پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، مبارزه با مواد مخدر

مدعی‌العموم این اشخاص است و بطور غیرمستقیم از این واقعه زیان می‌بیند، این حق برای او به رسمیت شناخته شده تا به سود آن جماعت اقامه دعوا و مطالبه خسارت نماید. شاید فلسفه دیگری که بر این امور سایه افکنده این باشد که مرجع صالح قضایی نمی‌تواند به تک‌تک این افراد با خواسته‌ها و ادعاهای […]

پایان نامه رایگان درمورد مطالبه خسارت، جبران خسارت، دستور موقت

اما در عمل دیده نشده که نهادهای دولتی متولی امر، پس از شکایت دادخواستی برای مطالبه این زیانها به عنوان زیان جمعی مطرح نمایند. شاید گفته شود که چنین چیزی در عمل بی فایده خواهد بود. اما واقعیت این نیست. فرض کنید، شخصی تعداد زیادی از درختان و محیط زیست را تخریب نموده است. در […]

منابع پایان نامه با موضوع تعهد سازمانی، تعهد هنجاری، تعهد اخلاقی

دیگر، تحقیقات کمتری صورت گرفته است. علاوه بر الن و می یر، رندال و کوته اریلی، چاتمن و کالول از جمله محققانی هستند که تلاش کرده اند تا این بعد از تعهد سازمانی را از ابعاد دیگر مجزا سازند. رندال و کوته به تعهد هنجاری از منظر نوعی تکلیف اخلاقی نگریسته اند که فرد در […]

منابع پایان نامه با موضوع تعهد سازمانی، تعهد حرفه ای، تعهد مستمر

با طرح رهیافت چند بعدی، مجموعه پیوندهای گسترده تری را بررسی کنند که بین کارمندان و سازمان وجود دارد. آنها تعهد را نیرویی الزام آور و مقیدکننده می دانند. این نیرو یک قالب ذهنی یا حالت روان شناختی است که فرد را به انجام کنش وادار می سازد. طبق نظر مایر و الن بر ای […]

پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، جبران خسارت

انتخاب به اندازه عدم ایجاد مانع بر سر راه آن انتخاب مهم است. استدلال دوم برای حق‌های رفاهی استدلالی مستقیم‌تر است. به جای اینکه بگوییم امنیت اقتصادی برای جدی گرفتن حق لازم است، باید بگوییم نیازهای اجتماعی اقتصادی به اندازه هر نیاز یا منفعت دیگر مهمند و اگر یک نظریه اخلاقی مربوط به کرامت و […]

پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، جبران خسارت، مطالبه خسارت

ندارد. این در حالی است که در ضرر شخصی معمولاً این قضیه صادق نیست و چه بسا در برخی موارد، افرادی ضرر بیشتری را نسبت به دیگران پذیرا باشند و به نسبت خسارت وارده، باید میزان زیان آنها مشخص و درخواست مطالبه و جبران زیان نمایند135. البته شاید این استدلال نیز از گزند انتقاد مصون […]

دانلود پایان نامه درمورد آموزش و پرورش، مدیریت زمان، مدیران مدارس، نیروی انسانی

پرورش کودکان، نوجوانان و جوانان و آماده کردن آنان برای زندگی همراه با خوشبختی و حیات معقول در جامعه آینده است. با توجه به اهمیت آموزش و پرورش در رشد ابعاد وجود آدمی و تأمین نیازهای فردی و اجتماعی، امروزه این سازمان بسیار گسترش‌یافته و امور مختلف آن توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات متعددی صورت می‌پذیرد(صافی،1381). […]

پایان نامه با کلید واژه های عملکرد شرکت، اندازه گیری عملکرد، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام

در این کشور به صورتی است که نقش کمتری را در حق الزحمه مدیران ژاپنی ایفا می نماید(نمازی و مرادی ،80،1384). نمازی و سیرانی (1383) با استفاده از تئوری نمایندگی به بررسی دو موضوع پرداخته اند: نخست، ارتباط پاداش مدیران عامل شرکتها در ایران با سود حسابداری، رشد سود و رشد ارزش افزوده بازار (MVA) […]

پایان نامه با کلید واژه های حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، ساختار مالکیت، توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی مشاهده کرد. با توجه به این موارد مسیرهایی که حاکمیت شرکتی می تواند از طریق آن رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار باشند عبارتند از: میزان دسترسی شرکتها به تامین مالی از طریق خارج از شرکت افزایش یافته است. حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه های سرمایه ای شده و در نتیجه ارزش شرکت را […]

پایان نامه با کلید واژه های حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت، هیئت مدیره، خصوصی سازی

ی مورد بررسی قرار می گیرد سپس با بیان فرضیه ها و مدل رگرسیون هر فرضیه و انجام آزمونهای تکمیلی، نتایج آزمون ها به صورت جداول خلاصه شده و ارائه می شوند. در فصل پنجم، یافته های تحقیق مورد تفسیر قرار گرفته و مراتب با نتایج دیگر پژوهش های محققین مورد مقایسه قرار می گیرد. […]