پایان نامه ارشد درباره امام صادق، رسول خدا (ص)

دخترکان سینه برآمده معنا شده است که در لغت نیز بامراجعه به هر یک از این دو کلمه همین معنا فهمیده میشود: “کُعُوباً و کُعُوبهً و کِعابهً و کَعَّبَت: نَهَدَ ثَدْیُها [نهد: نَهَدَ الثدْیُ یَنْهُد، بالضم، نُهُوداً إِذا کَعَبَ و انتَبَرَ و أَشْرَف‏251.” و جاریه کَعابٌ و مُکَعِّبٌ و کاعِبٌ، و جمعُ الکاعِبِ کَواعِب”252؛ “و […]

پایان نامه ارشد درباره امام صادق

شی‏ء من عباده الأوثان.56 در اصول کافی علی بن مسکان از امام صادق(ع) در تفسیر سخن خدای عزّوجل: “حَنِیفاً مُسْلِماً” نقل کرده که فرمود: یعنی خالص و بااخلاص که در آن، چیزی از پرستش بتها نباشد. در روایت برای این کلمه معنای خالص، مخلص و دور بودن از پرستش بت گفته شده و در منابع […]

پایان نامه ارشد درباره مفردات قرآن، نزول قرآن، رسول اکرم (ص)

فتیل و نقیر: 24 حصر صدر: 25 متعمدا: 25 عقد: 26 حرج: 26 حام و بحیره: 27 بنان: 27 مکاء و تصدیه: 28 ولیجه: 28 فقیر و مسکین: 29 ابن: 29 بخس: 30 صواع: 30 زعیم و کید: 30 سبحان الله: 31 درء: 31 واق: 32 عنید: 32 رواسی: 33 حفده: 33 اُف: 33 آوّاب: […]

منبع تحقیق درمورد فرسودگی شغلی، تعهد سازمانی، سابقه خدمت

نظر پاسخ دهندگان معادل 1 و بیشترین امتیاز معادل 43/4 می باشد. توصیف متغیر فرسودگی شغلی جدول4-7) توصیف متغیر فرسودگی شغلی تعدادکمترینبیشترینمیانگینانحراف معیارواریانسفرسودگی شغلی182173/43397/281903/0671/0 نمودار4-7) هیستوگرام متغیر فرسودگی شغلی مطابق جدول و نمودار 4-7 میانگین امتیاز متغیر فرسودگی شغلی از نظر پاسخ دهندگان 3397/2 ، انحراف معیار 81903/0 و واریانس برابر 671/0 می باشد. میانگین […]

منبع تحقیق درمورد فرسودگی شغلی، تعهد سازمانی، تعهد عاطفی

آسیب های آن مصون بمانند، به طوری که برخی از افراد به واسطه ی عدم تحمل عوامل فشارزا یا نداشتند قدرت و توانایی مقابله کافی، دایما احساس تنش می کنند. فرسودگی شغلی درحقیقت، حالتی از خستگی جسمانی، هیجانی و ذهنی است که به دلیل فشار مداوم و مکرر هیجان ناشی از برخورد فشرده و بلندمدت […]

منبع تحقیق درمورد تعهد سازمانی، تعهد هنجاری، تعهد اخلاقی

دیگر، تحقیقات کمتری صورت گرفته است. علاوه بر الن و می یر، رندال و کوته اریلی، چاتمن و کالول از جمله محققانی هستند که تلاش کرده اند تا این بعد از تعهد سازمانی را از ابعاد دیگر مجزا سازند. رندال و کوته به تعهد هنجاری از منظر نوعی تکلیف اخلاقی نگریسته اند که فرد در […]

منبع تحقیق درمورد تعهد سازمانی، تعهد حرفه ای، تعهد مستمر

با طرح رهیافت چند بعدی، مجموعه پیوندهای گسترده تری را بررسی کنند که بین کارمندان و سازمان وجود دارد. آنها تعهد را نیرویی الزام آور و مقیدکننده می دانند. این نیرو یک قالب ذهنی یا حالت روان شناختی است که فرد را به انجام کنش وادار می سازد. طبق نظر مایر و الن بر ای […]

منابع پایان نامه با موضوع فرسودگی شغلی، تعهد سازمانی، سابقه خدمت

نظر پاسخ دهندگان معادل 1 و بیشترین امتیاز معادل 43/4 می باشد. توصیف متغیر فرسودگی شغلی جدول4-7) توصیف متغیر فرسودگی شغلی تعدادکمترینبیشترینمیانگینانحراف معیارواریانسفرسودگی شغلی182173/43397/281903/0671/0 نمودار4-7) هیستوگرام متغیر فرسودگی شغلی مطابق جدول و نمودار 4-7 میانگین امتیاز متغیر فرسودگی شغلی از نظر پاسخ دهندگان 3397/2 ، انحراف معیار 81903/0 و واریانس برابر 671/0 می باشد. میانگین […]

منابع پایان نامه با موضوع فرسودگی شغلی، تعهد سازمانی، تعهد عاطفی

آسیب های آن مصون بمانند، به طوری که برخی از افراد به واسطه ی عدم تحمل عوامل فشارزا یا نداشتند قدرت و توانایی مقابله کافی، دایما احساس تنش می کنند. فرسودگی شغلی درحقیقت، حالتی از خستگی جسمانی، هیجانی و ذهنی است که به دلیل فشار مداوم و مکرر هیجان ناشی از برخورد فشرده و بلندمدت […]

پایان نامه رایگان درمورد مطالبه خسارت، جبران خسارت، حقوق بشر

اخلاقی که به عموم ارتباط پیدا می‌کند و در حدود صلاحیت دولت است، هیچ انجمنی را در این وظیفه حاکمیتی نمی‌توان جانشین دولت نمود تا بتواند بابت فساد و فحشا و یا هرزگی غرامت مطالبه کند، مگر اینکه قانون این صلاحیت را به او اعطا نموده باشد برعکس انجمن‌های صنفی حق دارند به عنوان نماینده […]