دانلود پایان نامه درمورد آموزش و پرورش، مدیریت زمان، مدیران مدارس، نیروی انسانی

پرورش کودکان، نوجوانان و جوانان و آماده کردن آنان برای زندگی همراه با خوشبختی و حیات معقول در جامعه آینده است. با توجه به اهمیت آموزش و پرورش در رشد ابعاد وجود آدمی و تأمین نیازهای فردی و اجتماعی، امروزه این سازمان بسیار گسترش‌یافته و امور مختلف آن توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات متعددی صورت می‌پذیرد(صافی،1381). […]

پایان نامه با کلید واژه های عملکرد شرکت، اندازه گیری عملکرد، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام

در این کشور به صورتی است که نقش کمتری را در حق الزحمه مدیران ژاپنی ایفا می نماید(نمازی و مرادی ،80،1384). نمازی و سیرانی (1383) با استفاده از تئوری نمایندگی به بررسی دو موضوع پرداخته اند: نخست، ارتباط پاداش مدیران عامل شرکتها در ایران با سود حسابداری، رشد سود و رشد ارزش افزوده بازار (MVA) […]

پایان نامه با کلید واژه های حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، ساختار مالکیت، توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی مشاهده کرد. با توجه به این موارد مسیرهایی که حاکمیت شرکتی می تواند از طریق آن رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار باشند عبارتند از: میزان دسترسی شرکتها به تامین مالی از طریق خارج از شرکت افزایش یافته است. حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه های سرمایه ای شده و در نتیجه ارزش شرکت را […]

پایان نامه با کلید واژه های حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت، هیئت مدیره، خصوصی سازی

ی مورد بررسی قرار می گیرد سپس با بیان فرضیه ها و مدل رگرسیون هر فرضیه و انجام آزمونهای تکمیلی، نتایج آزمون ها به صورت جداول خلاصه شده و ارائه می شوند. در فصل پنجم، یافته های تحقیق مورد تفسیر قرار گرفته و مراتب با نتایج دیگر پژوهش های محققین مورد مقایسه قرار می گیرد. […]

پایان نامه با کلید واژه های هیئت مدیره، عملکرد شرکت، حاکمیت شرکتی، راهبری شرکتی

حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها می پردازیم.یکی از عوامل بهبود کارایی اقتصادی، حاکمیت شرکتی است، که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره ،سهامداران و سایر گروههای ذینفع است. نظام راهبری شرکتی مجموعه دستورالعمل ها، ساختارها، فرآیندها و هنجارهای فرهنگی است که شرکت ها با رعایت آنها به اهداف شفافیت […]

تحقیق درباره جانشینی، موجودی‌های، تولید، زمانی

ه کرد:Y=F(A.L,S_KE )=[ξ ̃_(S_i ) (A.L)^(σ ̃_(S_KLE ) )+ξ ̃_(S_KE ) S_KE^(σ ̃_(S_KLE ) ) ]^(1/σ ̃_(S_KLE ) ) ; (3-17) with S_KE (S_A,S_B ) =[∑_(i=A,B)▒〖ξ ̃_(S_i ) S_i^(σ ̃_(S_KE ) ) 〗 ]^(1/σ ̃_(S_KE ) ) ; (2-18) with S_i (K_i^M,E_ij )=[ξ ̃_(K,i),〖K^M〗_i^(〖σ ̃_S〗_i )+∑_(j=1,2)▒〖ξ ̃_(E,ij) E_ij^(σ ̃_(S_i ) ) ]^(1/σ ̃_(S_i ) ) , for i=A,B 〗(3-19) در معادلات بالا ξ و σ ̃ به ترتیب نشان […]

تحقیق درباره درآمد سرانه، بانک مرکزی، اقتصاد کشور، شاخص قیمت

343-4-2- نوآوری و کارایی انرژی 343-4-3- محدودیت‌های جانشینی در سطح کلان 353- 5- عوامل موثر در ارتباط بین انرژی و رشد 363-6- سرمایه‌‌گذاری در صنایع انرژی 373-7-الگوی سیستم انرژی 383-8- الگوی رشد اقتصادی 403-9- تصریح مدل 43فصل چهارم:تخمین مدل و تحلیل نتایج 4-1- مقدمه 464-2- دادهها و منابع آماری 464-3- نتایج تجربی 464-3-1- آزمون پایایی: […]

پایان نامه با واژگان کلیدی تنوع تیم، تعهد کارکنان، توانایی ها

دیدگاه لنچیونی و با توجه به مبانی موجود، برای اندازه گیری کارتیمی پنج بعد زیر مورد بررسی قرار میگیرد: 1. تعهد: منظور از تعهد، پایبند بودن به تصمیمات و برنامهها است، بهطوریکه همه به وضوح درآنها مشارکت کنند گویی که انگار آن تصمیم به اتفاق آراء گرفته شده است. 2. اعتماد: اطمینان و پشتگرمی اعضای […]

پایان نامه با واژگان کلیدی عوامل بیرونی، سیر تاریخی، سودآوری، کسب و کار

نشان داده شده است تدوین استراتژی و خط مشی سازمانها از طریق رعایت و بکارگیری اصول مسؤولیتپذیری اجتماعی سازمان نتایج و اثرات مفیدی برای سازمانها و شرکتها خواهد داشت از جمله: 1- کاهش شکایات. 2- کاهش ریسک های عملیاتی 3- شهرت و اعتبار تجاری. 4-کارایی. 5– نوآوری . 6- دستیابی به بازارهای موجود و جدید. […]

پایان نامه با واژگان کلیدی بعد شناختی، بعد عملکردی، بهبود عملکرد، مهارتهای اجتماعی

2-9-2. تعهدات قانونی جامعه از بنگاها فقط نمیخواهد که سود ده باشند بلکه همچنین میخواهد مطابق با قوانین و مقررات رفتار نمایند. به عبارت دیگر در (قرارداد اجتماعی) بین جامعه و بنگاهای اقتصادی، جامعه از بنگاهها و شرکتهای اقتصادی میخواهد که در یک چارچوب حقوقی و قانونی سود باشند. مسؤولیتهای حقوقی در بر گیرنده یک […]