مقاله درمورد یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، ضریب همبستگی

بیشتر دبیران تربیتبدنی شرکت‌کننده در این نظرسنجی دارای سابقه 11 تا 15 سال یعنی 2/28 درصد و کمترین سابقه خدمت نیز مربوط به محدوده 30 تا 36 سال یعنی 4/6 درصد کل نمونه میباشد. 5-4 تفسیر نتایج حاصل از آمار توصیفی متغیرهای پژوهش نتایج جدول(4-5) نشان داد که میانگین محیط مدرسه 98/2و انحراف استاندارد آن […]

مقاله درمورد یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، رگرسیون

سابقه خدمت 7.3 درصد از دبیران تربیتبدنی کمتر از 5 سال، 23.6درصد بین 6 تا 10 سال، 28.2درصد بین 11تا 15 سال، 23.6 درصد بین 16 تا 20 سال، 10.9 درصد بین 21 تا 25 سال و 6.4 درصد بین 26 تا 30 سال میباشد. 4-3 بررسی متغیرهای تحقیق جدول (4-5) بررسی متغیرهای تحقیق متغیرهای […]

مقاله درمورد پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، عملکرد شناختی

میدهد. (Sunger و Gunggoren،2009) در مطالعهای نشان دادند که ادراک از محیط کلاس با مولفههای شناختی و انگیزشی خودگردانی یادگیری رابطۀ مثبت و معناداری دارد. علاوه بر آن به این نتیجه رسیدند که ادراک از محیط کلاس میتواند بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیرگذار باشد. Tomas) و focos، 2009) در تحقیقی به اندازهگیری تاثیر فعالیت‌های بدنی […]

مقاله درمورد یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، عملکرد تحصیلی

محیط مدارس همواره مشکلاتی را برای دانش آموز ایجاد کردهاست. (Jomezو Palmez،1990) و Sakes) و همکاران، (1998 علل تلافات و آسیبهای ناشی از حوادث در زمینهای مدارس را مورد مطالعه قرار داده و عوامل زیر را به عنوان عوامل مهم شناسایی کردهاند: 1- بلندی بیش از حد وسائل 2- ناکافی بودن پوشش سطح فعالیت 3- […]

مقاله درمورد یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، تربیت بدنی

سیف،1384)، پیشرفت تحصیلی را توانایی آموخته شده یا اکتسابی حاصل از دروس ارایه شده یا به عبارت دیگر، توانایی آموخته شده و یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی میدانند که به وسیلهی آزمون‌های استاندارد شده، اندازه‌گیری میشود. خوینژاد(1374)، عنوان میکند که پیشرفت تحصیلی مقدار دستیابی دانشآموز به هدفهای تربیتی که معمولاً در حیطهی شناختی و […]

مقاله درمورد پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، تعلیم و تربیت

مانند کتابخانه و بوستان محله شرایطی در اختیار مدرسه قرار میگیرد(الخوانساری، 1384). در نیمه دوم قرن بیستم تلاش بسیاری به عمل آمد تا فضای سنتی کلاس دگرگون شود و از جمله قانون تعلیم و تربیت فرانسه در سال 1965 تأکید نمود که معماری آموزشی دارای نقش تربیتی است. در دهههای اخیر ایده مدارس باز برای […]

مقاله درمورد تعلیم و تربیت، برنامه درسی، مبانی نظری

نظیر جایگاه دانشآموز و معلم در کلاس، میزان سرو صدا، نور و رنگ، آب و هوا، میزان رطوبت را مورد بحث قرار میدهد. در واقع تأکید وی به آموزش موثرتر و لذت بخشتر است(کاملنیا، 1386) در زمان طراحی مکان آموزشی، بایستی نیازهای عمومی یک عده از دانشآموزان همسال و همنیاز را برآورده کرد. برای مثال، […]

مقاله درمورد آموزش و پرورش، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی

دیدگاه دبیران تربیتبدنی مورد بررسی قرار دهد. علاوه برآن شناخت ویژگیهای دانشآموزان، استفاده از نظرات دبیران تربیتبدنی و ورزش به مسئولان و برنامه- ریزان در مدارس کمک میکند تا براساس اصول علمی و برنامهریزی درسی و نیازهای آنها، فعالیتها و تمرینهای اثربخش و متعاقب آن تقویت و افزایش ظرفیتهای اخلاقی، تربیتی، جسمانی، ذهنی، عقلی، مهارتی، […]

مقاله درمورد یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، آموزش و پرورش

صفحه جدول2-1 ارتباط رنگ با روحیات دانش‌آموزان-وکسلر……………………………………………………….22 جدول3-1 مولفه‌ها وتعداد سوالات پرسش‌نامه محیط مدرسه…………………………………………….39 جدول4-1 وضعیت سن پاسخ‌دهندگان………………………………………………………………………………..43 جدول4-2 وضعیت جنسیت پاسخ‌دهندگان…………………………………………………………………………44 جدول4-3 میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان…………………………………………………………………………45 جدول4-4 سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان…………………………………………………….. …………………….46 جدول4-5 بررسی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………….47 جدول4-6 بررسی مولفه‌های متغیر محیط مدرسه…………………………………………………………….48 جدول4-7 بررسی نرمال بودن متغیرها……………………………………………………………………………….49 جدول4-8 بررسی وضعیت نرمال بودن مولفه‌های محیط مدرسه……………………………………..49 جدول4-9 […]

مقاله درمورد یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، استاد راهنما

اینجانب مسعود شاهمرادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تربیتبدنی گرایش عمومی دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی گروه تربیتبدنی و علوم ورزشی تعهد می نماییم که محتوای این پایان نامه نتیجه تلاش و تحقیقات خود بوده و از جایی کپی برداری نشده و به پایان رسانیدن آن نتیجه تلاش و مطالعات مستمر اینجانب و راهنمایی […]