منابع پایان نامه با موضوع سلسله مراتب، ساختار سرمایه، تامین مالی، سلسله مراتبی

د …………………………119جدول4-12- نتیجه آزمون چاو آزمون سلسله مراتبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله رشد ……………………….119جدول 4-13- نتایج تخمین مدل آزمون سلسله مراتبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله رشد ………………………120جدول4-14- نتیجه آزمون چاو آزمون ترکیبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله رشد ………………………………120جدول 4-15- نتایج تخمین مدل آزمون ترکیبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله رشد ……………………………..120جدول4-16- ادامه مطلب…

منابع پایان نامه با موضوع چرخه عمر، ساختار سرمایه، صنعت خودرو، کسب و کار

افول…………………………………………682-2-4- تئوری چرخه عمر ساختار سرمایه…………………………………………………………………682-2-5- جمع بندی کلی……………………………………………………………………………………..692-3- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………..702-3-1- پیشینه تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………70 2-3-1-1- تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با چرخه عمر………………………………….70 2-3-1-2- تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با ساختار سرمایه………………………………722-3-2- پیشینه تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………..742-3-2-1- تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با چرخه ی عمر ………………………………..742-3-2-2- تحقیقات داخلی ادامه مطلب…

منابع پایان نامه با موضوع ساختار سرمایه، سلسله مراتب، چرخه عمر، سلسله مراتبی

تقدیم به: پدرم که به من تلاش و امیدواری آموخت مادرم که صبر و پیشه در زندگی را آویزه گوشم کرد و خواهرم که غم و اندوه زندگی را از چشمانم شست. با سپاس فراوان از : استاد ارجمند و گرامی جناب آقای دکتر سعید خدامرادیکه در نهایت گشاده رویی ادامه مطلب…