……………………………………………….14
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق……………………………………………………15
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………….16
2-2- بخش اول: مبانی نظری هیات مدیره………………………………………………..16
2-2-1- سازوکارهای برون سازمانی …………………………………………………….16
2-2-2- سازوکارهای درون سازمانی …………………………………………………….17
2-2-3- هیات مدیره……………………………………………………………………….18
2-2-4- ترکیب هیات مدیره……………………………………………………………….20
2-2-4-1- عوامل موثر بر ترکیب هیات مدیره و جنبه های مختلف آن……………………23
2-2-4-2- اثر ترکیب هیات مدیره و جنبه های آن بر اثربخشی هیات مدیره
در ایفای نقش ها…………………………………………………………………………..26
2-2-4-3- اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای
نقش استراتژیک…………………………………………………………………………..27
2-2-4-4- اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای
نقش نظارتی……………………………………………………………………………….27
2-2-4-5- اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای
نقش خدماتی……………………………………………………………………………….27
2-2-4-6- اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای
نقش تامین منابع…………………………………………………………………………..28
2-2-4-7- اثر ترکیب هیات مدیره و جنبه های آن بر عملکرد شرکت…………………….28
2-2-4-8- اثر اندازه هیات مدیره بر عملکرد شرکت……………………………………..28
2-2-4-9- اثر استقلال هیات مدیره بر عملکرد شرکت……………………………………29
2-2-4-10- اثر چند عضویتی بودن اعضای هیات مدیره بر عملکرد شرکت……………..29
2-2-4-11- اثر ترکیب جنسیتی اعضای هیات مدیره بر عملکرد شرکت………………….29
2-3- بخش سوم: مبانی نظری بازدهی ریسک…………………………………………….29
2-3-1- انواع ریسک …………………………………………………………………….30
2-3-2- ریسک سیستماتیک در مقابل ریسک غیرسیستماتیک ……………………………35
2-3-3- محاسبه ریسک…………………………………………………………………..37
2-3-4- نظریه پرتفوی مارکویتز ………………………………………………………..38
2-3-5- مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) ……………………………41
2-4- بخش سوم: پیشینه تحقیق…………………………………………………………….53
2-4-1- تحقیقات خارجی………………………………………………………………….53
2-4-2- تحقیقات داخلی …………………………………………………………………..57
فصل سوم: روش شناسی تحقیق……………………………………………………………60
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………….61
3-2- فرضیه های پژوهش………………………………………………………………..62
3-3- مدل تحقیق و تعریف متغیرها ………………………………………………………62
3-4- روش انجام پژوهش ………………………………………………………………..68
3-5- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه …………………………………….69
3-6- روش گردآوری داده ها …………………………………………………………….72
3-7- آزمون پایایی ……………………………………………………………………….72
3-8- آزمون F لیمر ………………………………………………………………………73
3-9- آزمون هاسمن ………………………………………………………………………73
3-10- تحلیل رگرسیون …………………………………………………………………..74
3-10-1- روش حداقل مربعات معمولی (OLS) ………………………………………….74
3-10-2- روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) ………………………………………..74
3-10-3- آزمون معنی دار بودن در الگوی رگرسیون ……………………………………75
3-10-4- آزمون معنی دار بودن معادله رگرسیون ……………………………………….76
3-10-5- آزمون معنی دار بودن ضرایب ………………………………………………..76
3-11- آزمون فروض کلاسیک ………………………………………………………….77
3-11-1- عدم وجود خود همبستگی ……………………………………………………..77
3-11-2- عدم وجود واریانس ناهمسانی …………………………………………………79
3-11-3- عدم وجود هم خطی ……………………………………………………………81
3-12- ضریب تعیین …………………………………………………………………….82
3-13- ضریب تعیین تعدیل شده…………………………………………………………..83
3-14- آزمون F………………………………………………………………………….83
3-15- آزمون تی استیودنت ……………………………………………………………..84
3-16- خلاصه فصل……………………………………………………………………..85
فصل چهارم: یافته های پژوهش…………………………………………………………..86
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………….87
4-2- آمار توصیفی داده ها………………………………………………………………..87
4-3- آمار استنباطی………………………………………………………………………89
4-3-1- آزمون پایایی متغیرها…………………………………………………………….89
4-3-2- تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون……………………………………90
4-3-3- آزمون فرض کلاسیک رگرسیون………………………………………………..92
4-3-3-1- آزمون نرمال بودن …………………………………………………………..92
4-3-3-2- آزمون استقلال خطاها………………………………………………………..93
4-3-3-3- ناهمسانی واریانس ها…………………………………………………………93
4-3-3-4- آزمون هم خطی متغیرهای مستقل………………………………
..
……………94
4-4- نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیون تحقیق ………………………………………95
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها……………………………………………………….98
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………….99
5-2- خلاصه پژوهش …………………………………………………………………….99
5-3- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………….102
5-4- پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………103
5-4-1- پیشنهادهای منتج از تحقیق………………………………………………………103
5-4-2- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی………………………………………………….103
پیوست ها………………………………………………………………………………. 104
منابع مأخذ……………………………………………………………………………….153

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
ــــــــــ ـــــــــــ
جدول 4-1- آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق…………………………………………88
جدول 4-2- آزمون ایم، پسران و شین (IPS) …………………………………………….90
جدول 4-3- آزمون چاو……………………………………………………………………91
جدول 4-4- آزمون هاسمن………………………………………………………………..91
جدول 4-5- آزمون کولموگروف اسمیرنوف ………………………………………………92
جدول 4-6- آزمون استقلال خطاها………………………………………………………..93
جدول 4-7- نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس……………………………………………94
جدول 4-8- آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل………………………………………..95
جدول 4-9- نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون…………………………………….96

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
ــــــــــ ـــــــــــ
شکل 2-1- روابط بین ساز و کارهای برون سازمانی و درون سازمانی و
اهداف راهبری شرکتی ……………………………………………………………………18
شکل 2-2- چگونگی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری ترکیب هیات مدیره………………………..26
شکل 2-3- ریسک ……………………………………………………………………….36

مقدمه
هیات مدیره از جمله سازوکارهای داخلی راهبری شرکتی است که تاثیر زیادی بر ریسک و عملکرد شرکت و رعایت حقوق ذینفعان بنگاه اقتصادی دارد. نقش هیات مدیره شرکت ها در نظارت بر نحوه اداره شرکت در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده و هدایت مدیریت اجرایی بسیار تعیین کننده است، تاجایی که در مواردی، راهبری شرکتی مناسب به واسطه ترکیب و عملکرد هیات مدیره سنجیده می شود. هیات مدیره علاوه بر هدایت استراتژیک شرکت، مسئولیت مهمی در نظارت بر عملکرد مدیریتی و دستیابی به بازده مناسب برای سهام داران، رعایت قوانین و مقررات و در عین حال جلوگیری از بروز تضاد منافع و ایجاد توازن بین انتظارات از شرکت بر عهده دارد(حسینی و رهبری خرازی،1387).
در این پژوهش سعی می‌شود تا رابطه بین کارایی هیئت مدیره و ریسک کوتاه مدت شرکت ها بررسی گردد. از این رو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *