پایان نامه با کلید واژگان وزارت امور خارجه

Countermeasures, and the Iranian Nuclear Issue, Vanderbilt Journal of transnational Law, Vol. 42, N.5, 2009. 9 Draft Articles on Internatioanal Oranization Responsibility with commentaries, Yearbook of the International Law Commission, Vol. 2, Part Two, 2011 10 Gab??kovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), I.C.J. Reports 1997. 11 Dupont, P., Op.Cite, pp. 301-336. 12 For general background information on the […]

پایان نامه با کلید واژگان Environment

Doehring, Karl, “Unlawful Resolutions of the Security Council and their Legal Consequences”, M.P.Y.B.U.N., Vol.1, 1997. 31. Duigzentkunts, “Interpretation of Legislative Security Consul Resolutions” U.L.R., Vol.4 32. Dupont, P., Countermeasures and Collective Security: The Case of the EU Sanctions Against Iran, Journal of Conflict & Security Law, Vol. 17, No. , .2012. 33. E. Rosand, “The […]

پایان نامه با کلید واژگان اقدامات متقابل، دفاع مشروع، وزارت امور خارجه

الملل مشترک بوده و از طرفی، منعکس کننده مفهوم متداول خسارت در حقوق بین‌الملل است.199 همانند مورد دولت ها اعمال اصل جبران کامل خسارت، در عمل با انعطاف صورت می‌گیرد. به عبارت واضح تر امکان دارد طرف زیان دیده بیشتر راغب به توقف عمل متخلفانه یا عدم تکرار آن باشد. از این رو امکان دارد […]

پایان نامه با کلید واژگان جبران خسارت، منشور ملل متحد

جامع اقتصادی در ارتباط خود با ایران وضع نکرده است. در نتیجه، هم دولت ایران و هم سایر کشورها و اتباع آنها جهت برقراری روابط تجاری با ایران آزاد می باشند از طرف دیگر اتحادیه اروپا برای مثال ، به هیچ وجه نمی تواند مبنای حقوقی تحریم خرید نفت از ایران را مقدمه قطعنامه 1929 […]

پایان نامه با کلید واژگان منشور ملل متحد، سازمان ملل متحد، سازمان ملل

حقوقی الزام آور مبتنی بر آن اسناد در تحلیل نهایی تعهد بین‌المللی محسوب می شوند، محلی از اعراب نداشته باشد و از طرفی نیز باید گفت، اهمیت این تعهدات موجب رفع هر گونه تردید در خصوص شمول مواد حاضر بر نقض آن تعهدات نیز هستند. هدف از نحوه عبارت پردازی ماده 2 این بوده که […]

پایان نامه با کلید واژگان اقدامات متقابل، ترک فعل، مباشر

زیگتکز 835- در رعایت اصل تناسب که به موجب حقوق بین الملل باید مد نظر قرار گیرد قصور کرده است…. ز اینرو دیوان نتیجه گیری می کند که انحراف دانوب که از سوی چکسلواکی انجام شده اقدام متقابل قانونی نبوده است زیرا متناسب نبوده است.181 از اینرو دیوان به کیفیت یا ویژگی حقوق مورد بحث […]

پایان نامه با کلید واژگان اقدامات متقابل، دادگاه صالح، حل و فصل اختلافات

واقع باید به منزله ابزاری برای اجبار دولت مسئول نسبت به توقف عمل خلاف و همکاری در حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف باشد.167 بعد از اینکه دولت زیان دیده، دولت مسئول را از قصد خود دایر بر اتخاذ اقدامات متقابل آگاه و آن ولت را به مذاکره دعوت نمود، می توان دو حالت را […]

پایان نامه با کلید واژگان اقدامات متقابل، جبران خسارت، سازمان ملل

زمانی محقق می شود که فعالیت های هسته‌ای ایران سمت و سوی نظامی به خود گیرد. ب- زیان دیده ثبوت مسئولیت بین‌المللی ، موضوع استناد154 به آن را به دنبال خواهد داشت. نکته مهم و قابل توجه در بحث استناد به مسئولیت، شناسایی موجودیت‌هایی هستندس که به موجب قواعد ثانویه حقوق بین‌الملل چنین حقی را […]

پایان نامه با کلید واژگان اقدامات متقابل، سازمان ملل متحد، سازمان ملل

متخلفانه عمل استناد نماید: الف) طبق تعهد بین المللی مزبور امکان استناد به ضرورت استثناء شده باشد؛ یا ب) خود سازمان در ایجاد وضعیت ضرورت نقش داشته باشد.” شرایطی را که به موجب آن دولت هات ها مجاز به استناد به حالت ضرورت هستند در ماده 25 طرح دولت هات ها آمده است. همانطور که […]

پایان نامه با کلید واژگان قوه قاهره، دفاع مشروع، رافع وصف متخلفانه

دفاع مشروع موید این است که دفاع مشروع یکی از معاذیر رافع وصف متخلفانه رفتار سازمان ها است اما از طرفی چنین اشاره ای به واژه مذکور بدین معناست که در آن معنا این واژه شامل مواردی به غیر از موردی می شود که در آن یک سازمان یا یک دولت به حمله مسلحانه یک […]