد 92 شرکت طی بازه زمانی 1391-1387 مورد بررسی قرار گرفت. ادبیات تحقیق از روش مطالعه کتابخانهای و دادههای مالی مورد نیاز از مراجعه به صورتهای مالی و نرم افزار مالی ره آورد نوین 3 استخراج و توسط نرم افزار اکسل تلخیص، طبقهبندی شده، محاسبه و در نهایت از طریق نرم‌افزارهای Eviews، Stata تجزیه و تحلیل گردید. با توجه به روش‌های آماری انجام شده در سطح اطمینان 95/0 با بهره‌گیری از آزمون رگرسیون و پیرسون نتایج نشان داد، کیفیت اطلاعات حسابداری با تأخیر در تعدیل قیمت سهام و بازده آتی سهام رابطه معنادار دارد.

کلمات کلیدی: کیفیت اطلاعات حسابداری، تأخیر در تعدیل قیمت سهام، اقلام تعهدی و بازده آتی سهام

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
نقش اطلاعات در فرآیند تصمیم گیری کاملاً روشن است. برای تصمیمات اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که با استفاده از آن ها بتوان منابع موجود را به بهترین نحو تخصیص داد. یکی از راه های دستیابی به این اطلاعات، استفاده از اطلاعات صورت های مالی سالانه شرکت هاست. صورت های مالی که به طور جامع و گسترده مورد استفاده قرار می گیرند، مناسب ترین روش برای ارائه ی اطلاعات مالی به استفاده کنندگان آن محسوب می گردند. اهداف کلی صورت های مالی، تأمین نیازهای استفاده کنندگان از جمله سرمایه گذاران می باشد. سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل به طور عمده علاقه مند به ارزیابی ویژگی های سرمایه گذاری در یک شرکت هستند. ویژگی های یک سرمایه گذاری شامل عواملی از قبیل ریسک، بازده، سود سهام، امنیت سرمایه گذاری، نقدینگی، رشد و غیره می باشند (یحیی زاده فر و احمدپور، 1381). مطالعات زیادی در مورد چگونگی تأثیر اطلاعات مالی بر بازده و قیمت سهام در نتیجه ی تصمیمات سرمایه گذاری صورت گرفته است. گزارشات مالی روی گرایش بازار سهام، محور اصلی تحقیق در حسابداری و مالی است.
1-2- بیان مسأله
به گفته برون (1999) محیط اقتصادی در برگیرنده تمام عوامل تأثیرگذار بر استفاده کنندگان، سیستم حسابداری و بازارهای سرمایه می باشد. فرض بر این است که صورت های مالی حسابرسی شده وضعیت عملکرد شرکت را به نحو منصفانه نشان دهد. به همین دلیل اطلاعات آن می تواند در رفتار سرمایه گذاران تأثیر گذاشته و به تبع آن قیمت و بازده سهام را تحت تأثیر قرار دهد. سرمایه گذاران دائماً در حال جستوجو الگوهایی برای پیش بینی قیمت و بازده می باشند. یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری کمک به استفاده کنندگان در پیش بینی جریانات نقد آتی ورودی به واحد اقتصادی و به تبع آن پیش بینی بازده سرمایه گذاری می باشد(مهرابی و همکاران، 1386، 94).
به عبارت دیگر، اطلاعات مالی باید پیش از سپری شدن زمانی که استفاده کنندگان می توانند بر مبنای آن داوری و تصمیم گیری نمایند در اختیار آنان گذاشته شود. از آنجا که اطلاعات مالی نسبت به گذشت زمان بسیار حساس است و بعضاً با مرور زمان ارزش و سودمندی خود را در تصمیم گیری ها از دست می دهند. هر قدر ارائه ی اطلاعات به تاریخ وقوع رویدادهای مربوط نزدیکتر باشد، اطلاعات به موقع تر خواهد بود. مصداق این موضوع در گزارشگری مالی نزدیک بودن زمان ارائه گزارش به تاریخ پایان دوره مالی است. افزایش سرعت گزارشگری به دلیل استفاده ی به موقع تر اطلاعات در اتخاذ تصمیم های اقتصادی توسط سرمایه گذاران، می تواند به شفافیت بیشتر اطلاعات مالی شرکتها و به تبع آن، شفافیت بالاتر بازار سرمایه منجر شود که این موضوع به نوبه ی خود می تواند تأثیر به سزایی بر جذابیت بازارهای مالی و سرمایه داشته باشد(مهدوی و جمالیان پور، 1389).
سهامداران و سرمایه گذاران، همواره در پی اطلاعاتی هستند که آنان را در انتخاب بهترین سرمایه گذاری و مناسبترین پورتفوی، یاری کند. یکی از مباحث مهمی که تصمیم های سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد، کیفیت اطلاعات حسابداری است (احمدی و جمالی، 1392، 2).
اطلاعات فراهم شده توسط سیستم اطلاعاتی حسابداری بخشی از اطلاعاتی است که سرمایه گذاران برای پیش بینی جریانهای نقدی آتی به کار می برند؛ تجدید نظر در پیش بینی جریان های نقد آتی بر مبنای اطلاعات بی کیفیت در مقایسه با تجدیدنظر مبتنی بر اطلاعات با کیفیت مطلوب، منجر به برآوردهای نامشخصی از قیمت سهم می شود. با توجه به عدم اطمینان حاصل از کیفیت نامطلوب اطلاعات در برآورد قیمت سهام، با گذر زمان، درک بهتری از محتوای اطلاعات منتشره فراهم می شود و نیز یادگیری از ارزیابی های سایر سرمایه گذاران منجر به بهبود تجدیدنظر در برآوردها شده و در نهایت تعدیل قیمت سهم با تأخیر روی خواهد داد(رحمانی و همکاران، 1391، 138).
پژوهشگران مالی، همواره به دنبال متغیرهایی هستند که بتوانند از طریق آنها، بازده سهام را برای دوره های آتی با
درصد اطمینان بیشتری نسبت به متغیرها و مدل های قبلی پیش بینی کنند. شناسایی چگونگی واکنش بازار سهام به اطلاعات حسابداری، در تشخیص کارایی بازار سرمایه و همچنین ارزیابی سودمندی اطلاعات صورتهای مالی اساسی، از اهمیت زیادی برخوردار است . تحقیق های تجربی نشان می دهند، ارقام حسابداری توانایی پیش بینی دارند و می توان ارزش پیش بینی کنندگی اطلاعات حسابداری را به منزله یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *