مقاله درمورد تعلیم و تربیت، برنامه درسی، مبانی نظری

نظیر جایگاه دانشآموز و معلم در کلاس، میزان سرو صدا، نور و رنگ، آب و هوا، میزان رطوبت را مورد بحث قرار میدهد. در واقع تأکید وی به آموزش موثرتر و لذت بخشتر است(کاملنیا، 1386) در زمان طراحی مکان آموزشی، بایستی نیازهای عمومی یک عده از دانشآموزان همسال و همنیاز را برآورده کرد. برای مثال، […]

مقاله درمورد آموزش و پرورش، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی

دیدگاه دبیران تربیتبدنی مورد بررسی قرار دهد. علاوه برآن شناخت ویژگیهای دانشآموزان، استفاده از نظرات دبیران تربیتبدنی و ورزش به مسئولان و برنامه- ریزان در مدارس کمک میکند تا براساس اصول علمی و برنامهریزی درسی و نیازهای آنها، فعالیتها و تمرینهای اثربخش و متعاقب آن تقویت و افزایش ظرفیتهای اخلاقی، تربیتی، جسمانی، ذهنی، عقلی، مهارتی، […]

مقاله درمورد یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، آموزش و پرورش

صفحه جدول2-1 ارتباط رنگ با روحیات دانش‌آموزان-وکسلر……………………………………………………….22 جدول3-1 مولفه‌ها وتعداد سوالات پرسش‌نامه محیط مدرسه…………………………………………….39 جدول4-1 وضعیت سن پاسخ‌دهندگان………………………………………………………………………………..43 جدول4-2 وضعیت جنسیت پاسخ‌دهندگان…………………………………………………………………………44 جدول4-3 میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان…………………………………………………………………………45 جدول4-4 سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان…………………………………………………….. …………………….46 جدول4-5 بررسی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………….47 جدول4-6 بررسی مولفه‌های متغیر محیط مدرسه…………………………………………………………….48 جدول4-7 بررسی نرمال بودن متغیرها……………………………………………………………………………….49 جدول4-8 بررسی وضعیت نرمال بودن مولفه‌های محیط مدرسه……………………………………..49 جدول4-9 […]

مقاله درمورد یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، استاد راهنما

اینجانب مسعود شاهمرادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تربیتبدنی گرایش عمومی دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی گروه تربیتبدنی و علوم ورزشی تعهد می نماییم که محتوای این پایان نامه نتیجه تلاش و تحقیقات خود بوده و از جایی کپی برداری نشده و به پایان رسانیدن آن نتیجه تلاش و مطالعات مستمر اینجانب و راهنمایی […]

پایان نامه با کلید واژگان وزارت امور خارجه

Countermeasures, and the Iranian Nuclear Issue, Vanderbilt Journal of transnational Law, Vol. 42, N.5, 2009. 9 Draft Articles on Internatioanal Oranization Responsibility with commentaries, Yearbook of the International Law Commission, Vol. 2, Part Two, 2011 10 Gab??kovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), I.C.J. Reports 1997. 11 Dupont, P., Op.Cite, pp. 301-336. 12 For general background information on the […]

پایان نامه با کلید واژگان Environment

Doehring, Karl, “Unlawful Resolutions of the Security Council and their Legal Consequences”, M.P.Y.B.U.N., Vol.1, 1997. 31. Duigzentkunts, “Interpretation of Legislative Security Consul Resolutions” U.L.R., Vol.4 32. Dupont, P., Countermeasures and Collective Security: The Case of the EU Sanctions Against Iran, Journal of Conflict & Security Law, Vol. 17, No. , .2012. 33. E. Rosand, “The […]

پایان نامه با کلید واژگان اقدامات متقابل، دفاع مشروع، وزارت امور خارجه

الملل مشترک بوده و از طرفی، منعکس کننده مفهوم متداول خسارت در حقوق بین‌الملل است.199 همانند مورد دولت ها اعمال اصل جبران کامل خسارت، در عمل با انعطاف صورت می‌گیرد. به عبارت واضح تر امکان دارد طرف زیان دیده بیشتر راغب به توقف عمل متخلفانه یا عدم تکرار آن باشد. از این رو امکان دارد […]

پایان نامه با کلید واژگان جبران خسارت، منشور ملل متحد

جامع اقتصادی در ارتباط خود با ایران وضع نکرده است. در نتیجه، هم دولت ایران و هم سایر کشورها و اتباع آنها جهت برقراری روابط تجاری با ایران آزاد می باشند از طرف دیگر اتحادیه اروپا برای مثال ، به هیچ وجه نمی تواند مبنای حقوقی تحریم خرید نفت از ایران را مقدمه قطعنامه 1929 […]

پایان نامه با کلید واژگان منشور ملل متحد، سازمان ملل متحد، سازمان ملل

حقوقی الزام آور مبتنی بر آن اسناد در تحلیل نهایی تعهد بین‌المللی محسوب می شوند، محلی از اعراب نداشته باشد و از طرفی نیز باید گفت، اهمیت این تعهدات موجب رفع هر گونه تردید در خصوص شمول مواد حاضر بر نقض آن تعهدات نیز هستند. هدف از نحوه عبارت پردازی ماده 2 این بوده که […]

پایان نامه با کلید واژگان اقدامات متقابل، ترک فعل، مباشر

زیگتکز 835- در رعایت اصل تناسب که به موجب حقوق بین الملل باید مد نظر قرار گیرد قصور کرده است…. ز اینرو دیوان نتیجه گیری می کند که انحراف دانوب که از سوی چکسلواکی انجام شده اقدام متقابل قانونی نبوده است زیرا متناسب نبوده است.181 از اینرو دیوان به کیفیت یا ویژگی حقوق مورد بحث […]