پایان نامه ارشد درباره امام صادق

یقال: فازَ بالخیر و فازَ من العذاب و أَفازَهُ الله بکذا ففازَ به أَی ذهب به”447 در این روایت به نظر میرسد معنای ظاهری که در کتب لغت آمده، مراد نبوده است. مریج: و باسناده الى یحیى بن میسره الخثعمی عن أبى جعفر علیه السلام قال: … فقال الله بَلْ ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد درباره امام صادق، حضرت آدم (ع)، امام زمان

به شمار میرود، گرچه از جنس آنان نباشد. در سخن خدای تعالی”وَ بَلَغْنا أَجَلَنَا الَّذِی أَجَّلْتَ لَنا” مراد، قیامت است. در میان معناهایی که در کتب لغت در ذیل این واژه ذکر شده معنای قیامت به چشم نمیخورد و نزدیکترین معنای لغوی به معنای مطرح شده از سوی امام زمان ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد درباره امام صادق

الله عز و جل لقاءه … . 297 درکتاب توحید خدیث طولانی از امام علی(ع) روایت شده که در پاسخ مردی که برخی از آیات قرآن برایش مشتبه شده بود و از امام میپرسید، فرمود: امّا سخن خداوند متعال “بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ کافِرُونَ”298مراد از آن برانگیخته شدن است و ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد درباره امام صادق، رسول خدا (ص)

دخترکان سینه برآمده معنا شده است که در لغت نیز بامراجعه به هر یک از این دو کلمه همین معنا فهمیده میشود: “کُعُوباً و کُعُوبهً و کِعابهً و کَعَّبَت: نَهَدَ ثَدْیُها [نهد: نَهَدَ الثدْیُ یَنْهُد، بالضم، نُهُوداً إِذا کَعَبَ و انتَبَرَ و أَشْرَف‏251.” و جاریه کَعابٌ و مُکَعِّبٌ و کاعِبٌ، ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد درباره امام صادق

شی‏ء من عباده الأوثان.56 در اصول کافی علی بن مسکان از امام صادق(ع) در تفسیر سخن خدای عزّوجل: “حَنِیفاً مُسْلِماً” نقل کرده که فرمود: یعنی خالص و بااخلاص که در آن، چیزی از پرستش بتها نباشد. در روایت برای این کلمه معنای خالص، مخلص و دور بودن از پرستش بت ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد درباره مفردات قرآن، نزول قرآن، رسول اکرم (ص)

فتیل و نقیر: 24 حصر صدر: 25 متعمدا: 25 عقد: 26 حرج: 26 حام و بحیره: 27 بنان: 27 مکاء و تصدیه: 28 ولیجه: 28 فقیر و مسکین: 29 ابن: 29 بخس: 30 صواع: 30 زعیم و کید: 30 سبحان الله: 31 درء: 31 واق: 32 عنید: 32 رواسی: 33 ادامه مطلب…

منبع تحقیق درمورد فرسودگی شغلی، تعهد سازمانی، سابقه خدمت

نظر پاسخ دهندگان معادل 1 و بیشترین امتیاز معادل 43/4 می باشد. توصیف متغیر فرسودگی شغلی جدول4-7) توصیف متغیر فرسودگی شغلی تعدادکمترینبیشترینمیانگینانحراف معیارواریانسفرسودگی شغلی182173/43397/281903/0671/0 نمودار4-7) هیستوگرام متغیر فرسودگی شغلی مطابق جدول و نمودار 4-7 میانگین امتیاز متغیر فرسودگی شغلی از نظر پاسخ دهندگان 3397/2 ، انحراف معیار 81903/0 و واریانس ادامه مطلب…

منبع تحقیق درمورد تحلیل داده، انحراف معیار، آزمون فرضیه

مشاهده، بررسی و استخراج می شوند و سپس با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بطور کمی و غیر کمی سعی می شود که ادعاها و حدس های علمی اولیه ( فرضیه ها ) آزمون شده و در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته شوند و نتیجه ادامه مطلب…

منبع تحقیق درمورد فرسودگی شغلی، تعهد سازمانی، تعهد عاطفی

آسیب های آن مصون بمانند، به طوری که برخی از افراد به واسطه ی عدم تحمل عوامل فشارزا یا نداشتند قدرت و توانایی مقابله کافی، دایما احساس تنش می کنند. فرسودگی شغلی درحقیقت، حالتی از خستگی جسمانی، هیجانی و ذهنی است که به دلیل فشار مداوم و مکرر هیجان ناشی ادامه مطلب…

منبع تحقیق درمورد تعهد سازمانی، تعهد هنجاری، تعهد اخلاقی

دیگر، تحقیقات کمتری صورت گرفته است. علاوه بر الن و می یر، رندال و کوته اریلی، چاتمن و کالول از جمله محققانی هستند که تلاش کرده اند تا این بعد از تعهد سازمانی را از ابعاد دیگر مجزا سازند. رندال و کوته به تعهد هنجاری از منظر نوعی تکلیف اخلاقی ادامه مطلب…