No category

مقاله درمورد پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، عملکرد شناختی

میدهد. (Sunger و Gunggoren،2009) در مطالعهای نشان دادند که ادراک از محیط کلاس با مولفههای شناختی و انگیزشی خودگردانی یادگیری رابطۀ مثبت و معناداری دارد. علاوه بر آن به این نتیجه رسیدند که ادراک از بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

مقاله درمورد یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، عملکرد تحصیلی

محیط مدارس همواره مشکلاتی را برای دانش آموز ایجاد کردهاست. (Jomezو Palmez،1990) و Sakes) و همکاران، (1998 علل تلافات و آسیبهای ناشی از حوادث در زمینهای مدارس را مورد مطالعه قرار داده و عوامل زیر بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

مقاله درمورد یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، تربیت بدنی

سیف،1384)، پیشرفت تحصیلی را توانایی آموخته شده یا اکتسابی حاصل از دروس ارایه شده یا به عبارت دیگر، توانایی آموخته شده و یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی میدانند که به وسیلهی آزمون‌های استاندارد شده، بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

مقاله درمورد پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، تعلیم و تربیت

مانند کتابخانه و بوستان محله شرایطی در اختیار مدرسه قرار میگیرد(الخوانساری، 1384). در نیمه دوم قرن بیستم تلاش بسیاری به عمل آمد تا فضای سنتی کلاس دگرگون شود و از جمله قانون تعلیم و تربیت بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

مقاله درمورد آموزش و پرورش، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی

دیدگاه دبیران تربیتبدنی مورد بررسی قرار دهد. علاوه برآن شناخت ویژگیهای دانشآموزان، استفاده از نظرات دبیران تربیتبدنی و ورزش به مسئولان و برنامه- ریزان در مدارس کمک میکند تا براساس اصول علمی و برنامهریزی درسی بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

مقاله درمورد یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، آموزش و پرورش

صفحه جدول2-1 ارتباط رنگ با روحیات دانش‌آموزان-وکسلر……………………………………………………….22 جدول3-1 مولفه‌ها وتعداد سوالات پرسش‌نامه محیط مدرسه…………………………………………….39 جدول4-1 وضعیت سن پاسخ‌دهندگان………………………………………………………………………………..43 جدول4-2 وضعیت جنسیت پاسخ‌دهندگان…………………………………………………………………………44 جدول4-3 میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان…………………………………………………………………………45 جدول4-4 سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان…………………………………………………….. …………………….46 جدول4-5 بررسی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………….47 بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

مقاله درمورد یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، استاد راهنما

اینجانب مسعود شاهمرادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تربیتبدنی گرایش عمومی دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی گروه تربیتبدنی و علوم ورزشی تعهد می نماییم که محتوای این پایان نامه نتیجه تلاش و تحقیقات خود بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل