پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، جبران خسارت، مطالبه خسارت

ندارد. این در حالی است که در ضرر شخصی معمولاً این قضیه صادق نیست و چه بسا در برخی موارد، افرادی ضرر بیشتری را نسبت به دیگران پذیرا باشند و به نسبت خسارت وارده، باید میزان زیان آنها مشخص و درخواست مطالبه و جبران زیان نمایند135. البته شاید این استدلال ادامه مطلب…